Reklam

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı

2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 erkek aday asıl olarak alınacaktır

Reklam

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Duyuruldu  POLİS AKADEMİSİ, 81 ilimize en az lise ve dengi okul mezunu 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi Alımı, İlanı Yayınladı. Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Aşağıdaki linkten Başvuru Yapabilirsiniz.

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı    

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Bu kılavuz İçişleri Bakanlığı tarafından Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru, seçme,
değerlendirme ve sınav esaslarını içermekte olup ayrıca basım ve dağıtımı yapılmayacaktır.
2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak adayların Başvuru – Seçme ve
Değerlendirme Sınavları, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Yönetmeliği ve Emniyet Teşkilatı Sağlık
Şartları Yönetmeliği kapsamında hazırlanmıştır.
Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları kararları ile İçişleri Bakanlığının emirleri doğrultusunda değiştirilebilir.
2022/1. Dönem olarak Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine alınacak adaylar için hazırlanan bu kılavuzda
belirtilen şartlarda herhangi bir değişiklik olması durumunda değişikliğe ilişkin hususlar; İçişleri
Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi Başkanlığı veya İl Valiliklerinin resmi internet
sitelerinden duyurulacaktır.

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı İçin Hangi İllerde Alınacaktır. 

 Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, İçin ADAYLARDA ARANILACAK NİTELİKLER 

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine başvuru yapacak adaylarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak,
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak
kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve
öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş
olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir
fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm
bulunmamak,
k) Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan
konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak
ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale
bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında
herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari
yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından
çıkarılmamış olmak,
q) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve
mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
r) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
s) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.

 

Reklam

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, İçin BAŞVURU ve SINAV TARİHLERİ 

(1) İnternet Üzerinden Ön Başvuru Tarihleri:
a) Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına internet üzerinden ön başvurular, 28.04.2022 – 13.05.2022
tarihleri arasında saat 17.00’ye kadar https://pa.edu.tr adresi üzerinden adayın e-Devlet kapısı şifresi ile
giriş yapmak suretiyle ve ilgili alanların aday tarafından gerekli bilgileri doldurması şeklinde yapılacaktır.
b) e-Devlet kapısı şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. kimlik numarasının bulunduğu fotoğraflı
kimlik (nüfus cüzdanı, evlilik cüzdanı, pasaport ve ehliyet, avukat kimlik kartı, mavi kart, ikamet
tezkeresi) ibraz edilerek yurt içinde PTT merkez müdürlüklerinden veya yetkili şubelerden alınabilir.
c) e-Devlet kapısı şifresi yurt dışında elçilik ve konsolosluklardan temin edilebilir. Bağlı bulunulan dış
temsilciliklerden konuyla ilgili detaylı bilgi alınabilir.
d) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları statüsündeki adayların ön başvuruları
Başkanlığımızca yapılacağından, adayların dilekçeleri (adı, soyadı, TC. kimlik no, adres, 2 adet irtibat
numarası, mezuniyet durumu) ile şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin ilgili kurumca onaylı örneğini
(S.G.K.’ dan alınacak belge) ön başvuru tarihleri arasında 0 312 462 87 29 numaralı faksa göndermeleri
gerekmektedir.
Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, UYARI: e-Devlet kapısı şifresi ile internet ortamında başvuru esnasında ilgili haneler
doldurularak başvuru işlemi sonuçlandırılacaktır. İnternet ortamında başvurular belirtilen tarihler arasında
yapılacaktır. Posta yolu ile veya başvuru tarihi geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.
UYARI: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı başvuruları sınav ücreti
yatırıldıktan sonra e-Devlet üzerinden yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, İçin BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),
d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin
ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),
h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç
raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu,
herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden
olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü
Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet
ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış
bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

Reklam

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır. Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları geçersiz sayılır.

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, İçin Başvuru Ücreti Yatırma Tarihleri 

a) İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 340 28.04.2022
saat 09.00’dan 13.05.2022 saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi
Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş
Sınavı” isimli hesabına yatırılacaktır.
b) Sadece Halkbank şubelerinden, ATM’lerinden ve internet bankacılığından başvuru ücreti
yatırılabilecektir. (İnternet Bankacılığından ücret yatıran adaylar dekont çıktısı almaları gerekmektedir.)
c) Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka
dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ
T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “2022/1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE
BEKÇILIĞI GIRIŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve
alınan dekontu şahsen başvuru esnasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.
ŞEHİT VEYA VAZİFE MALULÜ OLANLARIN EŞ VEYA ÇOCUKLARI SINAV
ÜCRETİ YATIRMAYACAKTIR.
UYARI: 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavına başvuruda bulunan
adaylardan;
Başvuru ücretini yatırdığı halde internet üzerinden ön başvuru yapmayan ya da yapamayan,
Ön başvurusunu yaptığı halde şahsen başvurusunu yapmayan ya da başvuru şartlarından herhangi
birini taşımayan, sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz
sayılan,
Aday Değerlendirme ve Seçme Sınavında başarısız olan,
Ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran,
Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların sınav başvuru ücretleri hiçbir şekilde geri
ödenmeyecektir.

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, İçin ŞAHSEN BAŞVURULARIN ALINMASI 

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Ön başvuru yapan adaylar, şahsen başvurularının alınması ve ön sağlık kontrollerinin yapılması
için Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden https://pa.edu.tr açıklanacak olan başvuru
tarihleri ve merkezlerine, Sınav Giriş Belgesinde bildirilen saatte Müracaat Kabul Komisyonuna şahsen
başvuruda bulunacaklardır. Posta yoluyla veya belirtilen tarihler haricinde ya da şahsen yapılmayan
başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Sınav Merkezlerine Şahsen Başvuru-Evrak Teslim ve Ön Sağlık Kontrolü ile Aday
Değerlendirme ve Seçme Sınavı (Yazılı Sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Sınav) Tarihleri:
Adayların internet üzerinden https://pa.edu.tr adresli resmi internet sayfasında yukarıda belirtilen
tarihler arasında ön başvurularını yaptıktan sonra başvuru yerleri, başvuru ve sınav tarihleri, istenecek
belgeler ile gerek görülen diğer bilgiler Devlet Personel Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü veya
Başkanlığın resmi internet sayfasıyla ya da diğer uygun iletişim araçlarıyla duyurulur.
Adaylara ayrıca posta yoluyla veya değişik iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet
ilanı tebligat niteliğindedir. Adayların başvuru merkezleri ve başvuru tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen
başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.
UYARI: Şahsen Başvuru ve Sınav Merkezlerine adayların alımı sırasında yanlarında cep telefonu,
ses görüntü kayıt cihazı veya değişik benzeri hiçbir elektronik eşya bulundurmamaları gerekmektedir.

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, Adaylar, 28 Nisan – 13 Mayıs 2022 tarihleri arasında http://www.pa.edu.tr adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak ön başvurularını yapabileceklerdir

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Çarşı Mahalle Bekçiliği Alımı, İçin  BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ. 

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*