Reklam

DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğüne sınav ile 6 adet Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

Reklam

DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı Kamuya Devlet Malzeme Ofisine 6 adet Müfettiş Yardımcısı Alımı Yapılacağı Açıklandı. Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59’da sona erecektir.

 DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı

Reklam

(SINAVLA MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALINACAKTIR)
Genel Müdürlüğümüz Teftiş Kurulu Başkanlığında, Genel İdare Hizmetleri sınıfında münhal bulunan,
8. Dereceden 6 adet Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak üzere Ankara’da Müfettiş Yardımcılığı Giriş
Sınavı yapılacaktır.
Sınav; yazılı ve sözlü olmak üzere, iki aşamalı olarak yapılır. Yazılı sınavında başarılı olamayanlar sözlü
sınava alınmazlar.
Giriş sınavına katılacak adaylarda aranan şartlar, başvuru için gerekli belgeler, başvuru şekli, sınav tarihi
ve yeri, sınav konuları ve değerlendirme yöntemi ile sair bilgiler aşağıda açıklanmıştır.

 SINAVA KATILACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR
a) Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri haiz olmak,
b) 01 Ocak 2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıl lisans eğitimi veren Siyasal Bilgiler, Hukuk, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler
Fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçindeki veya
yurtdışındaki öğretim kurumlarından birini bitirmiş olmak,
d) ÖSYM tarafından yapılan 2021 ve 2022 Kamu Personel Seçme Sınavlarında, KPSSP48 puan
türünden (80) seksen ve daha yüksek puan almış olmak [sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun
olarak başvuruda bulunan adaylardan, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere, ilk (120) yüz yirmi kişi
sınava alınacak olup, eşit puan almış olmaları nedeniyle 120 nci sıradaki aday sayısının birden fazla olması
halinde, bu adayların tümü sınava çağrılacaklardır.]
e)Sağlık durumu her türlü iklim ve yolculuk koşullarına elverişli olmak,
f) Ofis Müfettişliği karakter ve vasıflarını haiz bulunmak (Bu husus, sadece yazılı sınavı kazanan adaylar
yönünden sözkonusu olup; sözlü sınavdan önce, Teftiş Kurulu Başkanlığınca yapılacak inceleme ile tespit
edilir)

 BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER VE BAŞVURU ŞEKLİ 

DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı,  Sınava başvurular 24.10.2022 günü başlayıp, 10.11.2022 günü 23:59’da sona erecektir. Adaylar
başvurularını, e-Devlet Kapısı üzerinden Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak elektronik ortamda
yapacaklardır. İlanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde yapılmayan başvurular
dikkate alınmayacaktır. Postayla ve diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İlanda yer alan fakültelere denkliği yetkili makamlarca kabul edilmiş, yurtiçi veya yurtdışındaki öğretim
kurumlarından mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için,
e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına
ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Adaylar, Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde yapacakları başvuru işlemlerinin
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından,
istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, aday sorumludur. Bu hususlara riayet
etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin
sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında
5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAVIN TARİHİ, YERİ VE ŞEKLİ 

DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı,  Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde Ankara’da iki oturum halinde yapılacaktır. Giriş sınavının yazılı
bölümüne katılmaya hak kazanan adayların isim listesi, yazılı sınav tarihi, saati ve yazılı sınava ilişkin diğer
hususlar, Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasında (https://www.dmo.gov.tr/duyurular )
ilan edilecektir. Bu ilan tebligat hükmünde olup, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar
sınava katılım durumlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
Adaylar yazılı sınava giriş belgelerini www.dmo.gov.tr adresinde duyurular bölümünde ilan edilecek
link üzerinden alabileceklerdir. Adaylar sınava giriş belgesi ile geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı,
ehliyet veya pasaport) göstermek suretiyle yazılı sınava katılabileceklerdir.
Yazılı sınav yeri, tarihi ve/veya diğer hususlarda değişiklik olması halinde durum, Ofis internet
adresinde ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.
Sınavda uyulacak kural ve esaslara, Sınava Giriş Belgesinde yer verilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAVIN KONULARI VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ
DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı,  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı, aşağıda ana başlıklar altında yazılı bulunan konulardan yapılacak
olup, Muhasebe grubu klasik, diğerleri test usulünde olacaktır.
a) Muhasebe; Genel Muhasebe Prensipleri ve Uygulaması, Şirketler Muhasebesi, Vergi Muhasebesi,
Maliyet Muhasebesi, İşletme Denetimi, Yönetim Muhasebesi, Finansal Yönetim Teorisi, Mali Tablolar
Analizi, Ticari Hesap ve Mali Cebir.
b) İktisat; İktisat Teorisi (Mikro ve Makro İktisat, İktisat Politikası, İktisadi Analiz vb.), İşletme
İktisadı, Pazarlama Yönetimi, Para-Banka, Kredi ve Konjonktür Politikası, Uluslararası İktisadi İlişkiler ve
Dış Ticaret, Türkiye Ekonomisi ve Güncel Ekonomik Sorunlar.
c) Maliye; Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikasının Genel Esasları, Kamu Gelir ve Giderleri, Vergi
Hukuku, Türk Vergi Sistemi, Bütçe, Kamu Borçları,
d) Hukuk; Anayasa Hukuku, İdare Hukuku ve İdari Yargılama Usul Hukuku, Medeni Hukuk (Aile
Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Ticaret Hukuku (Deniz Ticaretine ait
hükümler hariç), İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (Genel Esaslar), Ceza Hukuku (Genel Esaslar) ve
Ceza Muhakemesi Hukuku (Genel Esaslar ve Soruşturma)
e) Yabancı dil; İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden birisi (Yabancı dil değerlendirmeye girmez,
ancak tercih sebebidir)
Yazılısınavda başarılı sayılabilmek için; yukarıda sıralanan sınav konularının her bir ana başlık dalından
ve 100 tam puan üzerinden, en az 60 puan almak ve bütün dalların not ortalamasının 65 puandan düşük
olmaması gerekir. Yazılı sınavda başarılı olan adaylardan, ilan edilen boş kadro sayısının üç katı kadar sayıda
aday, yazılı sınav başarı puanı sıralamasına göre sözlü sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan
adaylar da sözlü sınava çağrılır.
Buna göre yazılı sınavda başarı gösteren ve sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sözlü sınavın
tarihi ve yeri ile sözlü sınava katılacaklardan istenecek bilgi ve belgeler, Ofisin www.dmo.gov.tr internet
sitesinde ilan edilecektir. Kişilere ayrıca tebligat yapılmayacak olup, bu duyuru tebligat yerine geçerli
sayılacaktır. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
görüntüleyebilecektir.

Reklam

YAZILI SINAV SORULARINA VE SONUÇLARINA İTİRAZ
DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı,  Adaylar, yazılı sınav soruları ve uygulaması ile sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuçların Ofis
tarafından ilan edildiği tarihten itibaren en geç 5 (beş) işgünü içerisinde https://gaziodm.gazi.edu.tr adresinden
belirtilen adımları uygulayarak (100) TL itiraz ücreti karşılığında yapabileceklerdir.
 SÖZLÜ SINAV
DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı,  Sözlü sınavda, adayların yazılı sınav konuları ve genel kültür konularındaki bilgilerin yoklanması
yanında; zekâ, muhakeme ve konuşma yetenekleri de dikkate alınır. Bu sınavda başarılı sayılabilmek için,
Sınav Kurulu üyelerinin 100 tam puan üzerinden verdikleri not ortalamasının 65’ten aşağı olmaması şarttır.
Giriş sınav başarı notu, adayın yazılı ve sözlü sınav notlarının ortalamasıdır.
Sınavda başarı gösteren adayların sayısının, kadro sayısından fazla olması halinde, giriş sınavı notu daha
üstün olan adaylar tercih edilir. Giriş sınavı notlarının eşit olması halinde ise, yabancı dil başarı derecesi daha
üstün olan adaya öncelik verilir. Diğer adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.
Sınavı kazananlara, Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından gerekli tebligat yapılır. Müfettiş Yardımcıları,
giriş sınavındaki başarı sırasına göre atanır.
İlan olunur.
Sınav ile ilgili her türlü bilgi için iletişim bilgileri:
Tel: 0 (312) 410 3029 – 410 3030
E-posta: [email protected]  

Advertisement. Scroll to continue reading.

DMO Müfettiş Yardımcısı Alımı, Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.    

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*