Reklam

Çukurova Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı

Çukurova Üniversitesine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 15 (Onbeş) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır. 

Reklam

Çukurova Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı Faklı Meslek Dalında 15 sürekli işçi alımı  Yapılacağı Duyuruldu. Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz…..Başvurular 30/12/2022–03/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Çukurova Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

 

Çukurova Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı

Çukurova Üniversitesi bünyesindeki işleri yürütmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/D
maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda
dağılımı gösterilen şekilde 15 (Onbeş) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Şartları taşıyan adayların, 30/12/2022 – 03/01/2023 tarihleri arasında başvurularını Adana İş-Kur İl
Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.
İlanen duyurulur.

A) GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu,
Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk
vatandaşı olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa uğramış olsa bile
Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı
suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,
oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı
bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf olmak),
9. Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru yapabilir. İlana birden fazla
müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle, duyuru tablosunda yer
alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz olmaları gerekmektedir.
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit
edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler
hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
12. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri
çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde
başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç
edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
15. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde yürütülecek meyve toplama,
çapalama, yabancı ot temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması,
gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide – fidan dikimi ile üretimi, tohum
ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden
elde edilen materyallerin (tohum, silaj, sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde
gerçekleştirilecek sulama faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve
yapımı, sıva vb.) yer almak, süt – bahçe ürünleri – tarla ürünleri – arıcılık – tavukçuluk ürünlerinin işleme ve
üretiminin çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde yer
almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve taşınması işlerinde yer
almak, küçükbaşsürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak, bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm
faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.
*Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Araştırma ve uygulama Çiftliğindeki, yukarıda 15.Maddede
yazılanlar dışındaki tüm işlerde de görev almayı kabul ettiğini beyan etmek.
*Adayların 2 (iki) aylık deneme sürecini kabul etmiş olduklarını beyan etmek.
*Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Adana’da ikamet
edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

B) KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
 Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı yedek aday olarak
kura çekimi sonucu belirlenir. Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 19/01/2023 Perşembe günü
Saat: 10:00’da Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup,
noter huzurunda yapılacaktır. Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitemizin
@cuhabermerkezi Instagram hesabında canlı olarak izleyebileceklerdir.
 İşkur tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar aday sözlü
sınava çağrılacaktır.
 Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar,
sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
 Üniversitemiz internet adresinde (http://www.cu.edu.tr/) adayların başvurmuş oldukları meslek kolu
için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar Personel Daire
Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek sözlü sınava
alınacak olanların listeleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.
 Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilen asıl
adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle duyuru yapılacaktır.
 Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi Üniversitemizin
internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve
ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
 Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel
davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili
olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü
Sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek
aday belirlenecektir.
 Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde, ilan
nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya, mezuniyetlerinin de
aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek
suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
 Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden
başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet
sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem
arz etmektedir.
 Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde itirazlarını yapabilir.
Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine
yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi
olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan
itirazlar dikkate alınmayacaktır.

C) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
 Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için aranan şartları
taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim
edeceklerdir.
 Sözlü sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi
içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru
şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk
sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
 Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını
belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve
başlamaları sağlanacaktır.

D) İSTENEN BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 3 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5. Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)
8. Sürücü Belgesi Fotokopisi
9. Deneyim istenilen meslekler için ilgili tecrübe belgesi ve SGK Hizmet Dökümü
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688

  • İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

    İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

    Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak Çukurova Üniversitesi Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz. Başvurular 30/12/2022–03/01/2023 tarihleri arasında elektronik (online) kullanıcı girişi yaparak başvurularını yapabileceklerdir.

Çukurova Üniversitesine Sürekli İşçi Alımı Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*