Reklam

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı

ASİSTAN HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ VE STAJYER HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ GİRİŞ SINAVI İLANI

Reklam

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Devlet Hava Meydanlarına Hava Trafik Kontrolörü Alımı, 20 Asistan Hava Trafik Kontrolörü 40 Stajyer Hava Trafik Kontrolörü Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri
arasında

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı KURUM VE ALINACAK POZİSYONA İLİŞKİN BİLGİLER
Sınavı Açan Birim: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü.
Görev Yeri: DHMI (Taşra).
Atama Yapılacak Pozisyon Unvanları ve Sayısı:
Asistan Hava Trafik Kontrolörü : 20
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü : 40
KPSS Puan Türü ve Taban Puanı : KPSSP3 puan türünden en az 70 puan.
KPSS Puanının Geçerlilik Yılı : 18 Eylül 2022 tarihli Kamu Personeli Seçme Sınavı.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde 399 Sayılı Kanun
Hükmünde Kararnamenin 3/c Bendi kapsamında istihdam edilmek üzere, 08.07.2018 tarih ve
30472 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü
Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak
Adayların Seçme Sınavlarına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde seçme sınavları
yapılacaktır.
Sınava Katılacak Adaylarda Aranan Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) 18 yaşını tamamlamış olmak,
d) Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, ağır hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı
suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat
karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
f) Son başvuru tarihi itibarıyla, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak
Sınavlar Hakkında Genel Yönetmeliğin 11 inci maddesi uyarınca KPSSP3 puan türünden yetmiş
ve üzeri puan almış olmak.
Asistan hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine
göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav
aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.trduyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
c) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve
elenirler.),
d) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden
sonraki belgeler geçerlidir.),
e) Geçerli bir hava trafik kontrolör lisansına sahip olmak (Bknz.: “SHY 65-01 Hava
Trafik Kontrol Hizmetleri Personeli Lisans ve Derecelendirme Yönetmeliği”).
Stajyer hava trafik kontrolör adayları için aranan şartlar:
a) Fakülte veya 4 yıllık yüksekokul mezunu olmak,
b) Hava Trafik Kontrol Kursunun Başlayacağı 12/06/2023 tarihi itibariyle, 27 yaşından
gün almamış olmak (12/06/1997 ve sonrasında doğmuş olmak.),
c) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Havacılık Sağlık Talimatı (SHT-MED) hükümlerine
göre yetkili hastane tarafından düzenlenecek Sınıf 3 Sağlık Sertifikası almak (Sözlü Sınav
aşamasında, yetkili hastaneler Kuruluşun resmi internet sitesinde -http://www.dhmi.gov.trduyurulacak olup detaylı bilgiler anılan talimatta bulunmaktadır.),
d) Hava/yer ve yer/yer sesli iletişiminde, yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek
belirgin bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmamak,
(Bu durum sınav komisyonunca tespit edilerek tutanak altına alınır, gerekirse hakem hastaneye
gönderilir ve hakem hastanece verilecek nihai rapor sonucuna göre işlem tesis edilir. Adaylar
bilgisayar destekli sınavı veya yazılı sınavı geçmiş olsalar bile sınavı kazanmış sayılmaz ve
elenirler.)
e) Son başvuru tarihi itibarıyla, son beş yıl içerisinde İngilizce Yabancı Dil Sınavından en
az ‘C’ düzeyinde puan aldığını belgelemek, (ÖSYM Başkanlığı tarafından yayımlanan eşdeğerlik
tablosunda belirlenen yabancı dil bilgisine sahip olduğunu gösterir belge (04.12.2017 tarihinden
sonraki belgeler geçerlidir.),
f) Daha önce disiplin, başarısızlık ve idari yönden kursla veya Genel Müdürlükle ilişiği
kesilmemek.
SINAVLARIN YAPILIŞ ŞEKLİ:
DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Adayların seçme sınavı;
– Bilgisayar Destekli Seçme Sınavından veya Bilgisayar Destekli Seçme Sınavının
herhangi bir nedenle yapılamadığı hallerde genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar
verme gibi özellikleri test etmeye yönelik yazılı sınavdan,
– Sesli iletişim değerlendirmesini de içeren sözlü sınavdan oluşacak şekilde uygulanır.
(Bknz.: Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Stajyer Hava Trafik Kontrolörü ve
Asistan Hava Trafik Kontrolörü Pozisyonlarına Atanacak Adayların Seçme Sınavlarına Dair
Yönetmelik Madde:13)

BAŞVURU ŞEKLİ 

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce duyurulan pozisyonların
sayısının 10 (on) katı kadar aday KPSSP3 puanı en yüksekten başlamak üzere bilgisayar destekli
seçme sınavına veya yazılı sınava çağrılacaktır. Başvurular 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri
arasında e-Devlet üzerinde Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden
gerçekleştirilecek olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile süresi içinde
(04.12.2022 günü saat 23.59’a kadar) yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Adayların
talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve posta yoluyla
başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇEVRİMİÇİ BAŞVURUDA YÜKLENECEK BELGELER
a) DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi
(ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması
durumunda yüklenecektir.),
b) Asistan Hava Trafik Kontrolörü ilanına başvuracaklar için Hava Trafik Kontrolör
Lisansı.
Bilgisayar destekli seçme sınavında veya yazılı sınavda başarılı olan ve sözlü sınav için
çağrılan adaylardan istenilecek belgeler Kuruluşumuz resmi internet adresinde
(www.dhmi.gov.tr) yayımlanacaktır.

SINAVLARIN YAPILACAĞI YER VE DUYURU
DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Sınava çağrılacak adaylara yazılı tebligat yapılmayacak olup sınava katılacak adaylara
ilişkin liste; sınav tarihi, yeri ve saati Kuruluşumuz resmi internet adresinden (www.dhmi.gov.tr)
ilan edilecektir. Sınavda başarı göstererek sözlü sınava hak kazanan adaylara ilişkin liste; sınav
tarihi, yeri ve saati belirtilerek Kuruluşumuz resmi internet adresinde (www.dhmi.gov.tr) ilan
edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
görüntüleyebilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

SINAV KONULARI
DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Bilgisayar destekli seçme sınavı veya yazılı sınav ve sözlü sınav, aşağıda belirtilen
konularda yapılır. Sınav Komisyonu tarafından gerekli görüldüğü hallerde; sınav konularında
değişiklik yapılabilir.
Bilgisayar destekli seçme sınavı; Bilgisayar ortamında; algılama, reaksiyon, üç boyutlu
düşünme, hızlı ve doğru karar verebilme özelliklerini tespit etmeye yönelik, önceden hazırlanmış
EUROCONTROL veri tabanı kullanılarak yapılır.
Yazılı sınavlar; Genel yetenek, muhakeme, zekâ, hafıza ve çabuk karar verme, şekil,
rakam ve harf kombinasyon ve dizilerinin tespiti gibi özellikleri test etmeye yönelik 50 sorudan
oluşur.
Sözlü sınavlar; Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü;
liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu; özgüveni, ikna kabiliyeti
ve inandırıcılığı; genel yetenek ve genel kültürü; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı
yönlerinden değerlendirilmesi ve her bir konu grubu için ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle
gerçekleştirilir. Adayların sesli iletişimde yanlış anlamalara ve aksamalara yol açabilecek belirgin
bir aksan veya lehçe, dilde pelteklik, gizli kekemelik ve aşırı heyecan sahibi olmak gibi ifade
yetersizlikleri de göz önünde bulundurularak yapılacak Sesli İletişim Değerlendirmesini de içerir.

Reklam

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:
DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Bilgisayar destekli seçme sınavı sonunda, her bir aday için bilgisayar çıktısı şeklinde
alınacak raporda yer alan toplam puan esas alınacaktır. Sınav Komisyonu tarafından; bilgisayar
destekli seçme sınavından 100 üzerinden 60 ve üzeri puan alanlardan, raporda yer alan toplam
puanı en yüksek adaydan başlanarak pozisyon sayısının 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava
çağırılır. Yazılı sınav yapılması halinde ise; yazılı sınavda 100 üzerinden 60 ve üzeri puan
alanlardan, Sınav Komisyonu tarafından; puanı en yüksek adaydan pozisyon sayısının 3 (üç) katı
kadar aday sözlü sınava çağırılır. Sözlü sınavda, adayların belirlenmiş sınav konularında 100 tam
puan üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılır.
Belirlenmiş olan kontenjan için atamalar adayların, KPSS, Bilgisayar Destekli Seçme
Sınavı veya yazılı sınavı ile sözlü sınav başarı puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak
tercihlerine göre yapılır.
Sınav başarı puanlarında eşitlik olması durumunda KPSS puanı daha yüksek olan, KPSS
puanları da eşit ise Bilgisayar Destekli Sınav puanı veya Yazılı Sınav puanı daha yüksek olan,
Bilgisayar Destekli Sınav puanları veya Yazılı Sınav puanları da eşit ise diploma tarihi itibariyle
önce mezun olmuş olan, bu puanların da eşit olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilir.
Sınavda başarılı olmuş adayın herhangi bir nedenle ilgili pozisyona yerleştirilememesi
durumunda; yedek listesinde yer alan sınav başarı puanı en yüksek adaydan başlanarak boş
pozisyon sayısınca adayın kurs başlangıç tarihine kadar çağrılması sağlanır.
İlan edilecek sınav tarihi/tarihleri itibariyle geçerli bir mazeret belirtmeyerek (kanuni bir
mazeret) sınava katılmayanlar ilgili sınava farklı bir tarihte alınmayacaktır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ 

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Başvurular 14.11.2022 tarihinde başlayacak ve 04.12.2022 günü saat 23:59’da sona
erecektir. Sınava girmek isteyen adayların 14.11.2022-04.12.2022 tarihleri arasında Kariyer
Kapısı Platformu https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden başvurmaları gerekmektedir.
Adayların talep edilen bütün belgeleri sisteme eksiksiz yüklemeleri gerekmektedir. Şahsen ve
posta yoluyla başvurular kabul edilmeyecektir. Sınav sonuçları Kuruluşumuz resmi internet
adresinde (www.dhmi.gov.tr) duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Ayrıca, adaylar sonuç bilgilerine Kariyer Kapısı Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden ulaşabilecektir.

SINAV BAŞVURUSUNDA ELDE EDİLEN KİŞİSEL VERİLER 

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Asistan Hava Trafik Kontrolörü veya Stajyer Hava Trafik Kontrolörü giriş sınavına
başvuran adaylara ait kimlik, fotoğraf, eğitim, sınav, iletişim ve çalışma durumu bilgileri, 6698
sayılı Kanunun 5 inci maddesinin ikinci fıkrası gereği “hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi
için gerekli olması” işleme şartı doğrultusunda; Adayların sınava katılım hizmeti hakkının tesisi,
kullanılması veya korunması, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil olarak kullanılması
Kurumun hizmet temin süreçlerinin yürütülmesi, başvuruların teyidi ve istatistiksel amaçla tespiti
amaçlarıyla sınırlı olarak işlenecektir.

DİĞER HUSUSLAR
DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek
personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği
isteğinde bulunamayacak olup, adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları
gerekmektedir.
İLETİŞİM BİLGİLERİ:
https://www.dhmi.gov.tr/
(312) 204 2852-2613-2694   

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

DHMİ 60 Hava Trafik Kontrolörü Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*