Reklam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Sınavı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Sınavla "30 Uzman Yardımcısı" Alınacağı Açıklandı

Reklam

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz (30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Sınavı İçin Genel Bilgiler Nelerdir? 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına

(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı otuz
(30) adettir. Giriş sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara
yapılacaktır.
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli
ve 30608 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yer
almaktadır. Yönetmeliğe Başkanlık resmi internet sitesi https://www.iletisim.gov.tr/ üzerinden
erişilmesi mümkündür.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Sınavı İçin  Sınava Katılma Şartları 

(1) Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2022 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
– İletişim fakültelerinden,
– Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden,
– İlgi fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve
toplum bilimleri bölümlerinden
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya
yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet
edilecektir.
(3) İlgili bölümlerden yeterli başvurunun olmaması halinde, diğer bölümlerden de alım
yapılabilecektir.
(4) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden
(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(5) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı
adreslere ve diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(6) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

Başvuru Şekli, Süresi, Başvuru İçin Gerekli Belgeler

(1) Sınav başvurusu 24 Ocak – 4 Şubat 2022 tarihleri arasında Anadolu Üniversitesi Aday
İşlemleri Sistemi web sitesi https://sinavbasvuru.anadolu.edu.tr üzerinden yapılacaktır. 

(2) Sınav başvuru ücreti, başvuru işleminin son adımında kredi/banka kartı ile
ödenecektir. Sınav başvuru ücreti 250 (iki yüzelli) TL’dir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

(3) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini
yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenmeyecektir.

Reklam

(4) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak
son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈
kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir
değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük
çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.

Reklam

(5) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adaylar, sınav başvurularını tamamladıktan sonra
okuyucu/işaretleyici desteği, ayrı sınav salonu, özel araç/gereç kullanma vb. taleplerini iletmek amacıyla,
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formunu (Ek-1) doldurup ıslak imzalı şekilde, üniversite veya devlet
hastanesinden alacakları (adayın engel/sağlık durumunu, kullanması gereken özel araç/gereci vb. açıkça
belirten) sağlık raporunun onaylı bir örneği ve yazacakları dilekçeleriyle birlikte sınav başvuru süresi içinde,
söz konusu formun üzerinde belirtilen adrese ulaştırmalıdır. Belirtilen adrese herhangi bir sebeple zamanında
ulaşmayan evrak dikkate alınmayacaktır. Söz konusu adaylar, yetkililerce yapılan değerlendirme neticesinde
uygun görülen şekilde sınava alınacaklardır.

(6) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve fotoğrafın uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya
çıkabilecek yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav
başvuru esnasında beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav Şekli

(1) Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav
olmak üzere üç aşamada yapılacaktır.
(2) Ön eleme yazılı sınavı:
– Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.
• Genel Yetenek (30 soru)
• Genel Kültür (40 soru)
– Tarih, coğrafya, hukuk temel kavramları, Uluslararası kuruluşlar, Türkiye ve dünya ile
ilgili genel kültür ve güncel sosyo-ekonomik konular (15 soru)
– Mevzuat (10 soru)
. Temel Hak ve Özgürlükler
. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (Genel Hükümler)
. 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
– İletişim Teorileri (10 soru)
– Sosyolojiye Giriş, Türk Siyasal Hayatı (5 soru)
• Yabancı Dil (30 soru)
– Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü
kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate
alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında
iptal edilen soru/sorular olması durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye
katılacaktır.

– Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 3
(üç) iş günü içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen “Sınav
İtiraz Formu” vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların her bir itiraz
türü için ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu
formu eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya
başka kanallardan yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır. Sınav sonuçları açıklandıktan sonra
adaylar sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç açıklama tarihinden itibaren 3 (üç) iş günü
içerisinde, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden çevrimiçi olarak erişilen Sınav İtiraz Formu
vasıtasıyla yapacaklardır. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların ilgili sistem üzerinden
kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu formu eksiksiz ve doğru şekilde
doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.

(3) Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan
alanlar) arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 katı kadar aday en
yüksek puandan sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi
Yazılı Sınavına” katılacaktır. Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır.

(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yüz (100) tam puan üzerinden en az yetmiş (70)
puan alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak
atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip
olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav
şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet sitesinden https://www.iletisim.gov.tr/ duyurulacaktır.

(5) Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra
yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra
yazılı sınav yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı/ Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan
adaylardan toplam kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav
aşamasına geçmeye hak kazanacaktır.

(6) İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavından sonra alan bilgisi yazılı sınav yapmadan da
ön eleme sınavında başarılı olan adayları doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir.
(7) Alan bilgisi yazılı sınavından sonra yapılan sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.

(8) Giriş sınavı puanı, ön eleme sınavından sonra yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav
yapılması halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak, ön eleme
sınavından sonra sadece sözlü sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak
suretiyle belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve
sözlü sınavların her birinden en az 70 puan almış olması gerekmektedir. Sınavda alınan puanlar,
en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacak ve en yüksek puan almış adaydan başlanarak atama
yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılır. Bu nedenle ortalama
70 ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.

(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş (70) ve üzerinde olan adaylardan
başarı sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday
belirlenebilecektir.

(10) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda herhangi bir bölümden yeterli aday alınamaması
halinde, eksik kalan kadro Başkanlık tarafından uygun görülecek diğer bölümlerden atama
yapılarak doldurulabilecektir.

(11) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan
edilenden daha az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.

 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına Personel Sınavı İçin Sınav Tarihi ve Yeri

(1) Ön eleme sınavı Ankara’da 06 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da başlayacak ve tek
oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 dakika olacaktır.
(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim
Başkanlığı resmi internet https://www.iletisim.gov.tr/ sitesinde ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma
şartlarını taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava
girmiş olanların sınavları da geçersiz sayılacaktır.
(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına
katılmaya hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet
sitesinde ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Kimlik Belgesi ve Sınava Giriş Belgesi 

(1) Adaylar, sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik
Belgesini (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti
kimlik kartı/Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi,
süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına
ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı,
mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmek
zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (T.C. Kimlik numarasız sürücü belgesi, mesleki kimlik
kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri sınav
görevlilerince yapılacak olup, eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
(2) Sınav başvurusu alınırken Üniversite tarafından adaylardan HES (Hayata Eve Sığar)
kodunun girilmesi talep edilecek, sınav günü COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olan adaylar
kendileri için ayrılan salonlarda sınava alınacaktır. Bu nedenle COVID-19 (pozitif) / (temaslı)
olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için tekrar sınav organizasyonu yapılmayacak,
ücret iadesi yapılmayacaktır.
(3) Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için
ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler
iade edilmeyecektir. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
(4) Sınav Giriş Belgeleri, Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden 28 Şubat 2022 tarihinde
adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı alınabilir.
Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür
olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri
ile fotoğrafı bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava
giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek
amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav
Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına  Kazananların İlanı ve Atanma Durumu

Sınavı asil veya varsa yedek olarak kazananlar İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde
ilan edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim
Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına İletişim Bilgileri Nelerdir? 

Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı
internet/web sayfası aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası : (0 312) 590 27 58/ 27 59 /27 69
İnternet/Web Sayfası : https://www.iletisim.gov.tr/
E-posta : [email protected]
Adres : İletişim Başkanlığı Hizmet Binası Yönetim Hizmetleri Dairesi
Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi, Mevlâna Bulvarı No: 144,
06520 Çankaya/ ANKARA

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Memur İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız. 

Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*