Reklam

Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı

Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Yapılacaktır. Giriş sınavı başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 29 Temmuz 2022 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir.

Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Meslek Memuru Hakkında Nitelikler

I. GENEL BİLGİLER

(1) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Meslek Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi çerçevesinde, Türk dış politikasının oluşturulması ve icrasında görev, yetki
ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer
memurlarıdır. Meslek Memurluğu hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın
www.mfa.gov.tr adresli internet sayfasından erişmek mümkündür.
(2) Açılacak giriş sınavındaki nihai başarı sıralamasına göre, Aday Meslek Memuru
unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 75’tir. Giriş sınavını kazananların
atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz önünde bulundurularak, genel idare
hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9. derece kadrolara yapılabilecektir.
(3) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 3-4
Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
(4) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler,
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav
Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
(5) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

(1) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra
doğmuş olanlar),
c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin;
– Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim verilen fakültelerinin uluslararası ilişkiler,
siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma ekonomisi, tarih,
sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım, psikoloji bölümleri ile bu bölümlerden herhangi

Reklam

birinin müfredatında yer alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden ya da
hukuk fakültelerinden mezun olmak veya
– Sosyal bilimler alanında veya mühendislik fakültelerinde en az dört yıllık lisans eğitimi
yapmış olup, uluslararası ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, hukuk ve iktisat
alanlarında lisansüstü eğitim yapmış olmak gerekmektedir.
(2) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Aday Meslek Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen farklı kategorilerden
birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı
yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış
olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava
kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM
tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 2020, 2021 veya 2022
yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç
belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki
karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

(3) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı
en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

(4) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak
sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
(5) Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Meslek Memurluğu giriş
sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
(6) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek
adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
(7) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın
yapılacağı adres bilgilerine de yer verilecektir.

Reklam

 

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

(1) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Giriş sınavı başvuruları 18 Temmuz 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 29
Temmuz 2022 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet
üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer
Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik
ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
(2) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için,
– Sınava İngilizce’den girecek adaylardan, ikinci veya üçüncü bir dilden 2020, 2021 veya
2022 yıllarında alınmış 80’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası yabancı dil
sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların,
– Sınava İngilizce dışındaki dillerden girecek adaylardan, Bakanlıkça yapılacak İngilizce
sınavına ilaveten, üçüncü bir yabancı dilden 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınmış
70’in üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası yabancı dil sınavlarından alınmış
ÖSYM tarafından saptanmış eşdeğer puanı olanların anılan sınavlara ilişkin sonuç
belgelerini de Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme
yüklemeleri gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

(1) Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
– Türkçe Kompozisyon
– Yabancı Dilde Kompozisyon
– Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
– Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Yazılı sınavda geçer not, her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
b) Yazılı sınavın Türkçe kompozisyon dışındaki bölümleri, dil kategorilerine göre
yukarıdaki tabloda belirtilen dillerde yapılacaktır.
c) Bakanlığın çalışmalarında ana yabancı dil İngilizce olup, sadece başka bir dil bilen
adayların meslek memuru olabilmeleri mümkün değildir. Bu itibarla, İngilizce dışındaki
dillerden sınava girecek adaylar, Bakanlık tarafından İngilizce’den de sınava tabi
tutulacaklardır. Bu adayların İngilizce sınavlarda (kompozisyon ve Türkçe’den İngilizce’ye
çeviri) her bir bölümden en az 60 puan almaları zorunludur.
d) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre
yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
– Yazılı sınava İngilizce’den girecek adayın, ikinci bir yabancı dilden 2020, 2021 veya
2022 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
saptanmış herhangi bir diğer uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının
80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
eklenecektir.
Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2020, 2021 veya 2022 yılında
almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi
bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan
kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
eklenecektir.
Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı,  Sınava İngilizce dışındaki dillerden girilmesi halinde, Bakanlıkça yapılacak İngilizce
sınavından alınan 70’in üzerindeki puanlar, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak
puan toplamına eklenir. Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2020, 2021
veya 2022 yılında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği
saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 70’in
üzerinde kalan kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan
toplamına eklenecektir.
e)Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı,  Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı Platformunda ve Bakanlık internet
sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile
bildirim yapılacaktır.

Reklam

(2) Sözlü Sınav:
a) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınavda alan bilgisi, muhakeme, kavrayış,
temsil görevine ilişkin nitelikler ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde
ifade yeteneği ile genel davranış ve tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından
öncelikle değerlendirilecektir. Sınavda, güncel uluslararası konular hakkında da adaylara
sorular yöneltilecektir.
b) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Kariyer Kapısı Platformu ve
Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren
kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi
gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
➢ Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
➢ Transkript (Lisans düzeyinde en az dört yıllık eğitim veren fakültelerin uluslararası
ilişkiler, siyaset bilimi, kamu yönetimi, iktisat, işletme, maliye, finans, çalışma
ekonomisi, tarih, sosyoloji, halkla ilişkiler ve tanıtım veya psikoloji bölümü
mezunu olmamakla birlikte, bu bölümlerden herhangi birinin müfredatında yer
alan derslerin en az %80’ine sahip olan diğer bölümlerden mezun olan adaylar için)
➢ Lisans diploması / Mezun Belgesi ( Yabancı üniversitelerden alınmış olması
halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
➢ Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması
halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
➢ (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına
eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin
sonuç belgesi

c) Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer
Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin
doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve
eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
e) Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak
çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde
adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
f) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 292 10 00

2-) Aday Konsolosluk İhtisas Memurluğu Hakkında Nitelikler 

1 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 12
Ağustos 2022 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir.

I. GENEL BİLGİLER

1. Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Konsolosluk ve İhtisas Memurları, Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca, dış ilişkilerin yürütülmesi kapsamında görev,
yetki ve sorumluluk üstlenen ve yurtdışında temsil görevi icra eden diplomatik kariyer
memurlarıdır. Konsolosluk ve İhtisas Memurları hakkında ayrıntılı bilgiye Bakanlığımızın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinden erişmek mümkündür.
2. Bu ilana göre açılacak giriş sınavı ile Bakanlığa alınacak Konsolosluk ve İhtisas
Memurlarının, genel görev tanımları çerçevesinde, merkez ve yurtdışı teşkilatında
konsolosluk, protokol, ekonomik ve kültürel işler, kançılarya idaresi, kamu diplomasisi,
ulusal mevzuatla bağlantılı hukuki işler, personel işleri, idari ve mali işler ile özel uzmanlık
bilgisi gerektiren diğer alanlarda görev yapmaları öngörülmektedir.
3. Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı
75’tir. Giriş sınavını kazananların atamaları, varsa müktesep maaş dereceleri de göz
önünde bulundurularak, genel idare hizmetleri sınıfından 7 ilâ 9’uncu derece kadrolara
yapılabilecektir.
4. Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşmaktadır. Sınavın yazılı aşaması 17-18
Eylül 2022 tarihlerinde Ankara’da yapılacaktır.
5. Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, Cumhurbaşkanlığı
Teşkilatı Hakkında 1 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu, 6004 Sayılı Kanun ve Dışişleri Bakanlığı Sınav Yönetmeliği’nde yer almaktadır.
6. Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Sınava katılmaya hak kazandığı halde katılmayanlar, aynı unvan kadroları için
yapılacak müteakip sınava kabul edilmezler.

II. SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI

1. Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak
(Sınava başvurabilmek için Türk Vatandaşı olmak gerekmektedir),
b) 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (01.01.1987 ve daha sonra
doğmuş olanlar) ve

c) Yurt içindeki üniversitelerin veya diploma denkliği Yükseköğretim Kurulu (YÖK)
tarafından onaylanmış olmak kaydıyla yabancı üniversitelerin lisans düzeyinde en az dört
yıllık eğitim verilen fakültelerinden mezun olmak gerekmektedir.
2. Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu sınavına aşağıdaki tabloda gösterilen kategorilerden
birinden başvurulabilecek olup, sözkonusu kategorilerin isimleri, sınavların yapılacağı
yabancı diller, 2020, 2021 veya 2022 yıllarında sınava girilecek yabancı dilde alınmış
olan asgari YDS/e-YDS puanları, atama yapılabilecek azami kadro sayıları ile yazılı sınava
kabul edilecek aday sayıları da aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Puan eşdeğerliği ÖSYM
tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavlarından 2020, 2021 veya 2022
yıllarında alınan puanların, bahsekonu uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin sonuç
belgesinin alındığı sınav dönemi itibarıyla ÖSYM tarafından belirlenen YDS’deki
karşılıkları da değerlendirmeye alınacaktır.

3. Sınav sonucunda kategorilerden birinde yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda adayın
başarılı olamaması halinde, diğer kategorilerin yedeklerinde bulunan adaylardan puanı
en yüksek olan adaylar başarı sırasıyla değerlendirilir.
4. Yazılı sınava kabul edilecek adaylar, her bir kategori için ayrı bir liste halinde YDS
puanlarına göre yapılacak sıralamayla belirlenecek olup, asgari YDS puanına sahip olmak
sınava katılma hakkını garanti etmemektedir.
5. Adaylar, farklı kategorilerde gerçekleştirilecek olan Aday Konsolosluk ve İhtisas
Memurluğu giriş sınavına yalnızca bir kategoriden başvurabileceklerdir.
6. Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, Kariyer Kapısı Platformu ve Bakanlığın
http://www.mfa.gov.tr adresli internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava katılabilecek
adaylara ayrıca e-posta ile bildirim yapılacaktır.
7. Sınava katılabilecek adaylara yönelik duyuruda, sınav programına ve sınavın yapılacağı
adres bilgilerine de yer verilecektir.

III. GİRİŞ SINAVI BAŞVURULARININ YAPILMASI

1. Giriş sınavı başvuruları 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü başlayacak ve 12
Ağustos 2022 Cuma günü saat 18:00’de sona erecektir. Başvurular, e-Devlet
üzerinden “Dışişleri Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer
Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik
ortamda yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
2. Yazılı sınavda ilave puan almaya hak kazanılabilmesi için, sınava girilecek yabancı dil
haricinde, ikinci veya üçüncü bir dilden 2020, 2021 veya 2022 yıllarında alınmış 80’in
üzerinde YDS/e-YDS puanı veya uluslararası dil sınavlarından alınmış ÖSYM tarafından
saptanmış eşdeğer puanı olanların, anılan sınavlara ilişkin sonuç belgelerini de Kariyer
Kapısı platformu üzerinden yapılan başvuru esnasında sisteme yüklemeleri
gerekmektedir.

IV. SINAVIN AŞAMALARI

1. Yazılı Sınav:
a) Yazılı sınav aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.
– Türkçe Kompozisyon
– Yabancı Dilde Kompozisyon
– Yabancı Dilden Türkçe’ye Çeviri
– Türkçe’den Yabancı Dile Çeviri

Yazılı sınavda geçer not her bir bölüm için 100 üzerinden 70’tir.
b) Yazılı sınavın her bir bölümünden geçer not alacak adaylar, aşağıdaki esaslara göre
yazılı sınavda ilave puan elde edebileceklerdir:
– Yazılı sınava gireceği yabancı dil haricinde, adayın herhangi bir diğer dilde 2020, 2021
veya 2022 yıllarında almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından
eşdeğerliği saptanmış herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS
karşılığının 80’in üzerinde kalan kısmı, yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan
toplamına eklenecektir.
Üçüncü bir yabancı dili daha bilen adayın, bu dilden 2020, 2021 veya 2022 yıllarında
almış olduğu YDS/e-YDS puanının veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği saptanmış herhangi
bir uluslararası yabancı dil sınavı puanının YDS karşılığının 80’in üzerinde kalan
kısmının yarısı da yazılı sınavda aritmetik ortalaması alınacak puan toplamına
eklenecektir.
c) Yazılı sınav aşamasının sonuçları Kariyer Kapısı platformunda ve Bakanlık internet
sitesinde ilan edilecektir. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylara, ayrıca e-posta ile
bildirim yapılacaktır.

2. Sözlü Sınav:
a) Yazılı sınavda başarılı olan adaylar sözlü sınav aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.
Sözlü sınavda adaylar, alan bilgisi, muhakeme, kavrayış, temsil görevine ilişkin nitelikler
ve yeterlilik, genel kültür düzeyi, Türkçe ve yabancı dilde ifade yeteneği ile genel davranış
ve tepkilerin meslek gereklerine uygunluğu açısından öncelikle değerlendirilecektir.
b) Sözlü sınavda geçer not 100 üzerinden 70’tir.
c) Sınav sonucunda başarılı olarak atanmaya hak kazananlar, Kariyer Kapısı platformu ve
Bakanlık internet sitesinde ilan edilecektir.

V. DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

a) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Kariyer Kapısı platformu üzerinden yapılacak başvurulara ilişkin bilgileri içeren
kılavuza aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/docs/KariyerKapisi_AdayKullanimKilavuzu.pdf
b) Kariyer Kapısı platformunda yapılan başvuru sırasında sisteme yüklenmesi
gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir:
➢ Mevcut görünümü yansıtan, son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf
➢ Lisans diploması / Mezun Belgesi ( Yabancı üniversitelerden alınmış olması
halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)

➢ Varsa lisansüstü eğitim diploması (Yabancı üniversitelerden alınmış olması
halinde YÖK onaylı diploma denklik belgesi ile birlikte)
➢ (Varsa) Sınava girilecek yabancı dilde alınmış olan YDS/e-YDS puanlarına
eşdeğerliği ÖSYM tarafından saptanmış uluslararası yabancı dil sınavına ilişkin
sonuç belgesi
c) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı,  Adayların, başvurularının iptal/onay durumlarını müracaat süresi boyunca Kariyer
Kapısı platformu üzerinden takip etmeleri ve başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri önem taşımaktadır.
d) İstenilen belgelerin başvuru süresi içinde sisteme yüklenmesinden, kişisel bilgilerin
doğruluğundan, fotoğrafın uygunluğundan, diğer bir ifadeyle başvuru işleminin hatasız ve
eksiksiz yapılmasından adaylar sorumludur. Bu ilanda belirtilen hususlara uygun
olmayan ve süresi içinde tamamlanmayan başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.
e) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, Adayların, Kariyer Kapısı platformu tarafından e-Devlet üzerinden otomatik olarak
çekilen (kayıtlı ve doğrulanmış) cep telefonu numarası ile e-posta adresi, gerekli hallerde
adaylarla irtibat kurulabilmesi bakımından önemli olup, güncel tutulması gerekmektedir.
f) Dış İşleri Bakanlığı 150 Memur Alımı, İlave bilgi talepleri için aşağıdaki adres, e-posta ve telefon numaraları üzerinden
Bakanlıkla temasa geçilmesi mümkündür:
T.C. Dışişleri Bakanlığı/Personel Genel Müdürlüğü (C Blok 4. Kat)
Doktor Sadık Ahmet Caddesi No: 8 Balgat 06100 Ankara
E-posta: [email protected]
Tel: (0 312) 292 10 00

75 Konsolosluk ve İhtisas Memurluğu Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

75 Meslek Memurluğu Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız. 

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*