Reklam

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı

(İŞKUR) üzerinden aşağıda yer alan tabloda dağılımı gösterilen şekilde 40 (kırk) kişi “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Reklam

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı,Türkiye İş Kurumu” (İŞKUR) üzerinden 40 “Sürekli İşçi” alınacaktır. Şartları taşıyan adayların, 20/07/2022 – 24/07/2022 tarihleri arasında BAŞVURU LİNK AŞAĞI SATIRDAN ULAŞABİLİRSİNİZ.

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı

Reklam

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Şartları taşıyan adayların, 20/07/2022 – 24/07/2022 tarihleri arasında başvurularını
Adana İş-Kur İl Müdürlüğüne şahsen veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları
gerekmektedir.
A) GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almamış olmak,
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesindeki şartları taşıyor olmak (Affa
uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine
karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak),
4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar
verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti, veya iltisakı yahut
bunlarla irtibatı bulunmamak,
5. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
6. Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek sağlık sorunu olmamak,
7. Vardiyalı veya dönüşümlü çalışmaya engel durumu olmamak,
8. Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (Yapmış olmak, tecilli olmak veya muaf
olmak),
9. Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı, Her aday, İŞKUR’da yayımlanan listede belirtilen sadece tek bir iş için başvuru
yapabilir. İlana birden fazla müracaat edenlerin başvurularının hepsi reddedilecektir.
10. Adayların, İŞKUR’da ilan edilen işgücü taleplerinde son başvuru tarihi itibariyle,
duyuru tablosunda yer alan meslek kollarına uygun olarak talep edilen eğitim ve özel şartlara haiz
olmaları gerekmektedir.
11. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı
sonradan tespit edilenler ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece
sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri
uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
12. Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı, İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857
sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme
süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin
feshedilecektir.
13. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya
meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
14. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.
15. Çukurova Üniversitesi bünyesinde yürütülecek meyve toplama, çapalama, yabancı ot
temizliği, toprak işleme, ilaçlama, budama, üretilen ürünlerin paketlenmesi ve taşınması,
gübreleme, sulama, sulama sistemlerinin küçük ölçekli tamiratı, kazı, fide- fidan dikimi ile
üretimi, fidan yetiştiriciliği, bahçe bakımı, tohum ekimi, peyzaj ve çim sulama, çim biçme, açıkta
ve serada bitkisel üretim, temizlik işleri, bitkisel üretimden elde edilen materyallerin (tohum, silaj,
sap, saman, balya) çuvallanması ve taşınması, bitkisel üretimde gerçekleştirilecek sulama
faaliyetlerinde yer almak, küçük tadilatlarda (boya, su patlağı, tel-çit onarımı ve yapımı, sıva vb.)
yer almak, süt-bahçe ürünleri-tarla ürünleri-arıcılık-tavukçuluk ürünlerinin işleme ve üretiminin
çeşitli aşamalarında yer almak, hayvancılık şubesinde gerçekleştirilen faaliyetler içerisinde
yer almak, metal işlerinde çalışmak, çiftlik genelinde mal ve malzemelerin yüklenmesi ve
taşınması işlerinde yer almak, küçükbaş sürü güdümü, ofset ve matbaa işlerinde yer almak,
bitkisel üretim ambarlarında yürütülen tüm faaliyetlerde yer almayı kabul ettiğini beyan etmek.
Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı *Çukurova Üniversitesi bünyesinde, yukarıda 15. Maddede yazılanlar dışında,
amirinin veya vekilinin sözlü ya da yazılı olarak bildirdiği işi ve verilen görevi yapmayı kabul
ettiğini beyan etmek.
*Talepler Adana Merkez ve ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle
Adana’da ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.
B) KURA VE SÖZLÜ SINAV İŞLEMLERİ
Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı, Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı asıl ve dört katı
yedek aday olarak kura çekimi sonucu belirlenir.
Kura çekimi, mevzuatına uygun olarak 11/08/2022 Perşembe günü Saat: 10:00’da
Üniversitemizce görevlendirilen personellerin katılımıyla gerçekleşecek olup, noter huzurunda
yapılacaktır. Adayların istemeleri halinde kura çekimini Üniversitemizin @cuhabermerkezi
Instagram hesabında canlı olarak izleyebileceklerdir.
● İşkur tarafından bildirilen listelerden kura çekimi sonrasında açık iş ilanının 4 katı kadar
aday sözlü sınava çağrılacaktır.
● Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava
katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
● Üniversitemiz internet adresinde (http://www.cu.edu.tr/) adayların başvurmuş oldukları
meslek kolu için aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar Personel
Daire Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir. Belirlenen şartları taşıdığı tespit edilerek sözlü
sınava alınacak olanların listeleri Üniversitemiz internet sitesinde ilan edilecektir.
● Belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı
tespit edilen asıl adayların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle duyuru
yapılacaktır.
● Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı Sözlü sınavın gün, saat ve yeri ile sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların
listesi Üniversitemizin internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ
mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.
● Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel
görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 50 puan, istihdam
edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 50 puan üzerinden
değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda 100 üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.
● Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
● Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması
halinde, ilan nitelikleri mezuniyet sınırlaması dâhilinde daha üst öğrenim bitirmiş olan adaya,
mezuniyetlerinin de aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan
adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.
● Sözlü sınavda başarılı olup da işe başlamayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki
kişiden başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
● Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin
internet sitesinde (http://www.cu.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip
etmeleri önem arz etmektedir.
● Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde
itirazlarını yapabilir.
Yapılan itirazlar, ulaştıktan sonra 3 (üç) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz
sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı,
imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi
geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
C) BELGE TESLİM İŞLEMLERİ
Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı, Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların başvurmuş oldukları meslek kolu için
aranan şartları taşıdıklarını belgeleyen evrakları belirtilen tarihe kadar Personel Daire
Başkanlığına şahsen teslim edeceklerdir.
● Sözlü sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların,
deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim
etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek
olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
● Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu
durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün
içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

D) İSTENEN BELGELER 

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı, Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 3 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
5. Yerleşim Yeri Belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
6. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (Karekodlu veya barkodlu e-Devlet çıktısı kabul
edilecektir.)
7. Sağlık Raporu (Tek Hekim Onaylı) (Ağır ve Tehlikeli İşlerde Çalışabilir)
8. Sürücü Belgesi Fotokopisi
9. Deneyim istenilen meslekler için ilgili tecrübe belgesi ve SGK Hizmet Dökümü
10. Ustalık veya Kalfalık Belgesi istenilen meslekler için ilgili belge

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

İşkur İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak Çukurova Üniversitesine yazınız üst satıra ara kısmına tıklayınız. Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz

Reklam

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı

 

İLETİŞİM
Bilgi İçin : Personel Daire Başkanlığı : 0322 338 60 84 – 2336 – 2688
İlanen duyurulur.  

Çukurova Üniversitesine 40 Sürekli İşçi Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*