Reklam

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Olacağı Açıklandı.  Başvurular, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı, İçin Şartlar ve Nitelikler Nelerdir ? 

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı

Reklam

1.SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü (ESK/KURUM) Teftiş Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek
üzere Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan Müfettiş Yardımcılığı kadrolarına Hukuk
Fakültesi mezunları (Birinci grup) arasından 1 (Bir), Veteriner Fakültesi Mezunları (İkinci grup)
arasından 1 (Bir) olmak üzere giriş sınavı ile 2 (İki) Müfettiş Yardımcısı alınacaktır. Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı

2. GİRİŞ SINAVINA BAŞVURU ŞARTLARI

Adayların;
Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı 2.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesindeki genel şartları taşımak,
2.2. Hukuk ve Veterinerlik alanlarında en az dört yıl lisans eğitimi veren yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak.
2.3. Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2021 ve 2022 yıllarında yapılan
Kamu Personeli Seçme Sınavlarının (KPSS A Grubu) Hukuk Fakültesi mezunları için KPSS P4
puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde, Veterinerlik Fakültelerinden mezun olanlar için KPSS P3
puan türünden 70 (Yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak kaydıyla; her bir grup içerisinde en yüksek
puanlı 20 aday arasında bulunmak. (Son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul
edilir),
2.4. Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış
olmak.
2.5. Sağlık durumu yurdun her yerinde görev yapmaya ve hür türlü iklim koşullarında yolculuk
etmeye elverişli bulunmak.
2.6.Askerlik hizmetini yapmış olmak veya tecilli bulunmak.
2.7.Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmamak.
2.8.Adli sicil yönünden müfettişliğe engel hali bulunmamak Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. GİRİŞ SINAVI BAŞVURUSU

3.1. Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı Giriş sınavı için başvurular, 06/02/2023 tarihinden 17/02/2023 Cuma günü saat 23.59’a kadar
e-Devlet üzerinden Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup
ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içerisinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmaz. Posta ile ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.2. Giriş sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit
edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
3.3. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumludur.
3.4. Birden fazla bölüm mezunu olan adaylar sadece bir bölüm için müracaatta bulunacaklardır. Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Sınavı

4. GİRİŞ SINAVI TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ

4.1. Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Giriş sınavı önce yazılı ardından sözlü olmak üzere iki aşamalı olarak Ankara’da yapılacaktır.
4.2. Yazılı sınav, 05/03/2023 Pazar günü saat:10:30’ da başlayıp 13:00’da sona erecektir.
4.3. Yazılı sınav yerinin açık adresi, Kurumun internet sitesinde ilan edilecektir.
4.4. Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınava
ilişkin diğer hususlar Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü internet sayfasında
(http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecek ve yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara
başvuru sistemine kayıtlı e-posta adreslerinden bilgilendirme yapılacaktır. Bunun dışında adaylara
ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Diğer taraftan adaylar sınava ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı
üzerinden görüntüleyebilecektir.
4.5. Adaylar, “Aday Başvuru Bilgilerini”, Kariyer Kapısı üzerinden çıktı olarak alacak ve başvuru
bilgileri çıktısı ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) göstermek
suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
4.6.Adayların, denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş dokümanları e-Devlet başvurusu sırasında
“Denklik Gösterir Belge” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

5. YAZILI SINAV KONULARI

5.1.Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı  Yazılı sınav tek oturumda ve test usulü ile yapılacaktır.
5.2.Sınavda adaylara 100 soru sorulacaktır.
5.3. Adayların çanta ve benzeri eşyalar, cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi, cep
bilgisayarı, hesap makinesi ve benzeri cihazlar ile saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan
saatlerle sınava girmeleri yasak olup bu eşya, araç ve cihazları yanında bulunduranların durumları
tutanakla tespit edilerek bu adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
5.4.Yazılı sınav aşağıda belirtilen konularda yapılır;
Hukuk Fakültelerinden mezun olanlar için;
5.5. Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku (Genel esaslar, idari teşkilat ve kamu personeli
hukuku), Ceza Hukuku (Genel esaslar ve kamu görevlileri ile ilgili suçlar), Ceza Muhakemesi
Hukuku (Genel esaslar), Borçlar Hukuku (Genel esaslar) alanından toplam 40 soru
5.6. ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Disiplin
hukuku) ,233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 399 sayılı
Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname,
4857 sayılı İş Kanunundan toplam 40 soru
5.7.Yabancı dil (İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri) 20 soru
Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar için;
5.8. ESK faaliyet alanına ilişkin genel mevzuat: T.C. Anayasası (Genel esaslar) , 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu (Disiplin hukuku) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname, 399 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve
233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
Kanun Hükmünde Kararname, 4857 sayılı İş Kanunu,5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki
Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu alanlarından toplam 40 soru
5.9.Mesleki eğitimine ilişkin Veteriner Hekimliği Lisans Programı bilgilerden 40 soru
5.10.Yabancı dil ( İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden biri ) 20 soru
5.11. Öğrenim dalları itibariyle belirtilen konu başlıkları, yazılı sınavın genel çerçevesini
belirlemekte olup bu husus, her konu başlığından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

Reklam

6. DEĞERLENDİRME

6.1. Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı Yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için sınav alanlarının her birinden 100 tam puan üzerinden
en az 70 puan almak gerekir.
6.2. Yazılı sınav başarı sıralamasının değerlendirilmesinde, yabancı dil sınavından alınan puanın
%20’si,diğer alanlardan alınan puanların %40 ‘ı olmak üzere ağırlıklı puan ortalamasına göre her
meslek gurunda başarı sıralaması yapılacaktır. Bu şekilde yapılacak başarı sıralaması içerisinden en
yüksek puanı alan dört aday olmak üzere toplam sekiz aday sözlü sınava çağrılacaktır. Aday ile eşit
puana sahip olan adaylardan yabacı dil puanı yüksek olan aday öncelik kazanacaktır.
6.3. Yazılı sınavın sonucu, liste olarak veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde
Kurumun internet sitesinde duyurulur. Sözlü sınava gireceklerin başvuru sistemine kayıtlı
adreslerine, sınavın yeri, günü ve saati, sınav tarihinden en az on beş gün önce yazılı olarak bildirilir.
Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
6.4. Sözlü sınavdan önce adaylardan, sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir
durumu olmadığına, sabıka kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına
dair yazılı beyan istenir. Aksi takdirde adaylar sözlü sınava alınmayacaklardır.
6.5. Sözlü sınav adaylara bildirilen yer, tarih ve saatte başlar.
6.6. Sözlü sınavda her aday için, giriş sınav kurulu başkan ve üyeleri tarafından 100 tam puan
üzerinden not verilir.
6.7. Sözlü sınavda adaylar; sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi, bir konuyu kavrayıp özetleme,
ifade yeteneği ve muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, alan bilgisi, mesleğe uygunluğu,
genel yetenek ve genel kültürü yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilir.
6.8. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için sınav kurulu başkanı ve üyelerinin 100 tam puan
üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması şarttır.
6.9. Adayın giriş sınavı puanı; yazılı ve sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasıdır. Başarı sırası
bu nota göre tespit edilir. Müfettiş yardımcılığı giriş sınavında başarılı sayılmak için yazılı ve sözlü
sınavlardan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması şarttır.
6.10. Giriş sınavı puanının eşitliği halinde, yazılı sınav notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Bu
halde de eşitlik devam ediyorsa yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır. Sınavda başarı
gösterenlerin sayısı ilan edilen boş kadro sayısından fazla olursa ilan edilen kadro sayısı kadar aday
asıl olarak belirlenir, diğer adaylardan ise başarı sıralamasına göre yeteri kadar yedek aday
belirlenebilir. Yedek adayların isimleri ayrı bir listede ilan edilir.
6.11. Giriş sınavından 70 ve üzerinde puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının dışında
kalan adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez.

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE ATAMA

7.1. Giriş sınav sonucu, liste halinde veya her adayın kendi sınav sonucunu görebileceği şekilde
Kurumun resmi internet sitesinde (http://www.esk.gov.tr/duyurular) ilan edilecektir. Sözlü sınava
katılmaya hak kazanan adaylar ESK tarafından talep edilen belgeleri ibraz edeceklerdir.
7.2. Yazılı sınava itiraz, sonuçların açıklanmasından itibaren beş iş günü içinde Kuruma bir dilekçe
ile yapılır. İtirazlar, dilekçenin Kuruma intikalinden itibaren en geç 10 iş günü içinde incelenir. İtiraz
sonucu karar tarihinden itibaren yedi iş günü içerisinde ilgiliye bildirilir.
7.3. Başkanlıkça, başarılı olan ve atanmaya hak kazanan adaylara başvuru sisteminde belirttikleri
adreslerine taahhütlü posta ile tebligat yapılacaktır.

8. DİĞER HUSUSLAR

8.1. Giriş sınavını asıl olarak kazanan ve atanmaya hak kazanan adaylar, atanmaya ilişkin talep
edilen belgeleri belirtilen süre içerisinde teslim etmek zorundadır. Giriş sınavını asıl olarak kazanıp
talep edilen belgeleri süresi içerisinde vermeyen veya atandığı halde, kanuni süresi içinde göreve
başlamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz. Bunların yerine, kanuni sürenin
bitiminden itibaren altı ay içinde yedek olarak sınavı kazanan adaylar arasından başarı sırasına göre
atama yapılabilir.
8.2. Elektronik ortamda meydana gelebilecek aksaklıklardan Kurum sorumlu değildir.
8.3. Kurum, başarılı aday sayısı ilan edilen kontenjandan az olduğu takdirde sınav duyurusunda ilan
edilenden daha az sayıda Müfettiş Yardımcısı alma hakkına sahiptir.

9. BİLGİ ALMA

9.1. Sınavla ilgili her türlü bilgi aşağıdaki telefon numarasından, ESK web sayfasından
(http://www.esk.gov.tr) veya Teftiş Kurulu Başkanlığından (İşçi Blokları Mah. Muhsin Yazıcıoğlu
Cad.No:51/B 06530, 100. Yıl Çankaya/ANKARA) temin edilebilir.
İletişim: 0312-287 45 98
E-Posta: [email protected]
İlan olunur. 

Et ve Süt Kurumu Müfettiş Alımı

Reklam

Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*