Reklam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı

Savunma Sanayii Başkanlığı’nda çalıştırılmak üzere a 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır

Reklam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Koruma ve Güvenlik Görevlisi Silahlı  pozisyonunda 10 (on) “Sürekli İşçi” alınacaktır. İŞKUR Üzerinden nasıl kayıt yapılır. ilan detaylarından bakabilirsiniz.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı  

 

A) BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibari ile 21 (yirmibir) yaşını doldurmuş ve 30 (otuz) yaşından gün
almamış olmak,
3. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak)
4. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen
süreler geçmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
a) Kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
mahkûm olmamak,
b) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine,
özel hayata ve hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya
uyarıcı madde suçları, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak,
c) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel
dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında
devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak,
5. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak,
6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
7. En az ön lisans, tercihen Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Meslek Yüksek Okulu mezunu
olmak,
8. İlk başvuru tarihinden önce Ankara il ve ilçe sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak,
9. Kadınlarda en az 1.65 cm, erkeklerde en az 1.75 cm boyunda olmak, boy uzunluğunun
santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilo arasındaki fark 10 (on) kilodan az ya da fazla
olmamak (Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların, aile hekimliğinden istenilen boy
ölçülerine sahip olduklarını dair belgeyi ibraz etmeleri gerekmektedir.)
10. Güvenlik işi yapmaya engel sağlık sorunu olmamak, sağlık durumunu Özel Güvenlik
Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Sağlık Şartları başlıklı 18 inci
maddesinde belirtilen hususları kapsayacak şekilde “özel güvenlik görevlisi olur ”şeklinde Sağlık
Kurulu Raporu (heyet) ile belgelemek,
11. Gece ve gündüz, iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmasına engel durumu
olmamak,
12.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun ilgili maddelerine göre alınmış
ve son başvuru tarihi itibariyle en az 6 (altı) ay geçerlilik süresi olan silahlı özel güvenlik
sertifikasına ve silahlı özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak,
13. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilmiş olmamak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, AÇIKLAMALAR 

1. Atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli
işçi olarak istihdam edilecektir.
2. İşe alınacak adayların deneme süresi 2 (iki) ay olup, bu süre içerisinde başarısız
olanların iş akdi feshedilecektir.
3. İşe alınmada öncelik hakkına sahip olan adayların 09/08/2009 tarihli ve 27314 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak
Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 5 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen öncelikli
durumlarını gösterir belgeye sahip olması gerekmektedir.
4. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,
yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri
yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların
nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve
başlatılmayacaktır.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, Başvurular, İŞKUR internet sitesi üzerinden çevrimiçi olarak veya Alo 170 hattı
üzerinden 28/03/2022 – 1/04/2022 tarihleri arasında yapılacaktır. Başkanlığımıza şahsen veya
posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, KURA TARİHİ VE YERİ 

Kura 11/04/2022 tarihinde saat 14:30’da Başkanlığımız Nuri DEMİRAĞ Konferans
Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir. Salgın sebebi ile kura çekiminin yapılacağı
salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip etmek isteyen adaylar 11/04/2022
tarihinde (https://www.ssb.gov.tr/ ) internet adresinde “Duyurular” kısmında yayımlanacak olan linkte yer
alacak internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı,  KURA İŞLEMLERİ VE ESASLARI 

1. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen listede yer alan adayların kura
çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecektir.
2. Tüm başvuru sahipleri arasından kura ile alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir. Belirlenen adaylar Başkanlığımız (https://www.ssb.gov.tr/ )
internet sitesinde ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından gönderilen ve talep şartlarına uyan Kamu
Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin
5 inci maddesinde belirtilen öncelik hakkına sahip olarak başvuranların tamamının yer aldığı
listeler esas alınmak suretiyle alınacak işçi sayısının 4 (dört) katı kadar asıl ve aynı sayıda yedek
aday belirlenecektir.
4. Kura sonucu belirlenen asıl adaylar ile öncelik hakkına sahip asıl adaylar sözlü sınava
tabi tutulacaktır.

Reklam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, EVRAK TESLİMİ VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ 

1. Sözlü sınav için nihai listede yer alan adayların; hangi belgeleri teslim edeceği, belge
teslim yeri, tarihleri ve diğer bilgilendirme işlemleri Başkanlığımızın internet sitesinde
(https://www.ssb.gov.tr/) daha sonra ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapan adayların başvuru süreci belirtilen internet sitesinden takip etmeleri önem arz
etmektedir.
2. Teslim edilen belgeler incelendikten sonra gerekli şartları taşıdığı tespit edilerek ilan
edilecek nihai listede yer alan adaylar Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında
Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 17 nci maddesi gereğince Başkanlığımızca
sözlü sınava tabi tutulacaklardır. Sözlü sınav yeri ve tarihleri Başkanlığımızın internet sitesinde
(www.ssb.gov.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
3. Sözlü sınav, adayların mesleki bilgi beceri ve yetkinliklerini, liyakatini, temsil
kabiliyetini, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğunu ölçmeye yönelik olacaktır.
4. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup,
Komisyon Başkanı ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması sonucu
sözlü sınav puanı belirlenecektir.
5.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, Sözlü Sınavda 100 (yüz) puan üzerinden 70 (yetmiş) ve üzeri puan alanlar başarılı
sayılacaktır.
6. Sınav Komisyonu tarafından başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle
adayların başarı sırası belirlenecektir. Başarılı olan adaylar arasından kontenjan sayısı kadar asıl
aday belirlenecek ve asıl sayıyı aşmamak üzere yedek aday belirlenebilecektir. Sınavda başarılı
olanların sayısı ilan edilen kontenjan sayısından daha az ise sadece başarılı olanlar sınavı
kazanmış kabul edilecektir.
7. Asıl ve yedek listedeki sıralamaya giremeyen adayların, giriş sınavından 70 (yetmiş) ve
üzerinde puan almış olmaları yerleştirme için hak teşkil etmeyecektir.
8. Yedek listenin açıklanması durumunda, yedek listede yer alan adayların hakları
münhasıran bu sınav için geçerli olup, daha sonraki sınavlar için bir hak teşkil etmeyecektir.
9. Sözlü sınav sonucunda başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; öğrenim düzeyi esas
alınmak üzere daha üst öğrenimi bitirmiş olan adaya, öğrenim düzeylerinin de aynı olması halinde
mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
10. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine noter çekilişi sonucu belirlenen yedek
listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere yedek adaylar Sözlü Sınava tabi tutulacaklardır.
 GERÇEĞE AYKIRI BEYAN
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Başkanlığımızın bu kişiler hakkında yasal işlem başlatma hakkı saklıdır.
İlanen duyurulur

Advertisement. Scroll to continue reading.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı,İŞKUR ÜZERİNDEN NASIL BAŞVURU YAPILIR?   

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresinden ilan
sorgulaması yapabilirler. 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı

Reklam

 

Reklam

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı, İŞKUR kullanıcı bilgileriniz  veya e-devlet şifreniz ile İŞKUR  sitesine girdikten sonra; İş İlanları sekmesine tıklayınız. ve Başvuru Yapabilirsiniz.  

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Sürekli İşçi Alımı BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*