Reklam

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Adaylar başvurularını 12.12.2022 – 26.12.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 31/12/2008 tarih
ve 27097 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmelik’in 8 inci maddesi uyarınca, Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunda
istihdam edilmek ve tam zamanlı çalıştırılmak üzere 06.01.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi Rektörlüğünde yapılacak yazılı/uygulama ve sözlü sınavla 3 (üç) adet
Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. 

Reklam

ÖSYM tarafından 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavına
(KPSS) ait KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen
adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve
özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak
başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır.
Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen- edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve
teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı 2 katını
geçmeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu
veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
(Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü
transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini

belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı
yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)
e) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak,
f) Yapılacak inceleme ve soruşturma sonunda Bilişim Personeli olmalarına engel bir
durumu bulunmamak,
g) Süresi içinde başvurmak.
ğ) Erkek adaylar askerliğini tamamlamış olmalı ya da askerlik ile ilişiği olmamalıdır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER):
YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI (2 Kişi- 2,0 Katına Kadar) 

Reklam

1. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme
tecrübesine sahip olmalıdır.
2. Gereksinimleri belirleyebilmeli, ihtiyaç analizi yapabilmeli ve bu doğrultuda
donanım ve yazılım teknolojileri hakkında kararlar alabilmelidir.
3. Yazılım geliştirme metodolojilerine hâkim olmalı, bu bilgileri yazılım geliştirme
süreçlerine dahil edebilmelidir.
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi ve SOA hakkında deneyimli olmalıdır.
5. Nesneye Yönelik Programlama (OOP) mantığını kavramış ve bu doğrultuda uygun
kodlama yöntemlerini seçebilmelidir.
6. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olabilmeli ve bunları
yazılım içerisinde doğru biçimde kullanabilmelidir.
7. Bellek yönetimi (Redis, Memcache vb.) hakkında bilgi sahibi olmalı ve performans
çalışması ile uygulamada gerekli görülen noktalara müdahale edebilmelidir.
8. Hata ayıklama ve hata kayıtlarını tutma konusunda çözüm önerileri getirebilmelidir.
9. PHP veya C# veya Java programlama dillerinden birini iyi derecede bilmek.
10. ASP.NET MVC ve/veya ASP.NET Core ve/veya PHP ve/veya Java(SP/Servlet,
JSF, Spring, Spring Boot) ile en az 500 (beş yüz) kullanıcılı proje geliştirdiğini
belgelendirmelidir.
11. Tercihen Hibernate, JPA, MyBatis vb ORM araçlarından herhangi birini kullanarak
proje geliştirmiş olmak,
12. Restful, SOAP gibi web api teknolojilerine iyi derecede hakim olmalıdır.
13. Vue.JS veya React JS kütüphanelerinde tecrübe sahibi olmalıdır.
14. Node.Js kullanarak sunucu tarafında çalışan javascript uygulamaları yazabilmelidir.
15. Microsoft SQL, PostgreSQL, MariaDB ve NoSQL veri tabanlarından biri hakkında
iyi derecede bilgi sahibi olmalıdır.
16. GIT ve benzeri kaynak yönetim araçları ile proje geliştirme konusunda deneyimli
olmalıdır.
17. Kubernetes veya Docker gibi sanallaştırma ortamlarında yazılım geliştirme
yapabilmelidir.
18. Çevik yazılım geliştirme metodolojilerine hakim olmalıdır.
19. Güvenli yazılım yazma konusunda bilgi sahibi olmalıdır.
20. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu hakkında bilgi sahibi olmalıdır.
21. Dokümantasyona ve düzenli raporlamaya önem vermeli, yoğun iş temposuna uyum
sağlayabilmelidir.
22. İnsan ilişkilerine önem vermeli, takım çalışmasına uyum sağlayabilmelidir.
23. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmalıdır.
24. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde yazılım uzmanı olarak en az üç (3) yıl çalışmış
olmak ve bunu belgelemek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SİSTEM UZMANI (1 Kişi – 2,0 Katına Kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu
kurum ve kuruluşlarında yahut en az 1.000 (bin) iç veya 3000 (üç bin) dış kullanıcısı
bulunan özel sektördeki sistem merkezlerinde Bilgi Güvenliği veya Sistem Uzmanı
veya Network Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
2. Bilgi Güvenliği ve SIEM (Security Information Management and Security Event
Management) konularında tecrübe sahibi olmak,
3. Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri IDS/IPS,
antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında tecrübe
sahibi olmak,
4. Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma teknolojilerinden Vmware
veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği konusunda tecrübe sahibi
olmak,
5. Yazılım güvenliği konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. Firewall, IPS, IDS, WAF, DDOS, AV, NAC, SIEM ve PAM gibi güvenlik ürünleri
hakkında bilgi sahibi olmak,
7. Penetrasyon (sızma ve zafiyet) testleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
8. Güncel saldırı türlerine ve saldırı amaçlı araçların kullanımına hakim olmak,
9. Linux ve Microsoft sistemlerde zararlı analizi yapabilmek,
10. Network güvenliği hakkında bilgi sahibi olmak ve Network penetrasyon testi
yapabilmek,
11. Nmap, Nessus, Netsparker, Acunetix vb. araçlar ile tarama yapabilmek ve bulguları
doğrulayabilmek,
12. ISO 27001, PCI DSS, COBIT, ISO 22300, ITIL GDPR ve KVKK konularında bilgi
sahibi olmak,
13. Aktif ve Pasif Bilgi toplama yöntemlerine hakim olmak,
14. Ağ haritalaması yapabilmek,
15. Zafiyet tarama ve sisteme erişim, hak yükseltme, diğer sistemlere sızma, diğer
ağlara sızma, erişim koruma, iz kayıtlarının silinmesi konularına hakim olmak,
16. Web uygulama, mobil uygulama, iç ve dış ağ, kablosuz ağ, VPN sistemleri ve veri
tabanı sistemlerine yönelik penetrasyon testi yapabilmek,
17. Uygulamalı Beyaz Şapkalı Hacker (CEH) eğitimi almış olmak tercih sebebidir,
18. Kod analizi konusunda tecrübe sahibi olmak,
19. UNIX, Linux ve Microsoft Sunucu işletim sistemleri konusunda tecrübe sahibi
olmak,
20. Veri tabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak.

SINAV KONULARI

Yazılım Geliştirme Uzmanı PHP/C#/Java Programlama Dili, SQL, GIT,
Javascript, Html, Css, Web API, jQuery,
Nesne yönelik programlama tasarım ve
araçları, Katmanlı yazılım mimarisi, Yazılım
Geliştirme metodolojileri.
Sistem Uzmanı Kali Linux, Linux Server, SAN Anahtarlama,
Python Script ve Bash Script,

 

III. BAŞVURU TARİHİ, ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER 

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Adaylar başvurularını 12.12.2022 – 26.12.2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
https://ilan.comu.edu.tr internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek olup duyuruda belirtilen
süre içinde şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvurular ilanın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde
sadece online olarak (https://ilan.comu.edu.tr) adresinden kabul edilecek ve bu link
üzerinden işlemler yürütülecektir. Sistem üzerinden tamamlanmayan taslak durumundaki
başvurular, belirtilen şartları taşımayan, eksik bilgi/belgesi olan adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir. (Online olarak yapılan başvurular için istenen tüm bilgi ve belgeler gerektiğinde
Rektörlüğümüzce adaylardan fiziksel olarak istenebilecektir.)
Adaylar belirtilen gruplarda yer alan pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine
başvurulabilecektir.
-Başvuru için sisteme yüklenmesi gereken belgeler;
1. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine bildiğine ilişkin belge veya belgeler
(Transkript belgesi de kabul edilecektir.),
2. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda mesleki tecrübeye
ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler, (Mesleki
tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu
veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
3. Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu
belge,
4. Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş,
5. Varsa KPSS sonuç belgesi
6. Varsa Yabancı Dil Belgesi
7. Adli Sicil Belgesi : Son altı ay içerisinde alınmış olmalıdır. QR kodunu içeren e-Devlet
çıktısı kabul edilmektedir.
8. Erkek Adaylar İçin Askerlik İle İlişiği Bulunmadığına İlişkin Belge : QR kodunu
içeren e- Devlet çıktısı kabul edilmektedir.
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının
değerlemeye alınabilmesi için, e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
Adayların başvuruda bulundukları her bir pozisyon için istenilen belgeleri sisteme tek tek
yüklemeleri gerekmektedir. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksiklerden adaylar sorumlu
olacaktır.
Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının
tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından
“Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen (taslak) hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI
Başvuru şartlarını taşıyan aday adayları arasından 2020 yılında yapılan Kamu
Personeli Seçme Sınavı B Grubu (2020-KPSSP3) puanının %70 (yüzde yetmiş)’i ile Yabancı
Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulu’nca kabul
edilen YDS dengi sınavlardan puanının %30 (yüzde otuz)’u hesaplanarak elde edilecek toplam
puana göre belirtilen pozisyonlardan en fazla 1 (bir) tanesine başvurabilecektir. Her bir başvuru
grubu için ayrı ayrı en yüksek puana sahip aday adayından başlanarak oluşturulacak
sıralamaya göre alım yapılacak personel pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve yazılı sınav başarı sırasına göre
yerleştirme yapılacaktır. KPSS puanı olmayan yahut 70 (yetmiş) puandan az olan adayın
KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınacak olup yabancı dil sınavı puanına ilişkin belge
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
Yukarıdaki değerlendirmeye göre yazılı sınava çağrılmaya hak kazanan adaylar
06.01.2023 tarihinde personel.comu.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır.

V. SINAV TARİHİ VE YERİ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yazılı/uygulama sınavı 06.01.2023 saat 09:00’da, sözlü sınav 06.01.2023 tarihinde
saat 14:30’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinde (Terzioğlu yerleşkesi Turizm Fakültesi
4. Kat Bilgi İşlem Daire Başkanlığı binası) yapılacaktır.

VI. SINAV ŞEKLİ
ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yapılacak sınavlar yazılı/uygulama ve sözlü olarak yapılacaktır. SINAVLARIN
DEĞERLENDİRİLMESİ yazılı ve sözlü sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70
ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri
tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan
sayısı kadar aday başarılı olarak değerlendirilecektir.

VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI
ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Yazılı ve sözlü sınav sonucunda başarılı olanlar, 11.01.2023 tarihinde
personel.comu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat
yapılmayacaktır.

VI. SÖZLEŞME SÜRESİ VE ÜCRET
ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilenler için 6.6.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücret tavanının
(belirlenen ücret tavanı 16.277,45₺’dir. Alınacak Adaylar belirlenen tavan ücretinin 2 (iki) katı
alacaktır.) vize cetvelinde belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak
Üniversitemiz, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya
yetkilidir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, kazanmış olsalar dahi sınavları
geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecek,
yapılan ücret ödemeleri geri alınacaktır.

VIIII. DİĞER HUSUSLAR
ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Sınav başvurusunda ve/veya atamalarda yanlış bilgi, beyan ve sahte belge vererek
ya da belgelerde tahrifat, silinti ve kazıntı yapmak suretiyle Kurumu yanıltanlar hakkında,
Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi
ise bu durum ayrıca çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir.
İlan olunur. 

İlan Tarihi : 12.12.2022 tarihli ve 32041 sayılı Resmi Gazete

Son Başvuru Tarihi : 26.12.2022 (Dahil)

İlan Metni İNDİR.

Başvuru Yap : https://ilan.comu.edu.tr/   

Reklam

ÇOMÜ Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*