Reklam

Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

Başkanlığımız, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığında münhal bulunan yazılı ve sözlü sınav sonucuna göre 7“Müfettiş Yardımcısı” alımı yapılacaktır.

Reklam

Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı,  7 Müfettiş Yardımcısı  alımı yapılacağı İlanı Duyuruldu. 

Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

 BAŞVURU ŞARTLARI 

1- Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:
a) En az lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim görmüş olmak,
b) 01.01.2022 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve
üstü kadrolarında görev yapıyor olmak,
ç) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.
d) Duyuruda yazılı süre içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,
e) Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak.
2- Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde belirtilen ortak
nitelik şartını taşıyor olmak,
3- Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak,
4- Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin
durdurulması cezası almamış olmak.

NOT:
Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Adaylar, başvuru şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sağlık
durumunun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak nitelik” şartını
taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı sınavında daha önce iki defa başarısız olmadıkları ve aylıktan
kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına ilişkin hususları elektronik
başvuru ekranında beyan edeceklerdir.
Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim
gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa
katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır.

 BAŞVURU ŞEKLİ 

Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS
Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav  yapılacaktır.
a) Müracaat işlemleri 03.10.2022 – 14.11.2022 (saat 16:30) tarihleri arasında yapılacaktır.
b) Sınav şartlarına ilişkin bilgi/belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate
alınacağından adayların, başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve
belgelerini İKYS’ye işletmeleri/tanımlatmaları gerekmektedir.
c) Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.
ç) Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
d) Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

SINAV ŞEKLİ KONULARI YERİ VE ZAMANI 

1- Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Müfettiş Yardımcılığı sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.
2- Sınav Konuları;
A. Yazılı Sınav:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası.
b) Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile
Başkanlığın diğer mevzuatı.
c) Devlet Memurları Kanunu.
ç) Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.
d) 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu.
e) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu.
f) Türkçe kompozisyon.
g) Arapça.
B. Sözlü Sınav:
a) Kur’an-ı Kerim tilaveti ve anlamı,
b) Tefsir,
c) Hadis,
ç) Akaid,
d) Fıkıh,
e) Siyer-i Nebi,
f) Türk-İslam Tarihi,
g) Genel Kültür,
ğ) Yazılı sınav konuları.
3- Yazılı sınavlar, ilanda belirtilen yer ve saatte başlar, geç gelenler sınava alınmazlar.
4- Sınava giren adaylar, yanlarında sınav giriş belgesi ile birlikte resmi makamlarca
verilmiş geçerli bir kimlik belgesi bulundurmak zorunda olup, istendiğinde bunları sınav
görevlilerine ibraz etmekle yükümlüdür.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

SINAVA İLİŞKİN TEBLİGAT VE DUYURULAR 

1) Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı  Sınava ilişkin tüm duyurular Başkanlığımız internet sitesinde “https://rehberlikteftis.diyanet.gov.tr/ ” ve
aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı sayfasında ilan edilecektir.
2) Yazılı sınav için “Sınav Giriş Belgesi” alma işlemleri adaylar tarafından
“https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/sinav” adresi aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
3) Sınav ile ilgili Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığı sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Reklam

DEĞERLENDİRME VE BAŞARI SIRALAMASI 

1) Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan adaylar sözlü sınava çağrılacaktır.
2) Başarı notu, her sınav için 100 üzerinden 70 puandır. Sınavlar, sınav kurulu tarafından
önceden hazırlanan cevap anahtarına göre değerlendirilir. Sözlü sınavlarda, sınav kurulu
üyelerinin verdikleri puanların ortalaması alınır. Yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik
ortalaması alınarak en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısı kadar
aday müfettiş yardımcılığı sınavında başarılı sayılır.
3) Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı
bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
4) Müfettiş yardımcılığına giriş sınavını kazananların atamaları, sınavdaki başarı
derecesine göre yapılır.
5) Puanların eşit olması durumunda, yazılı sınav puanı fazla olana öncelik verilir.
6) Atanamayanlar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmaz.

 

SINAV SONUÇLARI VE İTİRAZ 

1) Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav sonuçları, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca Başkanlığın internet sitesinde ilan
edilir.
2) Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Başkanlığın internet sitesinde ilanından itibaren on
gün içerisinde yazılı ve ıslak imzalı dilekçe ile Başkanlığa yapılır. İtirazlar, sınav kurulu veya
Başkanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından on gün içerisinde incelenir ve sonuç, ilgiliye bir
yazı ile bildirilir.
3) Süresi içinde yazılı ve ıslak imzalı olarak Başkanlığımız Rehberlik ve Teftiş
Başkanlığına ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler
ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR 

1) Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi Birimimizle ilişikleri
kesilecektir.
2) Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer
hususlarla ilgili Başkanlıkça adaylardan belge talep edilebilecektir.
3) Sınav sürecindeki iş ve işlemlere yönelik ıslak imzalı dilekçeler dışında adaylar
tarafından faks veya e-mail kanalıyla iletilecek taleplerle ilgili işlem yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

SINAV TARİHİ VE YERİ 

Diyanet Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı
Yazılı Sınav : 22.11.2022 Saat: 14:00’da,
Sözlü Sınav : 29.11.2022 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00)
Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır. 

İLETİŞİM 

Yazışma Adresi:
Diyanet İşleri Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar
Blv. No: 147/A 06800 Çankaya /ANKARA
E-posta: [email protected]
Telefon: (0312) 295 80 16 – Fax: (0312) 285 74 09

Advertisement. Scroll to continue reading.

Diyanet İşleri Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı,   Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*