Reklam

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu KPSSP94 puanı esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 138 (yüz otuz sekiz) sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı. Duyuruldu. 138 sözleşmeli personel alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 26/04/2022 – 10/05/2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır. 

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

BÜRO PERSONELİ ALIMI, DESTEK PERSONELİ ALIMI, DESTEK PERSONELİ ALIMI (Aşçı) Alımı, DESTEK PERSONELİ ALIMI, (Hasta Bakımı ve Temizliği) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALIMI, LABORANT PERSONEL ALIMI, SAĞLIK TEKNİKERİ ALIMI, (Elektronörofizyoloji Teknikeri) SAĞLIK TEKNİKERİ(Tıbbi Görüntüleme Teknikeri) SAĞLIK TEKNİKERİ(Diyaliz Teknikeri)  SAĞLIK TEKNİKERİ (Acil Tıp Teknikeri) SAĞLIK
TEKNİKERİ (Eczane Teknikeri) SAĞLIKTEKNİKERİ (Perfüzyonist) SAĞLIKTEKNİKERİ(Fizyoterapi Teknikeri) SAĞLIK TEKNİKERİ (Patoloji Laboratuvar Teknikeri) SAĞLIK TEKNİKERİ (Tıbbi Laboratuvar Teknikeri) SAĞLIK TEKNİKERİ (Ameliyathane Teknikeri SAĞLIK TEKNİKERİ (Laborant ve Veteriner Sağlık) TEKNİKER
(İnşaat Teknikeri) TEKNİKER (Makine Teknikeri) TEKNİKER (İklimlendirme Teknikeri) TEKNİSYEN (Sıhhi Tesisat Teknisyeni)   

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR
A. GENEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile
görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
3. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak.
4. Görevini devamlı yapmasına engel sağlık sorunu bulunmamak.
5. KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
6. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan öğrenim düzeyinden mezun olmak,
başvurunun son günü itibariyle aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
7. Erciyes Üniversitesi Personel Alımı,2020 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, önlisans
düzeyi için KPSSP93 ve ortaöğretim düzeyi için KPSSP94 türünde geçerli en az altmış (60) puanı
bulunmak. Adayların KPSS puanının, başvurduğu pozisyonun KPSS puan türüne uygun olması
gerekmektedir.
8. Erciyes Üniversitesi Personel Alımı, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
9. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B
maddesinin Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler. hükmüne uygun olması.
10. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6’ncı maddesi gereği “İşe
alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması,
işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde
hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok
tehlikeli işyerinde çalışmaya mani hali olmamak.
12. Üniversitemiz tüm hastanelerinde istihdam edilecekler için, 7/24 kesintisiz hizmet
sunma zaruriyeti nedeniyle, öncelikle hastanelerin acil, ameliyathane, yoğun bakım, pandemi
poliklinikleri / klinikleri, radyoaktif ve radyoiyonizan maddelerle işlem yapılan birimleri olmak
üzere; tüm birimlerinde istihdam edilecek kişilerin nöbet usulü çalışma planları ile gece nöbeti
tutmasında veya gece vardiyasında çalışmasında sağlık, sosyal veya ailevi durumu açısından mani
hali bulunmamak. (Atanmaya hak kazanan ve işe başlamak üzere müracaat eden adaylardan, işe
başlama evrakı olarak, kurumumuz İşyeri Sağlık ve Güvenlik (İSG) Birimi tarafından düzenlenen
İşe Giriş/Periyodik Muayene Formu talep edilecektir. Bu aşamada kişilerin hastanelerimizde
yapılacak muayeneleri sonucu sağlık durumlarının aranılan şartlara uygun olup olmadığı,
başvurdukları kadro unvanı ile kurumumuzda görev yapmalarının uygunluğu tespit edilecektir.)
13. BP01 – BP02 – BP03 – BP04 – BP05 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz
Rektörlüğüne bağlı birimler, DP01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Üniversitemiz Rektörlüğüne bağlı
birimler ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, DP02 Nitelik Kodlu
Pozisyon Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde, DP03 – DS01 – LB01 – LB03 –
ST01– ST02 – ST03 – ST04 – ST05 – ST06 – ST07 – TK02 – TK03 Nitelik Kodlu Pozisyonlar
Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, LB02 – ST11
Nitelik Kodlu Pozisyonlar Veteriner Fakültesinde, ST08 Nitelik Kodlu Pozisyon Genom ve Kök
Hücre Merkezinde, ST09 Nitelik Kodlu Pozisyon İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Aşı
Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ST10 Nitelik Kodlu Pozisyon Diş
Hekimliği Fakültesinde, TK01 – TS01 Nitelik Kodlu Pozisyonlar Yapı İşleri ve Teknik Daire
Başkanlığında görevlendirilecektir.
14. Erciyes Üniversitesi Personel Alımı, İlgili tüm pozisyonlarda adayların atanmasına müteakip Üniversitemizin ilgili
birimlerinde görevlendirilecektir. İhtiyaç halinde personel planlamaları dahilinde ilgili mevzuat
uyarınca farklı birimlerde de görevlendirilebileceklerdir.
15. Destek Personeli (Hasta Bakımı ve Temizliği) pozisyonu için istihdam edilecek
personel atamasına müteakip, hastane hizmetlisi görev yetki ve sorumlulukları ve Yataklı Tedavi
Kurumları İşletme Yönetmeliği’nin 135. Maddesi kapsamındaki işlerde çalıştırılacaktır.
16. 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik
Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar
hakkında yapılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak. (Asıl ve yedek adayların
belirlenmesine müteakip yapılacaktır.)
17. İlan edilen tüm kadrolar için müracaat edecek adaylarda 26/04/2022 tarihi itibarıyla
Erciyes Üniversitesi Personel Alımı, 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır. (26/04/1992 ve sonraki doğumlular
başvurabilecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER 

1. Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Erciyes Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu
İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi
üzerinden 26/04/2022 – 10/05/2022 (23.59) tarihleri arasında alınacaktır.
2. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
3. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
4. Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler E- Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan
başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut
ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak
giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden
yükleyeceklerdir.
5. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer
Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik
Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
6. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla
gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu
nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
7. Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden,
başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak
talebinde bulunamayacaktır.
8. Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm
haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
C. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1. Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup
olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda
belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
2. Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2020 KPSS
(B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama
esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların nitelik kodlu pozisyon adedi kadar asıl ve asıl aday
sayısının 3 (Üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
3. Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için
gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Erciyes Üniversitesi resmi internet
sayfasında www.erciyes.edu.tr son başvuru tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yayımlanacak
olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4. Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek
adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik
tanınacaktır. Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
5. KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile
bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir
hak iddia edemeyecektir.
6. Başvuru ve sözleşme imzalama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz, sözleşme
yapılmış olsa dahi feshedilir.
7. Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet
sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri
bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı, İLETİŞİM 

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak, Erciyes Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığı’nın aşağıda belirtilen iletişim kanallarından bilgi alabileceklerdir.
İletişim Kanalları (Tel: 0352 207 66 66 Dâhili: 10604-10619-10616) (e-Posta:
[email protected])

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı, DİĞER HUSUSLAR 

1. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
2. Gerekli görülmesi halinde ilanın her aşamasında Rektörlüğümüzce ilanda değişiklik
ve ilan iptali yapılabilir.
3. Gerekli görülmesi halinde ilan sonuç tarihi ertelenebilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Erciyes Üniversitesi Personel Alımı,  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*