Reklam

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesi 8 Personel Alımı Yapacağı Açıklandı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, 8 (sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Özel Şartlar:
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (Lisans Mezunları için 2020 yılı
KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan
türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır.
Sadece bir unvan için başvuruda bulunulacaktır. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm
başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.)
Yerleştirme yapılacak unvanlar;

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı,

1-) Büro Personeli Hakkında Nitelikler

 • Ön Lisans / Lisans
 • KPSS P93 (EN AZ 70 PUAN)
 • Yükseköğretim kurumlarının
  Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
  Büro Yönetimi ve Yönetici
  Asistanlığı, Sekreterlik, Büro
  Hizmetleri ve Yönetici
  Asistanlığı veya Muhasebe ve
  Vergi Uygulamaları Ön Lisans
  Programlarının birinden mezun
  olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının
  Adalet Ön Lisans Programı
  mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının
  Turizm ve Otel İşletmeciliği Ön
  Lisans Programı mezunu olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının
  Halkla ilişkiler veya Halkla
  İlişkiler ve Reklamcılık Ön
  Lisans Programlarından birinden
  mezunu olmak
 • Yükseköğretim Kurumlarının
  İnsan Kaynakları Yönetimi
  Lisans Programı mezunu olmak.

2-) Teknisyen (İnşaat Teknolojisi) Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSS P94 (EN AZ 60 PUAN)
 • Alanıyla ilgili en az ortaöğretim
  dengi mesleki teknik öğrenim
  görmüş olmak.

I – BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1-Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati
bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi
Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve
diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ:

1. Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için
2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSSP94
puan türü dikkate alınacaktır.
2. Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 2020 yılı KPSS(B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan
sayısı kadar asil ile yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim
tarihinden itibaren 15 iş günü içinde Üniversitemiz internet sayfasında
(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından,
ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İstenilen Belgeler:

1- Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin
mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)
4- 2 adet fotoğraf
5- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği
6- Nüfus cüzdanı fotokopisi
7- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge

Reklam

 

İletişim Bilgileri:

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon : (222)3213550/1256-1257
İlan Tarihi : 24/06/2022
Son Başvuru Tarihi : 08/07/2022

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre
Üniversitemizde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS
(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru
şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.
KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3
puan türü, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya dengi dil belgesine İngilizce dil
düzeyi (D düzeyinde) almış olmak. Sınava katılma şartlarını taşıyan usulüne uygun olarak başvuranlar
arasından yapılacak sıralamaya göre KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır. (Bu
sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı
sınava kabul edilir.) Sınava alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında
(https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir.
Yerleştirme yapılacak unvan;

3-) Programcı Hakkında Nitelikler 

 • Lisans
 • KPSS P3 (EN AZ 60 PUAN)
 • Yükseköğretim kurumlarının
  Bilgisayar Mühendisliği,
  Yazılım Mühendisliği, Bilişim
  Sistemleri Mühendisliği,
  Elektronik Mühendisliği,
  Elektronik ve Elektrik
  Mühendisliği, Endüstri
  Mühendisliği, Bilgisayar
  Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
  Bölümü mezun olmak ve en az D
  düzeyinde YDS veya dengi
  yabancı dil belgesine sahip
  olmak.

I – BAŞVURU ŞARTLARI

Genel Şartlar:

1-Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’ nın 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap,
POZİSYON
UNVANI
ADET ÖĞRENİM
DURUMU
KPSS PUAN
TÜRÜ
ARANAN NİTELİKLER
Programcı 1 Lisans
KPSS P3
(EN AZ 60
PUAN)
Yükseköğretim kurumlarının
Bilgisayar Mühendisliği,
Yazılım Mühendisliği, Bilişim
Sistemleri Mühendisliği,
Elektronik Mühendisliği,
Elektronik ve Elektrik
Mühendisliği, Endüstri
Mühendisliği, Bilgisayar
Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri
Bölümü mezun olmak ve en az D
düzeyinde YDS veya dengi
yabancı dil belgesine sahip
olmak.
Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik
hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren
bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması gerekmektedir.
4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içinde (15. Günün mesai saati
bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi
Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar
Üniversitemize ulaşacak şekilde posta ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve
diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
5- Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini
belgelemeleri zorunludur. (Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin
belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan
bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı,
çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı
veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul
edilir.)
(Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları
yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir.)

BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, İlan şartlarını taşıyan ve müracaat için istenen belgeleri ibraz edenlerin, 2020 KPSS-P3
puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı
aday yazılı giriş sınavına çağırılır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden
fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir. Bu sonuç esas
alınarak belirlenen aday seçimi, sınava girmeye hak kazanacak, adayların listesi, sınav
yeri ve tarihi başvuru bitim tarihinden itibaren 15 gün içinde Üniversitemiz internet
sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Sınav Rektörlük Binasında yazılı olarak yapılacaktır. İlgili gruplarda belirtilen mesleki bilgiyi
ölçer nitelikte olacaktır. Yazılı sınav, Eskişehir Teknik Üniversitesi adresinde, kurumsal internet
sitesinde ilan edilen tarihinde yapılacaktır.

ADAYLARIN SINAV DEĞERLENDİRMESİ

1. Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Yazılı sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış
olmak şarttır.
2. Yazılı sınav başarı sırasına (yetmiş puanın üzerinde) puan alan ilk 2 (iki) aday sınavı kazanmış
kabul edecektir.
3. Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, İngilizce dil puanı yüksek
olanlar, Lisans mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
4. Yerleştirmeye hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde göreve başlamayanların yerine ilan
edilen pozisyon sayısı ve aldıkları puan sırasına göre (yetmiş puan ve üzeri alanlardan) en
yüksek puandan başlamak üzere yerleştirme yapılacaktır.
5. Yazılı sınav notu 70 (yetmiş) altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirilmeye tabi
tutulmayacaktır.

Reklam

İstenilen Belgeler:

1- Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır.)
2- Özgeçmiş
3- Öğrenim belgesi veya onaylı örneği.(Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin
mezun olunan okuldan alınması ve eklenmesi gerekmektedir.)
4- YDS veya dengi sınav belgesi örneği
5- 2 adet fotoğraf
6- 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği
7- Nüfus cüzdanı fotokopisi
8- Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
9- İstenilen programlama dillerini bildiğini gösteren belgelerin aslı veya okul tasdikli örneği

Bilgi için : Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Telefon : (222)3213550/1256-1257
İlan Tarihi : 24/06/2022
Son Başvuru Tarihi : 08/07/2022

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Alımı,

Reklam

8 kişilik personel alımı

1 kişilik personel alımı 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*