Reklam

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri Özel Bütçe Gelirlerinden
karşılanmak üzere (Büro Personeli 3, Koruma ve Güvenlik Görevlisi 5, Hemşire 5, Sağlık
Teknikeri 5, Destek Personeli 10 adet) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü
maddesinin (b) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06/06/1978 tarihli 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar” da yer alan ek 2 nci
maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen unvanlarda, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle, yazılı ve sözlü mülakat yapılmaksızın sözleşmeli personel alınacaktır.

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) BÜRO PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat, Ekonomi ve İdari
  Bilimler, İnsan Kaynakları Yönetimi, İnsan Kaynakları
  bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak.
  – 2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • -Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi bölümü lisans
  mezunu olmak.
  -2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

2-) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, Hakkında Nitelikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Önlisans
  Programından mezun olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan
  türünden puan almış olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
  -5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun
  14.maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini
  başarılı ile tamamlamış olmak. Özel Güvenlik (Silahsız)
  kartına sahip olmak. (Kimlik geçerlilik süresi dolanlar için
  yenileme eğitiminin yapılmış olması gerekmektedir.)
  -10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları
  taşımak.
  -İç ve dış mekan vardiyalı sistemde çalışmaya engel hali
  bulunmamak.
  -Askerliğini yapmış olmak
  Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak, erkek
  adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. Boy uzunluğuna
  göre kilo orantılı olmalıdır.(Resmi sağlık kuruluşu tarafından
  verilmiş belge başvuru sırasında teslim edilecektir.)
  -Üniversitemizin İzmir ili merkez ve ilçelerinde bulunan tüm
  yerleşkelerinde çalışma şartlarını kabul etmek. (Örn:
  Yerleşke yerlerimiz olan Selçuk, Kiraz, Seferihisar,
  Bergama, Urla gibi)

3-) HEMŞİRE, Hakkında Nitelikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
  -2020 KPSS P3 sınavı puanı olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

4-) SAĞLIK TEKNİKERİ, Hakkında Nitelikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü önlisans mezunu olmak.
  -2020 KPSS P93 sınavı puanı olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Diş Protez Teknolojisi bölümü önlisans mezunu olmak.
  -2020 KPSS P93 sınavı puanı olmak.
  -Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak

5-) DESTEK PERSONELİ (Şoför), Hakkında Nitelikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından mezunu olmak.
  -Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak.
  -Geçerlilik süresi dolmamış D sınıfı (eski E sınıfı) sürücü
  belgesine sahip olmak.
  -Askerliğini yapmış olmak.
  -Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
  -2020 KPSS P94 sınavı puanı olmak.

6-) DESTEK PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Temizlik, dağıtım ve taşıma hizmetlerini yerine getirmek
  üzere en az ortaöğretim (lise ve dengi) kurumlarından
  mezunu olmak.
  -Son Başvuru tarihi itibariyle 30 Yaşını doldurmamış olmak.
  -Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.
  -2020 KPSS P94 sınavı puanı olmak

I- GENEL ŞARTLAR

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak veya askerliğini yapmış olmak, fiilen
askerlik görevinde bulunmamak yahut ertelemiş olmak, göreve başlamasına engel hali
bulunmamak.(Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanına başvuracaklarda askerliğini yapmış olmak
şartı aranmaktadır.)
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu
sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

II- ÖZEL ŞARTLAR

1- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için KPSS P3, Önlisans
mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim veya Dengi Okul mezunları için KPSS P94 puanı esas
alınacaktır. Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına
uygun olması gerekmektedir.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu ilan kodunda yer alan “Aranan Nitelikler” in
tamamını taşıyor olmak ve bunu belgelendirmek.
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak.
4- Tüm pozisyonlar için ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev
yapma (gece dahil) şartını kabul etmek, vardiyalı ve nöbet usulü çalışmasına engel durumu
bulunmamak.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
6- Başvuracak adaylar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında
kişisel verilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasını kabul etmiş sayılırlar.

III- İSTENEN BELGELER

1- Başvuru Formu (Adaylar http://www.deu.edu.tr internet adresinde yer alan Duyurular
linkinden temin edeceklerdir)
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesinin ön ve arka yüzlü fotokopisi (1 adet)
3- 2020 yılı KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (1 adet)
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet)
6- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge (Terhis, tecil, muaf vb.)
7- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat eden adaylar için Özel Güvenlik
Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık
kuruluşundan alacakları belge.
8- Destek Personeli (Şoför) pozisyonuna başvuracak adaylar için sürücü belgesi fotokopisi.

IV- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye
alınmayacaktır.
İlan kodu boş bırakılmayacak olup, adaylar sadece tek bir unvan kodu için başvuru
yapacaklardır. Birden fazla ilan koduna yapılan başvurular olduğu takdirde tüm başvurular
geçersiz sayılacaktır.
Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra şahsen başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı
belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1- Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Adaylardan istenilen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca incelenir.
2- Tüm başvurular ilgili alanların 2020 yılı KPSS puanları baz alınarak değerlendirilir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10
(on) işgünü içerisinde http://www.deu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.
4- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, işe başlamak için gerekli belgeleri
duyurunun yapıldığı tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğü Personel Dairesi Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Süresi içinde
belgelerini teslim etmeyen asil ve yedek adaylar atanma hakkını kaybeder.
5- İlanda yer alan her kadro unvanının 5 (beş) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
6- Atamalar; Bu ilan ile yapılan tüm başvurular içerisinde KPSS puan sıralamasına göre
ve 5 (beş) işgünü içerisinde evrak teslim eden Asil adaylardan başlar, evrak teslim eden son
Yedek adaya kadar devam etmek suretiyle kadro sayısı tamamlanana kadar gerçekleşir.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin
sözleşmeleri feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri
uygulanır.
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak
kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
9- Arşiv araştırması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemleri sırasında gerçeğe
aykırı bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz
edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Adres : Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğü Cumhuriyet Bulvarı
No: 144 Alsancak/ İZMİR
Detaylı Bilgi İçin Telefon : (0232) 412 11 01
(0232) 412 11 13
(0232) 412 11 43

Reklam
Reklam

 

Dokuz Eylül Üniversitesi KPSS P3 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*