Reklam

DAP Sözleşmeli Uzman ve Sözleşmeli Personel Alımı

DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI SÖZLEŞMELİ UZMAN PERSONEL ALIM İLANI YAYINLANDI.

Reklam

DAP Sözleşmeli Uzman ve Sözleşmeli Personel Alımı Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Sözleşmeli Uzman ve Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Adaylar, müracaatlarını 02/01/2023 – 16/01/2023 tarihleri arasında ( saat 23:59:59’a kadar)

DAP Sözleşmeli Uzman ve Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

DAP Sözleşmeli Uzman ve Sözleşmeli Personel Alımı

Başkanlığımızca 03/06/2011 tarih ve 642 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin
5 inci Maddesinin üçüncü fıkrası ve 11.09.2013 tarihli ve 28762 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan
2013/5286 karar sayılı Bölge Kalkınma İdarelerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara göre 7 sözleşmeli uzman ve diğer sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. 

I-  AÇIKTAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 3. İlgili alan bölümünden mezun olduktan sonra özel sektörde ve/veya kamuda mesleği ile ilgili alanlarda en az 5 (beş) yıl (lisansüstü derece sahipleri için en az üç yıl) fiilen çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
 4. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunan sınavlardan bu puana denk puan almış

 

II- KAMUDAN BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. En az dört yıllık olmak üzere Tablo 1’de belirtilen bölümlerden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak,
 3. Kamu Kurum ve kuruluşlarında veya özel sektörde aşağıda yer alan alanlardan en az birinde enaz 5 (beş) yıl fiilen başarılı olarak çalışmış olmak,

 

Reklam
 • Proje Üretimi, Tasarımı ve Yönetimi,
 • Planlama, Programlama
 • Strateji Geliştirme, Strateji Yönetimi,
 • İzleme ve Değerlendirme,
 • Tanıtım, Danışmanlık,
 • Araştırma-Geliştirme,
 • Bilgi ve İletişim Teknolojileri,
 • Finansman,
 • İnsan Kaynakları Yönetimi.

 

 1. Sınavın yapılacağı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 50 yaşını doldurmamış olmak,
 2. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından İngilizce, Almanca veya Fransızca dillerinin en az birinden en az altmış puan (YDS 60) almış olmak veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) denkliği kabul edilen ulusal ve uluslararası geçerliliği bulunansınavlardan bu puana denk puan almış olmak,
 3. Sınavda başarılı olan kamu çalışanları kurumlarının muvafakati ile sözleşmeli olarak istihdam Bu kişiler ilgili kurumundan aylıksız izinli sayılır. İzinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgili özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler terfi ve emekliliklerinde hesaba katılır. Terfileri başkaca bir işleme gerek kalmaksızın süresinde yapılır.
 • GENEL ŞARTLAR

 

 1. (*) Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile
 2. Sınav Kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda personel alma hakkına
 3. Başvuruda bulunan uzman personel adayların aşağıda sayılan alanların birinde veya birkaçında bilgi ve deneyim sahibi olmak ve bunu belgelemek tercih sebebi olacaktır;

 

 • Tv Haber yazabilmek,
 • Web tasarımı yapabilmek,
 • İnternet Haberciliği uygulamasını ileri derecede kullanabilmek,
 • DAP BKİ Bölgesine yönelik saha deneyimi,
 • MS Office programlarına hakim olmak,
 • İleri seviyede fotoğraf ve video düzenleme veya uygulamalarını kullanabilmek, (Photoshop, Premiere Pro, InDesign, Dreamviewer, Corel Draw, Freehand ),
 • Fizibilite çalışmaları, risk yönetimi, proje hazırlama, izleme değerlendirme, raporlama, kayıt tutma hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Proje döngüsü yönetimi, Ulusal veya uluslararası kurum\kuruluşlar tarafından yürütülen destek mekanizmaları, program\proje uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak,
 • Kırsal kalkınma, tarım politikaları ve tarım ekonomisi konularında bilgi sahibi olmak,
 • Birden fazla yabancı dil bilmek ve bunu belgelemek.

 

II- BAŞVURU ŞARTLARINA İLİŞKİN BAZI AÇIKLAMALAR

 

Reklam
 1. Yabancı dil sınav eşdeğerlikleri; ÖSYM’nin https://www.osym.gov.tr/TR,10358/esdegerlikler.html internet sitesi linkinde yayımlanan Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri tablolarından, sınav başvuru tarihi itibariyle güncel olanına göre değerlendirilecektir.
 2. Daha önce yurtdışında çalışmış ve/veya üniversite eğitimini yurtdışındaki üniversitelerde İngilizce olarak tamamlamış olmak, muafiyet sebebi değildir. Adayların başvuru sırasında yukarıda belirtilen yabancı dil yeterlilik şartlarını sağlamaları
 3. E-Devletteki mezuniyet bilgileri hatalı veya eksik olan adaylar başvurusu sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Lisans Mezuniyet Belgesi”, “Yüksek Lisans Mezuniyet Belgesi” ve “Doktora Mezuniyet Belgesi” alanlarına mezuniyetlerini gösterir doküman (lar) ı yüklemeleri gerekmektedir.
 4. Her aday sadece ilandaki bir pozisyon için başvuruda bulunabilir. Birden fazla pozisyon için yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, TARİHİ VE YERİ

 

Adaylar, müracaatlarını 02/01/2023 – 16/01/2023 tarihleri arasında ( saat 23:59:59’a kadar) e-Devlet üzerinde Doğu Anadolu Projesi-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecektir.  Adayların şahsen, e-mail, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvuruları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

DAP Sözleşmeli Uzman ve Sözleşmeli Personel Alımı

IV- ADAYLARDAN BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

Başvuru yapacak adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmektedir.

 

 1. İş tecrübelerini gösterir SGK’ dan alınacak olan hizmet döküm belgesinin aslı, noter veya ilgili resmi kurumca onaylı sureti, (e-devletten alınan üzerinde barkod ve doğrulama kodu bulunan “SGK Hizmet Dökümü” belgesi kabul ) İş tecrübesi sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki fiilen çalışan hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile iş tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
 2. Çalıştıkları kurumlardan alınacak olan iş tecrübelerini gösterir (hangi görevi hangi unvanla gerçekleştirdiklerini tevsik edici) belgeler,
 3. Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denkliği Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
 4. ÖSYM Başkanlığı Tarafından Eşdeğerliliği Kabul Edilen Yabancı Dil Sınavı Belgesi, (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)
 5. Yukarıda belirtilen tercih sebeplerini taşıdığını gösterir belgeler (varsa).

 

V-BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ

 

 1. Mülakata katılmaya hak kazananların listesi, yarışma sınavının yapılacağı tarihten en az beş gün önce Başkanlığımızın https://www.dap.gov.tr/ dresindeki internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 2. Belli bir öğrenim dalının ilan edilen sayısı kadar adayın başarılı olmaması nedeni ile boş kalan pozisyonlar, sınav kurulunun uygun görüşü ile başka bir öğrenim dalından sınava katılıp başarılı olmuş adayların sınavdaki başarı sırasına göre değerlendirilmesi sureti ile
 3. Mülakat sınavında adayın çalıştığı alandaki uzmanlık düzeyi, mesleki tecrübe ve bilgi birikimi, yabancı dil bilgisi, bilinen yabancı dili kullanabilme düzeyi, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti, muhakeme gücü, görevlendirilecek pozisyona yatkınlık, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu gibi nitelikler sınav kurulu tarafından değerlendirilecektir.
 4. Sınav Kurulu üyelerinin verdikleri notların aritmetik ortalaması sınav sonucunu gösterir. Sınav başarı notu 100 puan üzerinden 70’tir. Ancak sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, boş pozisyon sayısı kadar aday yarışma mülakat sınavını kazanmış kabul Mülakat sınavında yetmişin üzerinde puan almış olmak bu sıralamaya giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav kurulu, başarı sırasına göre sıralamaya tabi tutmak suretiyle başarılı adaylar arasından, her bir öğrenim dalı itibarıyla yedek aday sayısı belirtilebilir. Sınav kurulu, sınav sonunda ortalama başarı puanını düşük bulduğu takdirde sınav duyurusunda ilan edilenden daha az sayıda adayı başarılı sayabilir.
 5. DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca sınav sonucu, Sınav Kurulu tarafından sonuçları kendisine intikal ettirildiği tarihten sonra yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesini takiben Başkanlığımızın internet sitesinde (dap.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
 6. Sınav sonucu, göreve başlama çağrısı ile birlikte kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir. Sınav sonuçlarına, sonuçların ilan tarihinden itibaren 1 (bir) hafta içerisinde itiraz edilebilir. Bu itirazlar sınav kurulu tarafından karara bağlanacaktır.
 7. Gerçeğe aykırı bilgi veya belge verdiği yahut sınavda hile yaptığı belirlenen adaylar hakkında ilgisine göre, yarışma sınavına almama, sözleşme yapmama veya sözleşmenin feshi işlemleri

 

yapılır. Ayrıca Başkanlığımız tarafından bu kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

VI-DİĞER HUSUSLAR

 1. Açıktan başvurarak istihdam edilecek uzman sözleşmeli personel 31 Mayıs 2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 4 üncü Maddesinin birinci fırkasının (a) bendi, kamudan başvurarak sözleşme imzalanacak kamu personeli ise aynı maddenin (c) bendi uyarınca sigortalı olacaktır.
 2. İstihdam edilecek sözleşmeli personelin aylık net sözleşme ücreti 642 sayılı KHK’nın

5 inci Maddesi uyarınca birinci dereceli uzmana ödenecek aylık ortalama net tutarı geçmemek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından belirlenir. (2022 yılı için Aralık Ayı itibarıyla birinci dereceli uzmana ödenen brüt ücret 14.206,40 TL’dir)

Kamuoyuna İlanen Duyurulur. 

Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*