Reklam

CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına 30 Uzman Yardımcısı Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığına uzman Yardımcısı Alımı Yapılacağı Açıklandı.

CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

 

Reklam

I- GENEL BİLGİLER
(1) İletişim Uzman Yardımcısı unvanıyla atama yapılabilecek azami kadro sayısı 30 (otuz) adettir. Giriş
sınavını kazananların atamaları GİH sınıfından 8 ve 9’uncu derece kadrolara yapılacaktır.
(2) Sınavın tüm aşamaları Ankara’da yapılacaktır.
(3) Giriş sınavına ilişkin olarak bu ilanda yer verilmemiş düzenlemeler, 27/11/2018 tarihli ve 30608
sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “İletişim Uzmanlığı Yönetmeliği’nde yer almaktadır. Yönetmeliğe
Başkanlık resmi internet sitesi https://www.iletisim.gov.tr/turkce  üzerinden erişilmesi mümkündür.

II- SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

(1) CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı  Sınava başvurabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde sayılan genel şartları taşımak,
b) 01/01/2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış (01/01/1988 tarihi ve sonrasında doğanlar)
olmak,
c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren;
– Hukuk, siyasal bilgiler, iktisadî ve idarî bilimler, işletme ve iktisat fakültelerinden,
– İletişim fakültelerinden,
– Mühendislik fakültelerinin bilgisayar mühendisliği bölümlerinden,
– İlgili fakültelerin psikoloji, antropoloji, sosyoloji, sosyal antropoloji, halkbilim, insan ve toplum
bilimleri bölümlerinden,
veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt
dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.
(2) Müracaat şartlarını taşıyan tüm adaylar “ön eleme yazılı yarışma” sınavına davet edilecektir.
(3) Sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi, Başkanlık resmi internet sitesinden
(www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(4) Sınava katılabilecek adaylara ilişkin duyuruda sınav programına, sınavın yapılacağı adreslere ve
diğer hususlara ilişkin bilgilere yer verilecektir.
(5) Sınava başvuru için KPSS şartı aranmamaktadır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

III- BAŞVURU ŞEKLİ, SÜRESİ, BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

(1) CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Sınav başvurusu 19/12/2022-02/01/2023 tarihleri arasında Gazi Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİÖDM) web sitesi http://gaziodm.gazi.edu.tr adresindeki duyuruda yer alan adımlar takip edilerek https://basvuru.gazi.edu.tr adresi üzerinden
yapılacaktır.
(2) Adaylar ilk adımda https://basvuru.gazi.edu.tr ana sayfasında yer alan “Sisteme Kayıt Olmak
İstiyorum” sekmesinden sisteme kayıt olacaktır. Kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından adaylar sınav
başvurularını gerçekleştireceklerdir.
(3) Sınav başvuruları tamamlandıktan sonra, yapılan değerlendirme sonucu başvuru formunu eksiksiz
dolduran adayların 09/01/2023-15/01/2023 tarihleri arasında sınav ücretini https://odeme.gazi.edu.tr/
adresinden yatırmaları gerekmektedir. Başvurusu kabul edilmeyen adaylar ödeme sistemine giriş
sağlayamayacak ve sınava katılamayacaktır.
(4) Sınav başvuru ücreti 130 (yüz otuz) TL’dir. Ödeme, sınav başvurusu esnasında GAZİÖDM’nin
Sınav Hizmetleri web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla yapılacaktır. Başka kanallardan ödeme
kabul edilmeyecektir. Başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya
çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran

veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir.
Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara aittir.
(5) Sınav başvuru adımlarını tamamlamayan veya sınava başvuru işlemini yaptığı halde sınav ücretini
yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacak ve bu adaylar için “Sınav Giriş Belgesi”
düzenlenmeyecektir.
(6) Başvuru esnasında, adayın kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde ön cepheden, yüzü açık olarak
son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş bir vesikalık fotoğrafının sisteme yüklenmesi gerekmektedir. Sınav günü̈
kimlik doğrulamasında önem arz eden fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj gibi görünüm özelliklerinde bir
değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü görevlilerin, fotoğraftan adayın kimliğini belirlemede güçlük
çekebileceği ve bu nedenle adayın sınava alınmayacağı/ sınavının geçersiz sayılabileceği göz önünde
bulundurulmalıdır.
(7) Sürekli/geçici engelli veya sağlık sorunu olan adayların, sınav başvurusu sırasında durumlarını
belirtmeleri gerekmektedir. GAZİÖDM tarafından yapılan değerlendirme sonucunda adaylar durumlarına
uygun şekilde sınava alınacaklardır.
(8) Başvuru bilgilerinin doğruluğu ve uygunluğundan, başvuru onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek
yanlışlıktan veya eksiklikten aday sorumludur. Aday, başvuru süresi dolduktan sonra, sınav başvuru esnasında
beyan ettiği bilgilerde (yabancı dil seçimi vb.) değişiklik yapamayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

IV- SINAV ŞEKLİ 

Reklam

(1) CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Sınav; ön eleme yazılı sınavı (çoktan seçmeli), alan bilgisi yazılı sınavı ve sözlü sınav olmak
üzere üç aşamada yapılacaktır.
(2) Ön eleme yazılı sınavı:
– Çoktan seçmeli olup aşağıdaki konuları kapsayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı – Sınav puanı hesaplamasında [Puan = (Doğru Sayısı / Soru Sayısı) × 100] formülü
kullanılacaktır. Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak,
yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Değerlendirme sırasında iptal edilen soru/sorular olması
durumunda, bu soru/sorular doğru kabul edilerek değerlendirmeye katılacaktır.
(3) Alan bilgisi Yazılı Sınavı: Ön eleme sınavını geçen adaylar (70 ve üstünde puan alanlar)
arasından duyuruda belirtilen atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı kadar aday en yüksek puandan
sıralanarak (son sıradaki aday ile eşit puana sahip olanlar dahil) “Alan Bilgisi Yazılı Sınavına” katılacaktır.
Söz konusu sınav her alan için ayrı gruplarda yapılacaktır.
(4) Yazılı sınavda başarılı sayılmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan
alınması şarttır. Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak kadro
sayısının en fazla dört katı kadar aday (son sıradaki adayla eşit puana sahip olanlar dâhil) sözlü sınava girmeye
hak kazanır. Alan bilgisi yazılı sınavının kapsamı ve sınav şekli ise ön eleme sınavından sonra resmi internet
sitesinden (www.iletisim.gov.tr) duyurulacaktır.
(5) Sözlü Sınav: Sözlü sınav, ön eleme sınavı akabinde yapılacak yazılı sınavdan sonra
yapılabileceği gibi, giriş sınavı duyurusunda belirtilmesi kaydıyla ön eleme sınavından sonra yazılı sınav
yapılmadan da yapılabilir. Ön eleme sınavı / Alan bilgisi yazılı sınavında başarılı olan adaylardan toplam
kadro miktarının 4 (dört) katı kadar aday başarı sırasına göre sözlü sınav aşamasına geçmeye hak
kazanacaktır.
(6) İletişim Başkanlığı, ön eleme sınavında başarılı olan adayları alan bilgisi yazılı sınavı yapmadan
da doğrudan sözlü sınava çağırabilecektir.
(7) Sözlü sınavda adaylar;
a) Giriş sınavı duyurusunda belirtilen sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı yönlerinden değerlendirilecektir.
(8) Giriş sınavı puanı, ön eleme sınavından sonra yazılı sınav ve akabinde sözlü sınav yapılması
halinde yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması alınmak, ön eleme sınavından sonra sadece sözlü
sınav yapılması durumunda sözlü sınav puanı esas alınmak suretiyle belirlenir. Yazılı ve sözlü sınav sonucunda
başarılı sayılabilmek için; adayın, yazılı ve sözlü sınavların her birinden en az 70 (yetmiş) puan almış olması
gerekmektedir. Sınavda alınan puanlar, en yüksekten en düşüğe doğru sıralanacaktır ve en yüksek puan almış
adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı kadar aday giriş sınavını asıl olarak kazanmış sayılacaktır.
Bu nedenle ortalama 70 (yetmiş) ve üzeri puan alan her aday sınavı kazanmış sayılmayacaktır.
(9) Asıl adayların yanı sıra, giriş sınavı puanı yetmiş 70 (yetmiş) ve üzerinde olan adaylardan başarı
sıralamasına göre, atama yapılacak kadro sayısının en fazla yarısı kadar yedek aday belirlenebilecektir.
(10) Yazılı ve sözlü sınav sonucunda yeteri kadar uygun aday olmaması halinde ilan edilenden daha
az sayıda kadroya atama yapılabilecektir.
(11) Adaylar sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itirazlarını sınav tarihinden itibaren 7 (yedi)
gün içerisinde yapabileceklerdir. İtiraz başvurusunda bulunmak isteyen adaylar öncelikle
https://odeme.gazi.edu.tr adresinden T.C. Kimlik Numarası girerek sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin
50 (elli) TL itiraz ücretini banka/kredi kartı ile (kart numarası girerek) ödeyeceklerdir. (Havale, EFT veya
diğer yollarla yapılan ödemeler işleme alınmayacaktır.)
Ödeme yapan adaylar, https://basvuru.gazi.edu.tr/itiraz adresine tıklayıp T.C. Kimlik Numarası ve parola
girerek “İşlemler>İtiraz” menüleri altında sınav sorularına ve uygulamasına ilişkin itiraz formunu dolduracak,
ardından “Gönder” butonu ile evrakı elektronik ortamda göndereceklerdir. ADAY’lar itiraz süresi içerisinde
itirazlarında değişiklik yapmak isterlerse, herhangi bir ücret ödemeden itirazını güncelleyebilecektir.
(12) Adaylar, sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, sonuç açıklama tarihinden itibaren 7 (yedi) gün
içerisinde yapabilecektir. İtirazların geçerli olabilmesi için adayların 11. maddede belirtilen adımları takip
ederek, ilgili sistem üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 50 (elli) TL ödemesi, söz konusu itiraz formunu
eksiksiz ve doğru şekilde doldurarak onaylaması gerekmektedir. İlgili tarihler dışında veya başka kanallardan
yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V- SINAV TARİHİ VE YERİ 

(1)CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı  Ön eleme sınavı Ankara’da, 05 Şubat 2023 Pazar günü, saat 10.00’da başlayacak ve tek
oturumda yapılacaktır. Sınav süresi 120 (yüz yirmi) dakika olacaktır.
(2) Ön eleme sınavına katılmaya hak kazanan adayların isimleri ile sınav yeri İletişim Başkanlığı
resmi internet sitesinde (www.iletisim.gov.tr) ilan edilecektir.
(3) Sınava katılabileceği tespit edilmiş ve isimleri ilan edilmiş adaylardan sınava katılma şartlarını
taşımadığı sonradan tespit edilenler giriş sınavına alınmayacaklardır. Bunlardan sınava girmiş olanların
sınavları da geçersiz sayılacaktır.
(4) Yazılı sınav puanlarına göre yapılacak sıralama sonucunda alan bilgisi yazılı sınavına katılmaya
hak kazananların isimleri ile sınavın tarihi ve yeri, İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan edilecektir.
Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

VI- KİMLİK BELGESİ VE SINAVA GİRİŞ BELGESİ
(1) CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Adaylar, sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesini
(fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı/Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, süresi geçerli pasaport, Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve
bunların kanuni mirasçılarına ait mavi kart, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen
fotoğraflı, imzalı, mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi bu amaçla kullanılabilir) ibraz etmek
zorundadırlar. Bunların dışındaki belgeler (T.C. Kimlik numarasız sürücü belgesi, mesleki kimlik kartları vb.)
sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir. Belge kontrolleri sınav görevlilerince
yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.
(2) Sınav Giriş Belgeleri, GAZİÖDM’nin http://gaziodm.gazi.edu.tr/ adresinden 23/01/2023
tarihinde adayların erişimine açılacaktır. Sınav Giriş Belgesinin renkli veya siyah beyaz çıktısı
alınabilecektir. Adaylar, bu belgelerin yazıcıdan dökümünü alırken belge üzerindeki tüm alanların görünür
olmasına dikkat etmelidir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı
bulunmaktadır. Sınav Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz
sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile sınav gününden önce gidip görmesi
sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınav Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
(3) Sınav günü COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olan adaylar kendileri için ayrılan salonlarda sınava
alınacaktır. Bu nedenle COVID-19 (pozitif) / (temaslı) olduğu için sınava giremediğini belirten adaylar için
tekrar sınav organizasyonu ve ücret iadesi yapılmayacaktır.

Reklam

VII- KAZANANLARIN İLANI VE ATANMASI
CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Sınavı asıl veya varsa yedek olarak kazananlar İletişim Başkanlığı resmi internet sitesinde ilan
edilecektir. Sınavda başarılı olanların Başkanlıkça kendilerine bildirilen süre içinde İletişim Başkanlığı
Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığına başvurmaları gerekmektedir.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve
ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Ayrıca giriş sınavında başarılı olup
beyan edilen belgeleri sağlayamayan adaylardan GAZİÖDM sorumlu değildir.

VIII- BİLGİ ALMA
CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı Sınavla ilgili her türlü bilgiye, aşağıdaki telefon numaraları ile İletişim Başkanlığı web sayfası
aracılığıyla ulaşılabilir.
Telefon Numarası: (0 312) 590 2479 / 2758 / 2769 /2847
Web Sayfası: http://www.iletisim.gov.tr
E-posta: [email protected]
Adres: İletişim Başkanlığı, Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi, Mevlâna
Bulvarı No:144, 06520 Çankaya/ ANKARA

CİMER 30 İletişim Uzman Yardımcısı Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar *** 

   WEB SİTEMİZDEKİ YENİ GÜNCEL 

İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*