Reklam

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi'ne Bağlı Birimlerde Çalıştırılmak Üzere 49 Adet Sözleşmeli Personel Alımları Yapılacağı Açıklandı

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam
Reklam

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacaktır.

 

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi uyarınca, 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek 2. Maddesince üniversitemize
bağlı birimlerde personel ihtiyaçlarının karşılanması amacı ve istihdam edilmek üzere aşağıda açıklanan unvanlarda
çalıştırılmak üzere; Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSSP93 puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle; mezkur
esaslar ekinde yer alan I sayılı cetvelde belirtildiği üzere Uçak Bakım Makinisti ve Uçuş Teknisyeni pozisyonları için
KPSS şartı aranmaksızın sözlü sınav yöntemi ile sözleşmeli personel alınacaktır.

 Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı
 Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı

 Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR HAKKINDA

1. Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf ya da tecilli olmak
– Bu Kanunun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
– Bu Kanunun 41. maddesindeki öğrenim şartlarını taşımak
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, zimmet, irtikap,
rüşvet, hırsızlık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

2. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen genel şartlar ile tabloda belirtilen özel şartların yanında ayrıca aşağıda
belirtilen özel şartlar da aranır:

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda; hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeni ile kurumlarınca sözleşmesi feshedilmemiş olmak
– Resmi kurum ve kuruluşlarda daha önceden sözleşmeli olarak istihdam edilmiş olanlarda, önceki sözleşme dönemi içinde
(ilgili mevzuat hükümlerinde belirlenen istisnalar hariç) sözleşmeyi tek taraflı fesih etmişse; fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıllık süreyi geçirmiş olmak
– 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya
engel herhangi bir durumu olmamak
– Üniversitemizin tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için; 7/24 kesintisiz hizmet sunma zaruriyeti nedeni ile
öncelikle hastanelerin Acil, Ameliyathane, yoğun bakım, pandemi poliklinikleri / klinikleri, Radyoaktif ve
radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet
usulü çalışma planları ile gece nöbeti tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi
durumu açısından mani hali bulunmamak

3. Başvuracak adaylarda KPSS puanları esas alınarak sıralama yapılacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlardan Lisans
mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve Ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puanı esas alınacaktır
4. Hemşire (Başvuru Kodu:01), Hemşire (Başvuru Kodu:02), Sağlık Teknikeri (Başvuru Kodu:03), Sağlık Teknikeri
(Başvuru Kodu:04), Destek Personeli (Başvuru Kodu:05) unvanı ile yerleştirilenler Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Müdürlüğü bünyesinde görevlendirilecektir
5. Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti ile Uçuş Teknisyeni pozisyonuna başvuracak adaylarda, Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Sözlü sınav yöntemiyle yerleştirme yapılacak
olup, sınav yeri ve tarihi hakkında ayrıca duyuru yapılacaktır
6. Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak kişilerin, boy ve kilo ölçümü kurumumuzca yapılacağından ilanın
gazetede yayımlandığı günü izleyen l5 (on beş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) şahsen başvurmaları gerekmekte
olup, posta yolu ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURU YERİ:

– Müracaatlar, ilanın gazetede yayımlandığı günü izleyen 15 (on beş) gün içinde (mesai bitimine kadar) şahsen veya
posta yolu ile (Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonu hariç) başvuru yapılabilecektir
– 4-B İş Talep Formu Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı web sayfasından temin edilecektir:
https://personeldb.erciyes.edu.tr
– Şahsen yapılacak başvurular; Üniversitemiz Rektörlüğü Genel Evrak Birimine yapılacak olup, istenilen belgeler
eksiksiz olarak teslim edilecektir. Eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır
Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Posta yoluyla yapılan başvurular; “Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü Yenidoğan Mahallesi, Turhan Baytop Sokak No: 1
38280 Talas/KAYSERİ” adresine iletilecek olup, eksik belge ile yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır. Posta/Kargo
ile yapılan başvurularda yaşanabilecek gecikmelerden Rektörlüğümüz sorumlu tutulamayacak olup, başvuru süresi
içerisinde Rektörlüğümüze iletilmeyen talepler değerlendirmeye alınmayacaktır (Postadaki/Kargodaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir)
Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, Başvuru için istenilen belgelerin asılları istenilmeyecek olup, adaylar atamaya hak kazandığı takdirde evrak aslı
(geri iade edilmek üzere) veya noter tasdikli örneği / barkodlu internet çıktısı istenilecektir
– Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece 1 (bir) tanesine müracaat edebilecektir. Birden fazla kadro için başvuran
adayların müracaatı geçersiz sayılacaktır
– İlan hakkında Erciyes Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’ndan, 0 (352) 207 66 66 nolu telefonun 10604 ve 10619
dahili hattı üzerinden bilgi alınabilecektir

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, NOT: Ülkemizde de görülmekte olan COVID-19 pandemisi nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla; Başvurular
Şahsen/Posta ile yapılacağından başvuru esnasında evrak kontrolü yapılmayacak olup, eksik belge ile başvuru
yapılmamalıdır. İlan şartlarına uygun olmayan başvurular geçersiz sayılacaktır. Postadaki gecikmeler ve ilanda
belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır

Erciyes Üniversitesine Sözleşmeli Personel Alımı, İLANA BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

– Nüfus Cüzdanına Ait Fotokopi
– Öğrenim Belgesi/Diploma (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
– Lisans mezunları için 2020 KPSS (P3) puan grubu sınav sonuç belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Önlisans mezunları için 2020 KPSS (P93) puanı sınav sonuç belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (P94) puan grubu sınav sonuç belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
– 1 (Bir) Adet Biyometrik Vesikalık Fotoğraf (Son altı ay içerisinde çekilmiş olacak)
– İş Talep Formu  https://www.erciyes.edu.tr/ adresinden temin edilecektir)
– Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi (Barkotlu İnternet Çıktısı veya Fotokopisi)
– Aranılan niteliklerde belirtilen eğitim, lisans belgesi, sertifika veya çalışma belgesi istenmiş ise fotokopisi

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*