Reklam

Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı

Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü ve Engelli Kadroları İçin İşçi Alımları Yapılacağını Açıkladı

Reklam

Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı Yapılacaktır Karayolları Genel Müdürlüğü Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alımı Yapılacaktır.

Karayolları Genel Müdürlüğü, 12. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı iş yerlerine süresi belirli olmayan sürekli iş sözleşmesi
ile çalıştırılmak üzere toplam 2 işçi (1 Eski Hükümlü + 1 Engelli Personel) alımı yapılacağını duyurdu.

Talebin Açık İş İlanlarında 01/11/2021 tarihinde açıklanıp 5 gün ilanda kalacağı bildirildi. Talep şartlarına durumu
uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl / Şube
Müdürlüğü’nden veya https://www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

Reklam

Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı İlleri Neresidir

Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alımı

Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

ENGELLİ İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR:

Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden
hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan”
linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe
denk geldiğinde (rastladığında) başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş
veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını
doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
– EKPSS sınavına girmiş olmak
– Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)
– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi)
– Adayların vardiyalı çalışmaya engel herhangi bir durumunun olmaması gerekmektedir (İşe Alınacak işçi Düz İşçi
unvanlı işçi pozisyonunda çalışacaktır)
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
– Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir
– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel
şartlara haiz olması gerekmektedir
– Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin https://www.kgm.gov.tr/
duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca
bir tebligat olmayacaktır (yapılmayacaktır)
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve
diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (https://www.kgm.gov.tr/) duyurular kısmında daha sonra
ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin
https://www.kgm.gov.tr/ duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
– Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması
işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır
– İşe alınanlar 189,00 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup;
deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
– Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda ise
sınavları geçersiz sayılacaktır
– Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır
– Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz
– Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim
edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum
mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya
hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim
alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle
gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben
göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde
işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır

Eski Hükümlü ve Engelli İşçi

Reklam

Eski Hükümlü ve Engelli İşçi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

ESKİ HÜKÜMLÜ-TMY İŞÇİ OLARAK ALINACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR VE AÇIKLAMALAR:

Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden
hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan”
linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe
denk geldiğinde (rastladığında) başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı,  Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı
suçlarından mahkûm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası
alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından hüküm giyenlerden cezasını tamamlayanlar, cezası ertelenenler, koşullu
salıverilenler, denetimli serbestlikten yararlananlardan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirenler veya
Terörle mücadelede malul sayılmayacak şekilde yaralanan: 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanunu veya
16/6/1927 tarihli ve 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu kapsamına giren ve askerlik hizmetini
yaparken 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 21 inci maddesinde sayılan terör olaylarının
sebep ve tesiri sonucu malul sayılmayacak şekilde yaralanan kişilerden (Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) sağlık
raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını
(Değişik ibare:RG-6/8/2014-29080) belgelendirmek
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı,  2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş
veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını
doldurmuş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, KPSS sınavına girmiş olmak
– Askerliğini tamamlamış, muaf veya tecilli olmak (erkek adaylar için)
– Kamusal haklardan mahrum bulunmamak (TCK 53/a Maddesi)
– Adayların vardiyalı ve arazide çalışmaya engel herhangi bir durumunun olmaması gerekmektedir (İşe Alınacak işçi Düz
İşçi unvanlı işçi pozisyonunda çalışacaktır)
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak
– Adayların görevini devamlı yapmasına engel sağlık problemi bulunmaması gerekmektedir
– Adayların, başvurunun son günü itibarıyla ihtiyaç duyulan unvana uygun olarak talep edilen eğitim durumu ve özel
şartlara haiz olması gerekmektedir
– Sınav gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adaylar, kurumumuz internet sitesinin (https://www.kgm.gov.tr/)  veya https://www.turkiye.gov.tr/karayollari-genel-mudurlugu
duyurular kısmında ilan edilecektir. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca
bir tebligat olmayacaktır (yapılmayacaktır)
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge teslim yeri, tarihleri ve
diğer bilgilendirme işlemleri Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin (https://www.kgm.gov.tr/) duyurular kısmında daha sonra
ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır
– Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar; Genel Müdürlüğümüz internet sitesinin
(https://www.kgm.gov.tr/) duyurular kısmında ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır
– Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi, işe alınması
işleminin iptaline ilişkin yasal işlem yapma, Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak
üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunma hakkımız saklıdır
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, İşe alınanlar 189,00 TL çıplak yevmiye ile işe başlatılacaktır. İşe alınacak işçilerin deneme süresi 60 gün olup;
deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi fesih edilecektir.
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Sınavda başarılı olan adayların yukarıdaki şartları taşımadıkları sonradan ortaya çıkması durumunda ise
sınavları geçersiz sayılacaktır
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Ataması yapılan işçi 5 yıl boyunca başka bir ildeki işyerlerine nakil (tayin) talebinde bulunamayacaktır
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Sonuçların açıklanmasından itibaren adaylar tarafından 5 (beş) iş günü içerisinde Sınav Kuruluna itiraz edilebilir.
İtirazlar, Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 5 (beş) iş günü içinde karara bağlanır ve ilgililere yazılı olarak
bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmaz
Eski Hükümlü Engelli İşçi Alımı, Göreve başlamaya hak kazanan adaylar istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim
edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak hastalık veya doğum
mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten doğum raporu veya
hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir. Belgeleri teslim
alınan adayların, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. Doğum, hastalık vb. nedenlerle
gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben
göreve başlamaları sağlanacaktır. Ataması yapıldığı halde 15 gün içinde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde
işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin feragat edenlerin veya başvuru şartlarını
taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkur Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır

Reklam

ENGELLİ İŞÇİ İLAN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ:
ESKİ HÜKÜMLÜ-TMY İŞÇİ İLAN TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ:

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*