Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Avukat alımı yapılacaktır.

Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Emniyet Genel Müdürlüğüne, Avukat alımı, İlanını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı1. BAŞVURU
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Genel Şartlar
a. 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar”ın Ek 2 nci maddesine 30/6/2014 tarih ve 2014/6576 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
eklenen “Emniyet Genel Müdürlüğünde bu esaslar kapsamında istihdam edilmek üzere alınacak
tam zamanlı avukat unvanlı sözleşmeli personel pozisyonları için sınav şartı aranmaz…”
hükmü kapsamında adaylardan merkezi sınav puanı şartı aranmayacaktır.
b. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinin (A) bendinde belirtilen
şartları taşımak.
c. Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonuçları olumlu olmak, (Yapılacak
sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak kazanan
adaylardan istenilecek)
ç. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık şartlarını taşımak,
(Yapılacak sözlü/uygulamalı sınav sonucu başarılı olan ve Emniyet Teşkilatına atanmaya hak
kazanan adaylardan istenilecek)
d. Emniyet Genel Müdürlüğünce yapılacak sözlü ve/veya uygulamalı sınavda başarılı
olmak.
e. Sınav komisyonu, değerlendirme neticesinde herhangi bir adayı başarılı bulmaması
halinde adayların tamamını eleme tasarrufuna sahiptir.
Adaylara atama onayları hariç yapılacak duyurular, Emniyet Genel Müdürlüğü internet
adresinden yapılacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir. Adaylar sınavlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Özel Şartlar
Sözleşmeli Avukat (Tam Zamanlı)
a. Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
b. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),
c. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi
bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,
d. Yapılacak sınav için 01.01.2022 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını
tamamlamamış olmak,
e. Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Sözleşmeli Avukat (Kısmi Zamanlı)
a. Hukuk Fakültesinden mezun olmak,
b. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olmak (staj süresi hariç),
c. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi
bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,
d. Yapılacak sınav için 01.01.2022 tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 45 yaşını
tamamlamamış olmak,
e. Avukatlık Ruhsatnamesi sahibi olmak.
1.3 Üç Yıl Süreli Mesleki Tecrübeyi İspatlayıcı Belgeler;
a. Fiili olarak en az üç (3) yıl Avukatlık yaptığını gösteren kayıtlı olduğu barodan
alınacak belgeyi, (Staj süresi hariç)
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında avukatlık hizmetleri sınıfında veya sözleşmeli olarak
görev yapan avukatlar ile avukatlık ruhsatnamesine sahip hukuk müşavirleri için; Avukat
veya hukuk müşaviri olarak görev yaptığı süreleri gösteren ilgili kurumdan alınacak hizmet
belgesinin aslını başvuruda ibraz etmeleri gerekmektedir. 

Reklam

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Başvuru Tarihi ve Şekli 

Başvurular 25.04.2022 – 29.04.2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuruların, 29.04.
2022 Cuma günü saat 23:59’a kadar tamamlanmış olması gerekmektedir.
b. Adaylar, başvurularını E-Devlet üzerinden Emniyet Genel Müdürlüğü – Kariyer
Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  )
adresinden yapabilecek; şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kesinlikle kabul
edilmeyecektir.
c. Adayların istenilen bilgilerinin e-Devlet üzerinden gelmemesi halinde, bilgilerini beyan
ederek belgelerini de pdf ya da jpeg formatında yüklemeleri gerekmektedir.
ç. Adaylar, Sözleşmeli Avukat unvanı için Ek-1 belirtilen birimler arasından tercihte
bulunabilecektir.
d. Adaylar, başvuru onay durumlarını Kariyer Kapısı üzerinden takip edebilecek; başvuru
bilgilerini içeren belgeyi ise başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından Kariyer Kapısı (
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  ) üzerinden alabileceklerdir.
e. Adayların, elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer
aksaklıkları göz önüne alarak başvurularını son güne bırakmamaları uygun olacaktır.
d. Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecek; birden fazla unvan için
başvuruda bulunduğu tespit edilen adayların her iki başvurusu da geçersiz sayılacaktır.
1.5 Sözlü Ve/Veya Uygulamalı Sınavın Şekli, Tarihi, Yeri Ve Konuları
a. Başvuruda bulunan adaylardan, belirtilen şartları taşıyanlar, sözlü ve/veya uygulamalı
sınava çağrılacaktır.
b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazananların, sınav yerleri ve sınav
tarihleri Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım (https://isealımkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet
adresinde görüntülenebilecek olup, adaylar başvuru sonuçlarına buradan ulaşabilecektir.
c. Sözlü ve/veya uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların “Başvuru Bilgilerini
İçeren Belge ve T.C. Kimlik Kartlarını” yanlarında getirmeleri gerekmektedir. 

Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda adayların
a. Mesleki bilgi ve mesleki yeteneği,
b. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade etme yeteneği, muhakeme gücü,
c. Genel yetenek ve genel kültürü,
ç. Davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
d. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek
gerçekleştirilecektir.
1.6 Kesin Başarı Listesi
a. Kesin başarı listesi, sözlü ve/veya uygulamalı sınavdan sonra belirlenecek olup,
adayların sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puana göre en yüksek puandan başlanarak
sıralama yapılacaktır.
b. Sözlü ve/veya uygulamalı sınavda aldıkları puan eşit olan adaylardan, yaşı büyük olan
aday üst sırada yer alacaktır.
c. Hesaplanan sıralamaya göre atanmaya hak kazanan adaylar belirlenecektir. Ayrıca asil
aday sayısı kadar yedek aday da belirlenebilir.
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Sonuçlara İtiraz
Adaylar, sonuçlara ilan tarihinden itibaren yedi gün içinde Emniyet Genel Müdürlüğü
Personel Daire Başkanlığına dilekçe ile başvurmak suretiyle itiraz edebilirler. Bu itirazlar sınavı
yapan birim tarafından en fazla on gün içinde sadece maddi hata bakımından incelenir ve sonuç
adaya yazılı olarak bildirilir.
1.8 Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler
Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Dilekçe (form1)
b. 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf.
c. Diploma örneği (Aslının ibraz edilmesi halinde Kurumumuzca tasdik edilecektir. Aslı
ibraz edilemez ise noter tasdikli olacaktır).
d. Lisede yabancı dil hazırlık okuyanlar için okuduğuna dair imzalı ve mühürlü belge.
e. Nüfus cüzdanı ve fotokopisi.
f. Askerlik durum belgesi (aslı).
g. Kamu kurumunda sözleşmeli avukat olarak çalışanlar veya daha önce memuriyeti
bulunanlar için hizmet ve görev belgesi (aslı).
h. En az 3 (üç) yıl süreli mesleki tecrübeye sahip olunduğuna dair belge ve Avukatlık
Ruhsatname (aslı).
i. Avukatın veya avukatlık ortaklığındaki avukatların, disiplin ve adli yönden herhangi
bir cezası olmadığını barodan alınacak belgeyle ispatlamak,
1.9 Sınavı Kazananların Atanması
a. Sınavı kazananların yerleştirilmeleri, kesin başarı listesindeki sıraya göre
yapılacaktır.
b. Yerleştirilmeleri yapılan adaylardan istenilen sağlık kurulu raporu ile güvenlik
soruşturması ve arşiv araştırmalarının olumlu neticelenmesini müteakip
yerleştirildikleri birimlere atamaları yapılacaktır.
c. Atama şartlarını taşımayanlar ile atama şartlarını taşımadıkları sonradan tespit
edilenlerin atamaları iptal edilecektir.
d. Ataması yapılanlardan, vazgeçenler ile geçerli bir mazereti olmaksızın kanuni süresi
içerisinde görevine başlamayanların atamaları iptal edilecektir. 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, DİĞER HUSUSLAR
a. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri
süresinde ibraz etmeyen adayların atanma hakları iptal olacaktır.
b. Gerçeğe aykırı belge veren, beyanda bulunan veya eksik evrak verdiği sonradan tespit
edilenler ile istenen belgeleri ibraz etmeyenlerin başvuruları geçersiz sayılacak; ataması
yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ 

Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Alımı, Emniyet Genel Müdürlüğü / Personel Dairesi Başkanlığı
Tel: 0312 462 17 42 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*