Reklam

İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı

CTE Ceza ve Tevkif evleri 5.455 Sözleşmeli Personel Alımı Açıklandı. Detaylar İlgili İlan Yazımızda.

Reklam

İnfaz koruma memuru infaz kurumu kâtibi Alımı, Ceza ve Tevkifevleri 5.455 Sözleşmeli Personel Alımı Açıklandı. Adalet Bakanlığı Unvanı ve niteliği belirtilen ceza infaz kurumları için sözleşmeli pozisyonda istihdam edilmek üzere 5.016 infaz ve koruma memuru, 141 büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), 66 hemşire, 113 teknisyen, 90 destek personeli (şoför), 27 destek personeli (aşçı), 2 destek personeli (kaloriferci) olmak üzere toplam 5.455 personel alımı yapılacaktır.    Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59’da sona erecektir. İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı,

İnfaz koruma memuru infaz kurumu kâtibi Alımı Şartları Nelerdir? 

İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı

 

A. Sözleşmeli Pozisyonlara Yerleşebilmek İçin Gereken Şartlar
1. Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak, Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü Maddesinde belirtilen süreler
geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa
uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar,(…) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
ç) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,
d) Ceza infaz kurumlarında infaz ve koruma memuru unvanında istihdam edilecek olan personel için;
14.09.2021 tarihli Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İnfaz ve Koruma Memuru Unvanına
Atanacaklarda Aranan Sağlık Şartları Yönetmeliği kapsamında Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü
Devlet Hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek, İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı

e) Ceza infaz kurumunda istihdam edilecek infaz ve koruma memuru haricindeki tüm unvanlarda; Adalet
Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği’nin “Özel Şartlar” bölümünün 6’ncı maddesinin 18
inci fıkrasının “c” bendine göre; açıktan atanacak bütün unvanlardaki personel için görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme
kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığını, Ceza ve
Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce bölge hastaneleri olarak belirlenecek Sağlık Bakanlığına bağlı tam
teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu ile belgelemek,

Advertisement. Scroll to continue reading.

f) Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı sınav ve/veya sözlü sınava, 2020 yılı Kamu Personel
Seçme Sınavı’nda; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim
mezunları için KPSSP94 puan türünden (KPSS) en az 70 puan almak,
g) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 17.03.2021 itibarıyla 18 yaşını doldurmuş olmak; Merkezî
sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla; infaz ve koruma memurları için 30
yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.);
teknisyen, büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi), destek personeli (aşçı, kaloriferci, şoför) ve hemşire
için ise 35 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat
edebilecektir.)
ğ) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

İnfaz koruma memuru infaz kurumu kâtibi Alım, İçin Özel şartlar Nelerdir? 

a) Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,
3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az
olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az
olmaması gerekmektedir.)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

b) Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu kâtipliği) pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulu veya meslek
yüksekokullarının adalet, adalet ön lisans veya ceza infaz ve güvenlik hizmetleri programı, lise veya meslek
liselerinin adalet alanı ve ilgili mevzuat uyarınca bunlara denkliği kabul edilen program veya alanları ile
diğer lise ve dengi okulların bilgisayar veya bilişim teknolojileri alanlarından mezun olmak, (Bu maddede
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecektir.)
2) Yukarıda sayılanlar dışında, en az lise veya dengi okul mezunu olup, daktilo ya da bilgisayar dersini
başarıyla tamamladığını belgelemek veya en son başvuru tarihi itibarıyla Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı
veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına
sahip olmak. (Daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamlayan aday buna ilişkin resmi belgeyi, daktilo
veya bilgisayar sertifikası bulunan aday ise sertifikayı e-devlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)
3) Uygulamalı sınavdan en az bir hafta önce Bakanlık internet sitesinde ilan edilecek yazılı metinler
arasından, sınav sırasında her bir grup için ilgisine göre sınav kurulu veya komisyon tarafından kura
yöntemiyle belirlenerek adaylara verilen ya da UYAP sistemi üzerinden otomatik olarak seçilerek
elektronik ortamda gönderilen bir metinden bilgisayar ile üç dakikada yanlışsız ve tekrarsız en az doksan
kelime yazmak, İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı
4) Adayların uygulamalı sınavda en az doksan kelime yazıp yazmadıkları tespit edilirken; verilen metne
sadık kalınıp kalınmadığına, yanlış yazılan kelime sayısı, yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları ile
kelime ve satır atlama nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığına dikkat edilir. Bu
işlem yapılırken yanlış yazılan kelime sayısının toplam yazılan kelime sayısına oranının yüzde kırktan fazla
olması veya iki ve üzeri satır ya da toplam 14 ve üzeri kelime atlanması halinde yazılan metnin anlam
bütünlüğü şartını taşımadığı kabul edilir. (Uygulamalı sınavda aday F ya da Q klavyeden herhangi birini
seçebilecektir. Değerlendirme yapılırken büyük/küçük harf ve noktalama işaretleri dikkate alınmayacaktır.)

 

c) Sözleşmeli hemşire pozisyonlarına başvurabilmek için
1) 6283 sayılı Hemşirelik Kanunu’nun 1. maddesi ile aynı kanunun Geçici 2. maddesinin son fıkrasında
tanımlanan hemşirelik ve hemşireliğe eşdeğer sağlık memurluğu programlarından mezun olmak.
ç) Sözleşmeli teknisyen pozisyonlarına başvurabilmek için;
1) En az meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,
2) Yerleştirileceği pozisyonun gerektirdiği teknik bilgiye sahip olmak.

Reklam

 

d) Sözleşmeli destek personeli (şoför) pozisyonlarına başvurabilmek için
1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2) E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17.04.2015 tarihli ve
29329 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklik ile 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak)

Reklam

 

e) Sözleşmeli destek personeli (aşçı) pozisyonlarına başvurabilmek için
1) Ortaöğretim veya yükseköğrenim kurumlarının aşçılık veya dengi bölümü mezunu olmak. (Bu bentte
sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan ayrıca aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi
sertifika istenmeyecektir.)
2) En az lise veya dengi okul mezunu olup, halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya
kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği
kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya dengi sertifikaya sahip olmak. (Aday sertifikayı edevlet başvurusu esnasında sisteme yükleyecektir.)

f) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci) pozisyonlarına başvurabilmek için
1)En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
2)Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmaları gerekmektedir. (Aday sertifikayı e-devlet başvurusu
esnasında sisteme yükleyecektir.)

İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı,Başvuru Esnasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler 

a) Ortak Belgeler
1) Güvenlik Soruşturması Formu,
2) Sağlık Beyanı Formu,
3) Mezuniyeti gösterir öğrenim belgesi (Öğrenim bilgileri ilgili web servisleri aracılığı ile alınacaktır.
Öğrenim bilgisi alınamayan veya hatalı olan adaylar söz konusu belgeyi sisteme kendisi yükleyecektir.
Sistemde mezuniyet bilgileri yer alan adayların ilaveten diploma yüklemesi gerekmemektedir.)

Özel Şartlarda Belirtilen Diğer Belgeler Nelerdir? 

1) Büro personeli (ceza infaz kurumu kâtibi) için;
-Uygulamalı sınavda kullanılmak istenilen F veya Q klavye türüne ilişkin tercih beyanı,
-Daktilo veya bilgisayar sertifikası, (Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı büro personeli (ceza infaz kurumu
kâtipliği) unvanında istihdam edileceklerde aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen öğrenim
kurumlarından mezun olan adaylar bu belgeyi sisteme yükleyecektir.)

2) Sözleşmeli destek personeli (şoför);
– Sürücü belgesi, (E sınıfı veya 1 Ocak 2016 tarihi itibari ile yeni tip D sınıfı sürücü belgesi)
3) Sözleşmeli destek personeli (aşçı);
-Halk eğitim müdürlükleri ile diğer resmî kurum veya kuruluşlarca düzenlenen kurslardan verilen Milli
Eğitim Bakanlığının aşçılık mesleği için belirlediği kriterlere uygun aşçılık sertifikası, ustalık belgesi veya
dengi sertifika(Bu ilanın Özel Şartlar başlıklı aşçı unvanında aranan şartların (b) alt bendinde belirtilen
öğrenim kurumlarından mezun olan adaylardan istenilecektir.),
-Transkript veya ders içeriklerini gösterir belge.
4) Sözleşmeli destek personeli (kaloriferci);
-Halk eğitim müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun
olduklarına dair belge veya ilgili branşta sertifika.
C. Başvuru tarihleri:
Başvurular 01.03.2022 günü saat 09:00 itibarıyla başlayıp, 17.03.2022 günü saat 23.59’da sona erecektir.

İnfaz koruma memuru infaz kurumu kâtibi Alım için Başvuru yeri ve şekli Nedir?

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr  https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=0a0a0108-24f3-4783-99fc-c6549774878c adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde
01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir. 

Adaylar başvurularını https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden giriş yaparak, e-Devlet üzerinde 01.03.2022 tarihinde aktif hale gelecek olan Adalet Bakanlığı/İş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir.
Adaylar sadece bir unvan için ve bir adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonu başkanlığının
yapacağı sınava başvurabileceklerdir. Aynı ya da farklı unvan için aynı ya da farklı komisyona
başvurulması durumunda yapılan tüm başvurular geçersiz sayılacak, bu şekilde sınava girenler
kazanmış olsalar dahi yerleştirme işlemleri yapılmayacaktır. (Örneğin; bir aday infaz ve koruma
memuru unvanı için bir yere başvuru yaptığında, başka bir yer infaz ve koruma memurluğu veya
gerekli şartları taşısa dahi büro personeli (cezaevi kâtipliği) ya da diğer bir unvan için aynı veya
farklı bir yere başvuru yapamayacaktır.) Adayların başvuru yaparken bu hususu göz önünde
bulundurmaları gerekmektedir

Adaylar başvuru işlemini tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru
Tamamlandı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu hususta
sorumluluk başvuru yapan adaya aittir.   

İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı, faklı Meslek Dallarında Alım için Dökümanlar

 

Başvuru yapmak için tıklayınız 

  İnfaz Koruma Memuru infaz kurumu kâtibi Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 2

  1. Zeriye says:

    Merhabalar hangi şehirler için geçerli artı aşçı belgesimi gerekli

    • Admin says:

      ilan altındaki CTE Personel Alım Kılavuzu tıklayınız aşçı hakında bütün detaylar mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*