Reklam

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Yapılacaktır. Dsi Bekçi Alımı, İŞKUR ÜZERİNDEN Başvuru Nasıl Yapılır Aşağıdaki İlan Yazımızda Bulabilirsiniz.

4857 sayılı İş Kanunu ile mezkûr Kanuna dayanılarak çıkarılan, Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında aşağıdaki tabloda
belirtildiği şekilde istihdam edilmek üzere Koruma ve Güvenlik Hizmetleri için sürekli
işçi (Bekçi) alımı yapılacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÜREKLİ İŞÇİ (Bekçi) KADROLARININ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE İLLERE GÖRE DAĞILIMI

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Adayların, başvuru işlemlerini tamamlamadan önce ilan metninde belirtilen
açıklamalar ve başvuru şartlarını dikkatlice okumaları gerekmektedir. İlanda
belirtilen şartları taşımayanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları
gerekmektedir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine ait
olacaktır. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan
tüm haklarını kaybedeceklerdir. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere
Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Genel Müdürlüğümüzün Koruma ve Güvenlik hizmetleri için ihtiyaç duyduğu sürekli
işçi (Bekçi) alımların il düzeyinde karşılanması yoluna gidilecektir. Başvurularda,
kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate
alınacaktır.
Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir işyeri için (çalıştırılacağı il için) başvuru
yapacaktır.
İlanda belirtilen şartların tamamını taşıyan adaylar başvurularını Türkiye İş
Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25/07/2022-29/07/2022 tarihleri
arasında elektronik (online) yapabileceklerdir.
İlan edilen kadrolara başvuran adaylar, İŞKUR tarafından Genel Müdürlüğümüze
bildirilecektir. İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin geçici 9 uncu maddesi hükmüne göre
öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından
açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek
aday sınava tabi tutulmaksızın doğrudan noter kurası ile belirlenecektir.
Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri
Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapılacaktır.
Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve
belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde
(www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat
yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.
İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecektir. Yerleştirildiği
kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim
etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine
sıralı yedek çağırılacaktır.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve
başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve
başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak
göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı
anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme
süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin
yerine sıralı yedek çağrılacaktır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar”
ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil
etmeyecek olup diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarla kuraya tabidirler.
Çalışma yeri ilgili Bölge Müdürlüğünün faaliyet alanı olacağı bilgisi dahilinde başvuru
yapılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatları uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenler ile kamu haklarından mahrum olanlar, ilan edilen kadrolara
müracaat yapamazlar. Yapmaları halinde mevzuat gereği atamaları yapılmayacaktır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında sürekli işçi kadrosunda
hâlihazırda görev yapanlar ilan edilen kadrolara müracaat yapmayacaklardır. Yapmaları
halinde atamaları yapılmayacaktır.
Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda
olanların atamaları yapılmayacaktır.
Sürekli işçi kadrolarına atanan adaylar, yasal asgari ücret ile göreve başlayacaklardır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İSTENİLEN ŞARTLAR VE BELGELER

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Sürekli işçi kadrolarına başvuran adayların aşağıdaki şartları taşımaları ve
belgelendirmeleri gerekmektedir;
1. 2527 sayılı Kanun hükümleri saklı kalmak kaydı ile 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (6) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlarını taşımak.
2. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre; affa uğramış olsa
bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
3. 18 yaşını tamamlamış olmak.
4. İlan tarihi olan 25/07/2022 tarihi itibariyle en fazla 40 yaşında olmak. (25/07/1982
tarihinden sonra doğmuş olmak)
5. Son başvuru tarihi itibariyle en az lise ve dengi okul mezuniyet belgesine sahip olmak.
6. Askerlik ile ilişiğinin olmadığını belgelendirmek.

Reklam
Reklam

7. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun Gereğince geçerliliği devam eden
Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.
8. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Güvenlik Görevlisi olarak çalışmasına engel olacak aklen ve ruhen sağlık problemi
olmadığı diğer ifade ile hastalığının/engel durumunun bulunmadığı, arazi şartlarında
çalışabilir olduğuna ilişkin tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmış sağlık kurulu
raporuna sahip olmak. (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir).
9. Sağlık Bakanlığından onay almış, Psikoteknik merkezlerince düzenlenmiş Psikoteknik
raporuna sahip olmak.
10. İşe göndermede öncelik hakkına sahip olan adaylardan anılan Yönetmeliğin 5 inci
maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip
olmak.
11. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı,7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri gereğince
arşiv araştırması sonucuna göre atamaya engeli bulunmamak.
12. Atamaya engel adli sicil kaydı bulunmamak.
13. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Güvenlik görevlileri (silahlı) olarak istihdam edileceğinden, yukarıda belirtilen
şartlara ilave olarak, 5188 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendinin (1), (2) ve (3) alt bendindeki şartlar ile (f), (g) ve (h) bendindeki şartları
taşıyor olmak. diğer bir ifadeyle Silahlı Özel Güvenlik belgesi ve kartına sahip olmak.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

İşkur İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak DSİ GENELMÜDÜRLÜĞÜ yazınız üst satıra ara kısmına tıklayınız. Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz

Advertisement. Scroll to continue reading.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 50 Bekçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*