Reklam

Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı

Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli
28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre
2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam
44 (kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki
genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin
ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından
mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya
yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması
yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime
geçilecektir.
3- Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşından
gün almamış olmaları gerekmektedir.
4- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik
koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve
başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri
gerekmektedir.
6- 2020 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2020
KPSS P3, Önlisans mezunları için 2020 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 puanı
esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan
mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna
başvuracak adayın KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği
benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
9- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip
olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe
yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
10- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir
durumu bulunmamak.
11- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince,
“sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun
olması.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
* 10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10. maddesinde yer alan
şartları taşımak.
* Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış ve son başvuru
tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 6 (altı) ay olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik
kartına sahip olmak. (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
* Erkek adaylarda, sağlık kuruluşlarından alınacak raporla, boyunun 175 cm’den, kilosunun ise boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az
olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=90’dan fazla,
75-13=62’ten az olmaması gerekmektedir.) (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
* Bayan adaylarda, sağlık kuruluşlarından alınacak raporla, boyunun 165 cm’den, kilosunun ise boy
uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 13’den az
olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 165 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 65+10=75’den fazla,
65-13=52’den az olmaması gerekmektedir.) (Bu belge başvuru esnasında ilgili alana yüklenecektir.)
* Yapılacak görev gereği; açık veya kapalı alanlarda, vardiyalı, hafta sonları veya mesai saatleri dışında
çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, 02.09.2022 – 09.09.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında Üniversitemiz
https://ilan.mcbu.edu.tr/Home/Detay/6 web sayfasından sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta
ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar öncelikle https://ilan.mcbu.edu.tr/Home/Detay/6 adresinde yer
alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek Sözleşmeli İş Talep
Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak ilgili alana yükleyecektir. Daha sonra ise, istenen
diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS sonuç belgesi ve başvurduğu nitelik kodunun şartlarında
istenen diğer belgeleri) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvur” düğmesine basarak online
başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru
yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler
ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi
iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için
gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15
(on beş) iş günü içerisinde https://ilan.mcbu.edu.tr/Home/Detay/6 internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının
eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan
adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER

1- Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, Online Başvuru Bilgileri (“ilan.mcbu.edu.tr” web sayfasındaki istenen online başvuru bilgileri
(başvurulan nitelik kodu, TC Kimlik No, ad, soyad, telefon no ve KPSS puanı) eksiksiz doldurulacaktır.
2- Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Online başvuru sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu
bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir.)
3- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan şartlarında aranan mezuniyet belgesinin barkotlu
e-devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir sureti ilgili alana yüklenecektir.)
4- KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Kontrol kodu olan KPSS sonuç belgesi online
başvuru sistemindeki ilgili alana yüklenecektir.)
5- İstenen Diğer Belgeler (Yukarıda sayılanlar dışında, başvurulan unvan için aranılan niteliklerde veya
özel şartlarda istenen diğer belgeler bu alana yüklenecektir. Bu alan çoklu belge yüklenebilecektir.) Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

İletişim Bilgileri:

Adres: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr.
İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa Tel: 0 (236) 201 10 00

Web: https://ilan.mcbu.edu.tr/
Online Başvuru Sistemi web adresi: ilan.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece online başvuru şeklinde alınacaktır.
Başvuru Tarihleri: 02.09.2022 – 09.09.2022 (mesai bitimine kadar)

 

Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-) Destek Personeli (Isıtma ve Temizlik), Hakkında Nitelikler

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P94) LİSE (EN AZ 60 PUAN)
 • * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • * Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Kalorifer Ateşçisi belgesine sahip olmak.
 • Demirci Meslek Yüksekokulu
 • Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

2-) Destek Personeli (Şoför) ERKEK, Hakkında Nitelikler 

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS (EN AZ 60 PUAN)
 • * Otobüs Kaptanlığı önlisans mezunu olmak.
 • * Son başvuru tarihi itibariyle eski E sınıfı / yeni D sınıfı sürücü belgesinine en az 3
  (üç) yıldır sahip olmak.
 • * SRC-2 belgesine sahip olmak.
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

3-) Destek Personeli (Temizlik) ERKEK – KADIN, Hakkında Nitelikler

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P94) LİSE (EN AZ 60 PUAN)
 • * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.,
 • * Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Hijyen belgesine sahip olmak.
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  (Hafsa Sultan Hastanesi)
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  (Hafsa Sultan Hastanesi) Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

4-) Destek Personeli (Basit Bakım ve Onarım) ERKEK, Hakkında Nitelikler

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS (EN AZ 60 PUAN)
 • * Yükseköğretim Kurumlarının İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi önlisans
  programından mezun olmak.
 • Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

5-) Destek Personeli (Bahçe Bakım ve Düzenlemesi) ERKEK, Hakkında Nitelikler

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P94) LİSE (EN AZ 60 PUAN)
 • * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak.
 • * Beko Loader (Lastik Tekerlekli) İş Makinası Kullanım Yetki Belgesine
  (Operatörlük Belgesi) sahip olmak.
 • * “G” Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

6-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK – KADIN, Hakkında Nitelikler

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P93) ÖNLİSANS (EN AZ 60 PUAN)
 • * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
 • * Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.
 • * Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik,
  Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden mezun
  olmak.
 • * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
  * Silahlı/Silahsız Güvenlik Sertifikasına sahip olmak.
  * İşaret Dili Sertifikasına sahip olmak.
 • Alaşehir Meslek Yüksekokulu
 • Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
 • Sarıgöl Meslek Yüksekokulu
 • Saruhanlı Meslek Yüksekokulu
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  (Hafsa Sultan Hastanesi)
 • Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  (Hafsa Sultan Hastanesi) Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

7-) Hemşire, Hakkında Nitelikler

 • Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, 2020 KPSS (P3) LİSANS (EN AZ 60 PUAN)
 • * Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi
  (Hafsa Sultan Hastanesi) Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı,

 

Celal Bayar Üniversitesi 44 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*