Reklam

Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre Alımlar Yapılacaktır

Reklam

Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı ,T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına  69 Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı  Başvurular Başladı 26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında   

Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı için Şartlar Nelerdir?

 

Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı

 1- GENEL AÇIKLAMA 
1.Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 22.11.2020 tarihinde
yapılmış olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Çevre, Şehircilik ve İklim
Değişikliği Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek
üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli destek personeli
(Temizlik Personeli) alınacaktır.
2.Yerleştirme sonuçlarının Kariyer Kapısı Platformunda ilan edilmesine müteakip, adayların
yerleştirildikleri hizmet birimlerinde göreve başlamak üzere başvuruda bulunacakları tarihler,
istenilecek belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
internet adresinde (http://www.csb.gov.tr) ilan edilecektir.
3. Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yerleştirme işlemi yapılan adaylara Çevre, Şehircilik ve
İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından herhangi bir belge gönderilmeyecektir. 

2. BAŞVURMA GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
2.1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı Bu ilanda yer alan sözleşmeli pozisyonları tercih eden adayların, aşağıdaki genel şartları
taşımaları gerekmektedir.
1. İlan edilen pozisyonlara yerleştirilmek üzere tercih yapanların, 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasının
1, 4, 5, 6 ve 7 nci bentlerindeki ve 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların EK-1 inci maddesindeki
şartları da taşımaları gerekmektedir.
2. Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerleştirilmeleri
yapılmış dahi olsa Bakanlık tarafından atamaları yapılmayacaktır.
3. Yerleştirme işlemi yapılan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanununun 3 üncü maddesi uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması
yapılacaktır.
4. Başvurma genel ve özel şartlar ile yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan,
ayrıca aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içerisinde getirmeyen
adaylar göreve başlatılmayacaktır. 

Reklam

2.2. BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI 

Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı Adayların genel şartlarla birlikte aşağıda belirtilen özel şartları da taşımaları gerekmektedir. Bu
şartları taşımayanların atamaları yapılmayacaktır.
Sözleşmeli olarak istihdam edileceklerde aranacak genel şartlara ilave olarak;
1. Herhangi bir Ortaöğretim (Lise veya dengi okul) mezunu olmak.
2. Sağlık bakımından destek personeli (temizlik personeli) olarak çalışmasına engel hali
bulunmamak.
3. KPSS’ye girmiş ve (2020-KPSS Ortaöğretim) sonuçlarına göre KPSS P94 puanı almış
olmak. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. BAŞVURU İŞLEMLERİ 

1. Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı Başvurular e-Devlet üzerinden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kariyer
Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden
26/10/2022 -05/11/2022 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
2. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine
dair bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilerek
alınacağından başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adaylar; söz konusu
bilgilerinde eksiklik olmaları halinde başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları, mezuniyet bilgileri sistemde bulunmayanların ise
mezuniyet belgelerini/diplomalarını başvuru sırasında pdf formatında “Diğer Belgeleriniz”
sekmesi altında bulunan “Mezuniyet Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.
3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan
öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik belgelerini başvuru sırasında pdf
formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına
yüklemeleri gerekmektedir.
4. Kamu kurum ve kuruluşlarında, sözleşmeli personel (4/B) pozisyonlarında görev yapmakta
iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir
yıllık bekleme süresini doldurduklarını ibraz edebilmeleri için görev yaptıkları eski
kurumundan onaylı hizmet belgesini almaları ve başvuru sırasında pdf formatında “Diğer
Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “4/B Hizmet Belgesi” alanına yüklemeleri
gerekmektedir.
5. Adayların başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından
başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. Başvurularım
ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye
alınmayacaktır.
6. Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, adaylar
sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
7. Adayların bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadığının tespiti halinde,
başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru şartlarını taşımadığı daha
sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz feshedilecektir. 

Reklam

4. YERLEŞTİRME İŞLEMİ
Çevre Bakanlığına 69 Temizlik Personeli Alımı Adayların; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve
06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, genel ve özel şartları taşıyan adaylar
arasından 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSS P94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle
puanlarına ve tercih sıralarına göre Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yerleştirme işlemi
yapılacaktır.
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan yerleştirme işlemlerinde eşit puana sahip olanlar
arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde ise
yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden yapılan yerleştirme sonuçları ile yerleşen adaylardan
istenilen belgeler ve diğer açıklayıcı bilgiler www.csb.gov.tr adresinde ilan edilecek olup ayrıca
posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, yerleştirme süreçlerine ilişkin bilgileri
Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
İbraz ve beyan etmiş oldukları bilgi ve belgelerinde yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda
bulunan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
Atamaları yapılan adaylardan gerçeğe aykırı beyanda bulundukları ve istenilen genel ve özel
şartlardan bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılanların başvuruları geçersiz sayılarak
atamaları iptal edilecek olup, sözleşmeleri fesh edilecektir. Bu durum karşısında kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Ayrıca bu adaylar
hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlanda belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
İlan Olunur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

Duyuruya İlişkin DosyalarıİNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*