Reklam

Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 25 zabıta memuru alınacaktır.

Reklam

Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı, Belediye 25 Memur Alımı Yapacağı Açıklandı.

Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı Esenler Belediye Başkanlığının yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak
başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına
gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak Lise 2022-KPSS-P94 Önlisans 2022-KPSS-P93 türünde Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemize
başvuru esnasında yapılacak ve şartlara uygun olduğu anlaşılan adayların evrakları teslim
alınacaktır.)
4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Reklam

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Başvuru sırasında;
1. Esenler Belediyesine Zabıta Memuru Alımı  Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından https://esenler.bel.tr/  adresi üzerinden temin
edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve
barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle
ilgili olarak Lise 2022-KPSS-P94 Önlisans 2022-KPSS-P93 türünde Kamu Personeli Seçme
Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak.
2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemize
başvuru esnasında yapılacak ve şartlara uygun olduğu anlaşılan adayların evrakları teslim
alınacaktır.)
4. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
5. Sınavının yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

Reklam

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

Başvuru sırasında;
1. Başvuru Formu (Belediyemizin internet sayfasından https://esenler.bel.tr/ adresi üzerinden temin
edilecektir.)
2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi.
3. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, e-Devlet’ten alınan kare kodlu ve
barkod numaralı olan mezuniyet belgesi(Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir.)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
5. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
6. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair belge.
7. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
8. 3 adet fotoğraf (1 adedi Başvuru formuna yapıştırılacak.)
9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adaylar, sözlü ve uygulama sınavına katılabilmek için;
1. Yukarıda sayılan başvuru belgelerini 23/01/2023’den 27/01/2023 günü mesai bitimine kadar
(mesai günlerinde saat 09:00-16:30 arasında) Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8
Esenler /İstanbul adresinde Esenler Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI 

1. T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS
puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir
unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır.
2. Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır.
3. Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı başvuruların
değerlendirilmesine müteakip, 06/02/2023 tarihinde Belediyemizin www.esenler.bel.tr resmi
internet sayfasından ilan edilecektir. Başvuruları kabul edilip sınava çağırılan adaylar,
Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu
“Sınav Giriş Belgesi”ni Esenler Belediyesi resmi internet sayfasından www.esenler.bel.tr Türkiye
Cumhuriyeti Kimlik Numarası ile temin edecekler. Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir.
4. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6- SINAVIN TÜRÜ YERİ, ZAMANI VE KONULARI 

Zabıta Memuru alımı için sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak olup; sözlü sınav 20/02/2023-
24/02/2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınavlar Saat 09:00’da başlayacaktır. Sözlü ve
Uygulamalı Sınav Birlik Mah. Mehmet Akif İnan Cad. No: 6-8 Esenler /İstanbul adresinde bulunan
Belediyemiz ana hizmet binasında yapılacaktır. Sözlü ve uygulama sınav aynı gün içerisinde
bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav
tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş
sayılacaktır.
Sınav Konuları:
a) Sözlü Sınav;
-Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
– Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
– 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
– Mahalli İdareler İle İlgili Temel Mevzuat,
konularını kapsayacaktır.
b) Uygulamalı sınav; kadro unvanına ilişkin mesleki bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ile sportif
dayanıklılık gibi özelliklerinin ölçülmesini kapsayacak şekilde yapılacaktır.

Reklam

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ 

Sözlü sınav; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili Temel Mevzuat konularında 25’er puan olmak üzere toplamda 100
puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir.
b) Uygulamalı sınav; 100 tam puan üzerinden yapılır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı
tutanağa geçirilir.
c) Sınavda değerlendirme; sözlü sınavın %50’si, uygulamalı sınavın %50’si alınarak sınav puanı
hesaplanır ve sınav kurulu üyelerince verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Sınavda başarılı sayılmak için her
iki sınavın ortalamasının en az 60 puan olması şarttır.
d) Adayların atamaya esas başarı puanı, bu maddenin (c) bendinde belirtilen sınav puanı ile KPSS puanının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.
e) Adayların atanmaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik
tanınır.
f) En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro sayısı kadar asıl aday ve asıl aday
sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyemizin internet sayfasından
(www.esenler.bel.tr) ilan edilecektir.
Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı puanlarını düşük bulduğu
veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına
sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği
sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu gibi durumları tespit
edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Belediyemizin internet adresinde (www.esenler.bel.tr) ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi gün içerisinde
sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan Olunur.
Esenler Belediye Başkanlığı 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*