Reklam

Danıştay Başkanlığına 72 Sürekli İşçi Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 2 Faklı İlan Duyurdu. 72 Sürekli İşçi Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

Danıştay Başkanlığına 72 Sürekli İşçi Alımı Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır. Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz.  Başvurular 26 Aralık  30 Aralık  2023 Tarihi Arasında 

Danıştay Başkanlığına 72 Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

1 –Danıştay Başkanlığına 5 Sürekli İşçi Alımı

Başkanlığımız hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞKUR
üzerinden, Başkanlığımızca yapılacak sözlü sınav sonuçlarına göre 5 sürekli işçi (Güvenlik
Hizmetleri için) alınacaktır.
Sürekli işçi kadrosu başvuru şartları İŞKUR internet sitesinde yayımlanacaktır. Şartları
uyan adaylar, 26/12/2022 – 30/12/2022 tarihleri arasında Ankara İŞKUR İl Müdürlüğüne –
Çankaya Hizmet Merkezine-şahsen veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden “İş Arayan”
linkine T.C. Kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir.
I-BAŞVURU ŞARTLARI
A) Genel Şartlar:
1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum olmamak.
3) Son başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak.
4) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5) Herhangi bir sebeple kamu kurum ve kuruluşlarındaki görevinden veya mesleğinden
ihraç edilmemiş olmak.
6) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
7) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına (silahlı ibareli) sahip olmak.
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak.
9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
10) İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adaylar için yukarıda anılan Yönetmeliğin
5’inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelik durumlarını gösterir belgeye sahip olmak.

 

Reklam

Danıştay Başkanlığına 72 Sürekli İşçi Alımı

II-AÇIKLAMALAR
1) Ankara ilinde ikamet edenler başvuru yapabilecektir. Başvurularda adayların Adrese
Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır.
Başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden
yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır.
İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden
alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri
halinde ilgili işgücü talebine başvurusu kabul edilecektir.
2) İŞKUR tarafından talep edilen şartlara uyan başvuru sahiplerinin tamamı kura çekimi
için Başkanlığımıza gönderilecektir.
3) İŞKUR tarafından bildirilen başvurular arasından, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci maddesi gereğince,
istihdam edilecek kadro sayısının dört katı aday asıl, dört katı aday yedek olarak, noter huzurunda
çekilecek kura sonucunda belirlenecektir.
4) Mesleki tecrübenin belgelenmesi gerekmekte olup, mesleki tecrübenin belirlenmesinde
başvurulan mesleki alanda sosyal güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle geçen hizmet
süreleri dikkate alınacaktır.
5) İlanda aranan boy ve kiloya ilişkin şartları sağlayamadığı anlaşılan kişiler sözlü
sınavına davet edilmeyeceklerdir.

III-KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Noter Kurasına katılacakların isim listesi, kura tarihi, yeri, saati ve sonuçları
www.danistay.gov.tr adresinde duyurulacaktır. Bu duyurular tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve
ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
2) Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar
arasından, 05/01/2023 tarihinde saat 10.00’da Danıştay Başkanlığı Konferans salonunda noter
huzurunda kura çekimi yapılacaktır.
3) 09.08.2009 tarihli ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve
Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12’nci
maddesi gereğince, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adaylar
arasından kura çekimi ile açık iş sayısının 4 (dört) katı asıl ve aynı sayıda yedek aday
belirlenecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV-BELGE TESLİM TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylar; aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evraklarını
Kurumumuza teslim edeceklerdir. Öte yandan, ilanda belirtilen boy ve kilo durumunu gösteren
belgenin sağlık kuruluşlarından temin edilerek ibraz edilmesi gerekmektedir.
2) Belge teslim tarihi ve yeri www.danistay.gov.tr adresinden adaylara duyurulacaktır.
3) Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak
ve yerlerine sıralamada yer alan diğer adaylar dahil edilecektir.

Reklam

V-SÖZLÜ SINAV, SINAV TARİHİ VE YERİ
1) Kura sonucunda belirlenen adaylardan; Kamu Kurum ve Kuruluşların İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17’nci maddesi gereğince belgelerinin
incelenmesi sonucunda aranan şartları taşıdıkları tespit edilenler, sözlü sınava tabi tutulacaklardır.
2) Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi
Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecektir.
3) Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.

VI-SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK
BELGELER
1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Danıştay Başkanlığı internet adresinden
(www.danistay.gov.tr) ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
2) Süresi içinde belge teslim etmeyen ve durumlarını belgeleyemeyenler ya da yanlış
beyanda bulunanlar listeden çıkarılacak ve yerlerine yedek olarak belirlenen adaylar sırasına göre
dahil edilecektir.

VII-SÖZLÜ SINAV, SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI, İTİRAZ,
NİHAİ SONUÇLARIN AÇIKLANMASI
1) Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanında yürütmekle yükümlü olacakları
vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.
2) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
aday, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
3) Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.
Ancak, başarı puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; yaşı büyük olana, yaşlarının aynı olması halinde
diplomaları esas alınmak suretiyle daha üst öğrenimi bitirmiş olana, öğrenim düzeylerinin de aynı
olması halinde mezuniyet tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana öncelik verilerek en yüksek
puandan başlamak üzere başarı sıralaması belirlenecektir.
4) İlan edilen kadrolara iş başvurusunda bulunan adayların sınav yeri, sınav tarihi, sınav
sonuçları, itiraz sonuçları, asıl ve yedek aday listeleri ile diğer her türlü duyurular Başkanlığımız
internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve
bu ilan tebligat yerine geçecektir.
5) Adaylar, sınav sonuçlarının ilanından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına
ilişkin itirazlarını; sınav kuruluna sunulmak üzere Başkanlığımız Personel Müdürlüğüne hitaplı
bir dilekçe ile yazılı olarak bildirebilecektir. İtiraz dilekçeleri ivedi olarak sınav kuruluna
iletilecek ve 3 (üç) iş günü içinde itirazları sonuçlandırarak, ilgililere yazılı olarak bildirilecektir.
T.C. Kimlik numarası, adı soyadı, imzası, adresi ve itiraz gerekçeleri olmayan dilekçeler ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VIII-ATAMA İŞLEMLERİ
1) Sınav kurulunca, başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle kadro sayısı
kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
2) Yerleştirmeden sonra, atama için öngörülen niteliklere sahip olmadığı anlaşılanlar ile
yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunduğu anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir.
3) Yerleştirildiği kadronun nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyen veya sınavda başarılı olup da ataması yapılanlardan işe başlamayanlar
ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine yedek listenin
ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle atama yapılacaktır.
4) Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, askerlik vb.
nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirerek
Başkanlığımıza başvurmaları halinde, diğer atama şartlarını taşımaları kaydı ile göreve
başlamalarına engel durumun sona ermesini müteakip en geç 30 (otuz) gün içinde göreve
başlamaları sağlanacaktır.
5) Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri
feshedilecektir.

IX-İLETİŞİM:
Tel : 0 312 253 10 00 – 0312 253 21 89 – 0312 253 23 12
Adres : Danıştay Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 149 (Eskişehir Yolu 10. Km.)
Çankaya/ANKARA
15898/1/1-1

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

 

  İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak Danıştay  Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 26 aralık 04 Ocak 2023 Tarihi Arasında başvuru yapabilirsiniz.  

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

2- Danıştay Başkanlığına 67 Sürekli İşçi Alımı

Danıştay Başkanlığından:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Danıştay Başkanlığında görev yapmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4/B maddesi, 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 12’nci maddesi, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
ve Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği hükümleri uyarınca, 2022 KPSS (B) Grubu
(KPSSP3, KPSSP93, KPSSP94) puanı ve Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek uygulama ve
sözlü sınavı veya sözlü sınavı sonucuna göre Sözleşmeli Personel pozisyonunda 1 (bir)
Programcı, 1 (bir) Mübaşir, 20 (yirmi) Zabıt Katibi ve 45 (kırk beş) Destek Personeli (Aşçı,
Garson, Şoför ve Temizlik Hizmetlisi) alınacaktır.
Danıştay Başkanlığına 72 Sürekli İşçi Alımı

I) BAŞVURULARIN TARİHİ VE ŞEKLİ
Başvurular 26.12.2022 Pazartesi günü Saat 00:01’de başlayacak olup, 04.01.2023
Çarşamba günü saat 23:59:59’da sona erecektir. Adaylar, ilana Kariyer Kapısı
https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden başvurabileceklerdir.
Şahsen, posta, kargo ya da APS ile yapılan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

II) ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER
A) GENEL ŞARTLAR
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak.
2) Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliğinin Genel Şartlar Başlıklı 5’inci
maddesinin 1’inci fıkrasının (b) bendinde yer alan “İlk Defa Devlet Memurluğuna atanacaklar için
Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş
olmak” hükmü uyarınca sınavın yapılacağı yılın son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
3) 2022-KPSS lisans ve 2022-KPSS ortaöğretim/önlisans sonuçlarına göre lisans
mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94
puan türünden Zabıt Kâtibi, Programcı, Mübaşir için en az 70 puan, Destek Personeli (Şoför,
Aşçı, Garson, Temizlik Hizmetlisi) için en az 60 puan almış olmak.
4) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.
NOT : Başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları
geçersiz sayılacak olup, sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalanmış olsa dahi iptal
edilecek ve bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince sözleşmeli personelin,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilmesi mümkün değildir.

B) ÖZEL ŞARTLAR
1) Zabıt Kâtibi pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Fakülte veya Yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek
yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesinden mezun
olmak veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak. (Bu
maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası
istenmeyecektir)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru
tarihi itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen
kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak. (Eğitimi sırasında
zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen
adaylardan bilgisayar/daktilo sertifikası istenmeyecektir.)
c) Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek metinden bilgisayar
ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan üç
dakikada en az doksan kelime yazabilmek.
2) Mübaşir pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3) Programcı pozisyonunda çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) Yükseköğretim kurumlarının bilgisayar programcılığı ile ilgili bölümlerinden en az
önlisans düzeyinde mezun olmak. (Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan
bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya
yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası istenmeyecektir.)
b) Yukarıda sayılanlar dışında, diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olup Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli Eğitim Bakanlığınca
onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikası
sahibi olmak. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren bilgisayar
programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylardan bilgisayar programcısı
sertifikası istenmeyecektir.)
c) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden
herhangi birini bilmek.
d) İngilizce dilinde, Yabancı Dil Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde puan almış
olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği
bulunan başka bir belgeye sahip olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ve
geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin bu ilanın son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı
Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas alınacaktır.)
e) Yabancı dil sınav sonuçları (5) yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde yeniden
sınava girmeyenlerin yabancı dil düzeyi (D) düzeyi olarak kabul edilir.
4) Destek Personeli pozisyonunda;
a) Temizlik hizmetlerinde çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
b) Şoför olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
2) (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. (Karayolları Trafik Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte, 2016 yılında yapılan düzenlemeler sonucu (D) ve
(DE) sınıfı sürücü belgesine karşılık gelen (E) sınıfı sürücü belgesine sahip olan adaylar da
başvurabilir.)
c) Garson olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların
otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri
bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup, garson bonservisine veya
3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak
veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Garson bonservisine sahip
olanlar ile “Garson” statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına prim
ödemek suretiyle Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş
bildirgesini ibraz etmeleri zorunludur.)
d) Aşçı olarak çalıştırılacaklar için başvuru şartları;
a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
b) Aşçılıkla ilgili en az meslek lisesi mezunu olmak veya Halk Eğitim Merkezi
Müdürlüklerinin veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak
veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,
c) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek. (Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi
zorunludur.)

C) BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
a) Zabıt Kâtibi pozisyonu için başvuran adaylardan, Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya Kamu Kurum veya kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo veya bilgisayar
sertifikası. (Eğitimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar/daktilo dersi alanlar bu hususu
resmi olarak belgelediğinde daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
b) Programcı pozisyonu için başvuran adaylardan; Diğer fakülte veya yüksekokullardan
mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı sertifikası veya Milli
Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğretim kurumlarından alınmış Bilgisayar
Programcısı Sertifikası. (Eğitimi sırasında herhangi bir bilgisayar programlama dili içeren
bilgisayar programlama dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgelediğinde bilgisayar
programcısı sertifikası istenmeyecektir.)
Yabancı Dil Sınav sonuç belgesi. (ÖSYM Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS) harici sınav belgesi beyanı yapılması durumunda yüklenecektir.)
c) Garson pozisyonu için başvuran adaylardan, Garson bonservisi veya 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesi veya garsonluk mesleğinde
iki yıl çalışmış olduğunu gösterir belge. (Garson bonservisine sahip olanlar ile “Garson”
statüsünde iki yıl çalışmış olanların; Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim ödemek suretiyle Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesini ibraz etmeleri
gerekmektedir.)
d) Aşçılık pozisyonu için başvuran adaylardan, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin
veya diğer resmi Kurum veya Kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olduğuna dair belge
veya ilgili branşa ilişkin sertifika ve Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belge.
(Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğuna dair belgeye ilişkin olarak Sosyal Güvenlik
Kurumlarına Prim ödemek suretiyle “Aşçı” statüsünde iki yıl çalışmış olduğuna dair Sosyal
Güvenlik Kurumundan alınacak sigorta hizmet dökümü ve işe giriş bildirgesinin ibraz edilmesi
gerekmektedir.)
e) Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen
adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için, başvuru sırasında “Diğer
Belgelerimiz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.

III) UYGULAMA SINAVI, SÖZLÜ SINAV VE NİHAİ BAŞARI LİSTESİ
A- Uygulama sınavı;
Uygulama sınavına alınacak adayların hangi gün, saat ve yerde sınava alınacağı
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek ve ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar
ayrıca sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
1) Zabıt kâtibi pozisyonu için;
Uygulama sınavına, merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan
başlamak üzere istihdam edileceği ilan edilen zabıt kâtibi sözleşmeli personel sayısının yirmi katı
kadar aday çağrılacaktır. Yapılacak uygulama sınavında, sınav komisyonunca belirlenecek
metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uygun olarak, yanlışsız, vuruş
hesabı yapılmadan üç dakikada en az doksan kelime yazılması şarttır. Doğru kelime sayısının
belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı
içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup
bozulmadığı göz önünde bulundurulacaktır. (Vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız
olarak en az doksan kelime yazamayan adaylar sözlü sınavına alınmayacaklardır.)
2) Programcı pozisyonu için;
a) Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar uygulama sınavına
alınacaktır.
b) C Programlama, C++ Programlama, C# Programlama, Java Programlama dillerinden
uygulama sınavı yapılacaktır.
3) Destek personeli (Şoför) pozisyonu için;
Merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere
istihdam edileceği ilan edilen sözleşmeli destek personeli (şoför) sayısının on katı kadar aday,
araç kullanma becerisi ölçülmek üzere uygulama sınavına çağırılacaktır.
4) Destek personeli (Aşçı ve Garson) pozisyonu için;
Aranan nitelikleri taşıyıp da başvurusu kabul edilen tüm adaylar mesleki beceri ve
yeterliliğe ilişkin olarak uygulama sınavına alınacaktır.
B- Sözlü sınavı;
Uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan
pozisyonlarda ise merkezi sınavda alınan puanlar esas alınarak, en yüksek puandan başlamak
üzere ilan edilen pozisyon sayısının beş katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır. Destek
Personeli (Temizlik Hizmetlisi ve Mübaşir) istihdamı için yapılacak olan sözlü sınavına davet
edilen adaylardan sözlü sınavına katılmayan olması halinde ikinci kez sözlü sınavına davet ilanı
yayımlanacaktır. Söz konusu ilanda en yüksek puandan başlamak suretiyle yeniden sıralama
yapılacak ve bir defaya mahsus olmak üzere eksik kalan kişi sayısı kadar aday sözlü sınavına
davet edilecektir. Sözlü sınavına çağırılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü
sınava çağırılacaktır. Adayların sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden
en az yetmiş puan alması gerekir. Sözlü sınavın hangi gün, saat ve yerde yapılacağı
http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecek olup, ayrıca tebliğ yapılmayacaktır. Adaylar
sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

C- Nihai başarı listesi;
Sözlü ve/veya uygulama sınavında başarılı olanlara ilişkin nihai başarı listesi; Danıştay
Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Değerlendirme” başlıklı 13’üncü maddesi uyarınca;
uygulama sınavı yapılmayan sözleşmeli personel pozisyonu için adayların merkezi sınavdan
aldıkları puanın %60’ı ve sözlü sınav puanının %40’ı, uygulama sınavı yapılacak olan sözleşmeli
personel pozisyonları için merkezi sınav puanının %40’ı, uygulama sınav puanının %40’ı ve
sözlü sınav puanının %20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek olan adaydan başlamak suretiyle ilanda belirtilen kadro sayısı kadar asıl
aday atanmaya hak kazanacaktır. Aynı sayıda yedek aday da belirlenecektir.
Sınav sonuçları, http://www.danistay.gov.tr adresinde ilan edilecektir. Adaylar sınavlarına
ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Yayınlanma tarihi aynı zamanda
tebligat tarihi olarak kabul edilecek olup, göreve başlatılacaklara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Adaylar nihai başarı listesine ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz
edebilecektir.
IV) YERLEŞTİRME
a) Yerleştirme işlemi öncesi istenilecek belgeler ile birlikte sözleşmenin ne zaman
yapılacağı nihai başarı listesi ile birlikte duyurulacaktır.
b) Göreve başlama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit
edilen adaylarla sözleşme yapılmayacak olup, bu hususların sözleşmeden sonra tespiti halinde
yapılan sözleşmeler iptal edilerek ilgililer hakkında genel hükümlere göre işlem yapılacaktır.
Ayrıca idare tarafından kendisine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edilecektir.
c) Göreve başlamaya hak kazananlardan geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde
görevine başlamayanların veya sözleşme imzalamaktan vazgeçenlerin sözleşmeleri iptal edilerek
yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre yerleştirme yapılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

1 -Danıştay Başkanlığına 5 Sürekli İşçi Alımı 

NOT: 1) Yukarıda belirtilen ücretler, 01.07.2022-31.12.2022 tarihleri arasında geçerli
olan brüt ücretler olup, bu rakamlara ek ödeme, aile yardımı ve çocuk yardımı dahil edildikten ve
yasal kesintiler yapıldıktan sonra sözleşmenin imzalandığı tarihte yürürlükte olan ücretler
üzerinden net ücretler belirlenmektedir.
2) Sözleşme, imzalandığı tarihte geçerli olan ücretler esas alınarak düzenlenir.
İLETİŞİM TEL: 0312 253 10 00
0312 253 23 12
0312 253 11 49
Kamuoyuna duyurulur.

Danıştay Başkanlığına 72 Sürekli İşçi Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

 

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*