Reklam

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı 5 Personel Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde

Reklam

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, Yapılacaktır. 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

Bakanlığımız Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı maddesine dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” in 8 inci maddesi uyarınca, 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının yüzde
yetmişi (%70) (KPSS puanı olmayan adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile
yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlı adaydan başlanarak (Bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar
da sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) Sözleşmeli Bilişim Personeli pozisyonunun 5 (beş) katı
aday arasından, Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü/uygulamalı sınav başarı sırasına
göre yapılacak yerleştirme ile 5 (beş) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

1- BAŞVURU ŞARTLARI

A- GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik
Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, ElektrikElektronik Mühendisliği ile Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 5 yıllık mesleki tecrübeye
sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4’ üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı
KHK’ya tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde Sosyal Güvenlik Kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet
süreleri dikkate alınır.)
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
d) “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli
Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”te belirtilen
özlük hakları ve diğer hususları kabul etmek,
e) Askerlik çağına gelmiş erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak,
f) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek bir hastalığı bulunmamak,

B- ÖZEL ŞARTLAR

– Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
1- Java Kurumsal Mimar (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 4 Katına
kadar, 1 kişi)
1. Java Teknolojilerini kullanan projelerde en az 12 (on iki) yıl yazılım geliştirme tecrübesi
bulunmak,
2. Java Teknolojilerini kullanan projelerde takım lideri, koordinatör veya proje mimarı olarak
toplam en az beş (5) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
3. Çok katmanlı uygulama mimarileri, JEE ve ORM (Hibernate, JPA), Spring(Spring
Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. Microservice mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
5. HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Ajax teknolojileri gibi web teknolojilerine hâkim
olmak,
6. ReactJS, VueJS veya Angular frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
7. Java EE, Struts, EJB 3.x, SOA, JAAS, JPA-2, JasperReport, JUnit, Maven, Gradle,
SubVersion, Git, Redmine konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Nesne-yönelimli teknolojiler, web servisleri, SOAP, REST gibi teknolojilere hâkim olmak,
9. CDI konularında deneyim sahibi olmak,
10. Docker, Kubernates kurulumu ve konfigürasyonu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Elasticsearch, Kibana, Logtash merkezi log yönetimi teknolojileri hakkında bilgi sahibi
olmak,
12. Ehcache, Memcached, Redis önbellek teknolojileri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
13. Apache Kafka, RabbitMQ gibi gerçek zamanlı mesaj yönetim teknolojileri hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
14. Weblogic, Tomcat, Wildfly, Nginx uygulama sunucularının yönetimi hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
15. Proje yaşam döngüsü ürünleri (Confiluence, Jira, Bitbucket, Bamboo, Nuxeo, Nexus,
Redmine, Jenkins, Gitlab, vb…) yönetimi ve konfigürasyonu hakkında tecrübe sahibi
olmak,
16. Servis tabanlı mimariler, yüksek hacimli kurumsal uygulama mimarileri, büyük veri ve
NoSQL vb. teknolojiler hakkında bilgi sahibi olmak,
17. Microsoft SQL, Oracle ve PostgreSQL veri tabanı yönetim sistemlerinden en az biri
hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
18. Tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
19. Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri(OAuth2, Single SignOn, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
20. Yazılım mimari gereksinimlerinin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının
teknolojik gelişmelere uyarlanması konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
21. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
22. Takım yönetimi, yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim
yönetimi, test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
23. Linux/Unix işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
24. Sürekli Entegrasyon/Sürekli Dağıtım konularında bilgi sahibi olmak,
25. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
26. Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,
27. Ekip çalışmasına uygun, çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak,
28. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,

29. Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak

Tercihen;

1. Sun Certified Java Programmer veya Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 ve
üzeri Programmer/Developer sertifikasına sahip olmak,
2. Kurumsal mimari yöntemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, bu konuda eğitim,
katılım veya uzmanlık sertifikasına sahip olmak,
3. PMP sertifikasına sahip veya eğitimine katılmış olmak,
4. COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
2- Kıdemli .NET Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret
tavanının 3 Katına kadar, 2 kişi)
1. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft
teknolojileri ile en az üç (3) yıl uygulama geliştirmiş olmak ve bunu belgelemek,
2. HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Ajax teknolojileri gibi web teknolojilerine hâkim
olmak,
3. Angular, VueJS veya ReactJS frameworklerinden en az birinde detaylı bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
4. IIS ve Nginx uygulama sunucularının yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. MS SQL, Oracle veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri seviyede
SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak
6. Web servisler (SOAP, WCF, REST) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
7. Git, TFS ve SVN gibi yazılım versiyon kontrol sistemlerinde tecrübe sahibi olmak,
8. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve yeni
teknolojileri takip edip, kolay adapte olabilmek,
9. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
10. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
11. Katmanlı mimari kullanarak yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
12. Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak,
Tercihen;
1. 5000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sisteminin yazılım geliştirme
aşamalarında çalışmış olmak,
2. ELK (Elasticsearch, Kibana, Logtash) hakkında bilgi sahibi olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- Full-Stack Yazılım Geliştirme Uzmanı (Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının
3 katına kadar, 1 kişi)
1. ASP.NET CORE, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi Microsoft
teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az üç (3) yıl yazılım geliştirmiş olmak
ve bunu belgelemek,
2. HTML5, CSS3, Javascript, JQuery, Ajax teknolojileri gibi web teknolojilerine hâkim
olmak,
3. SASS, LESS, STYLUS gibi CSS ön işlemcilerinden haberdar ve en az birisini kullanmış
olmak (SASS tecrübesi tercih sebebidir),
4. Gulp, Webpack, Grunt araçlarından en az birini kullanmış olmak,
5. UI/UX tasarımlarını HTML, CSS, JavaScript (yeni nesil javascript kütüphaneleri) ile
kodlayarak front-end şablonlarını hazırlama beceresine sahip olmak,
6. Web kullanıcı deneyimi (User Experience) ve tasarım trendleri konusunda bilgi ve sahibi
olmak,
7. Tasarım dengesi, tasarım bütünlüğü, tipografi, menü-navigasyon mantığı, renk teorisi,
animasyon, Sayfa düzeni, sayfa yerleşimi vb. görsel tasarım prensiplerinde derinlemesine
bilgi sahibi olmak,
8. ReactJS, VueJS veya Angular frameworklerinden en az birinde bilgi sahibi olmak,
9. Güncel web tarayıcıları ile uyumlu Responsive tasarımlar yapabilmek için Bootstrap CSS
frameworkünü iyi derecede kullanabilmek ve Foundation, Semantic UI, Bulma gibi CSS
frameworkleri hakkında bilgi sahibi olmak,
10. GIT, TFS, SVN gibi kod versiyonlama araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Microsoft SQL, Oracle ve PostgreSQL İlişkisel veritabanlarından en az birini kullanarak
uygulama geliştirmiş olmak,
12. Web servisler (SOAP, WCF, REST) ve Windows servisleri hakkında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
13. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
14. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak ve yeni
teknolojileri takip edip, kolay adapte olabilmek,
15. Yüksek erişilebilirlik ve yüksek performans özelliklerine sahip yazılım sistemlerinin
geliştirilmesinde, mimari tasarım faaliyetlerinde görev almış olmak,
16. Literatürü takip edebilecek seviyede teknik İngilizce bilgisine sahip olmak,

Reklam

Tercihen;

1. Adobe XD, Figma, Sketch, Illustrator, InDesign ve Photoshop programlarını kullanabilme
tecrübesine sahip olmak,
2. .NET platformu üzerinde geliştirilmiş olan açık kaynak içerik yönetim sistemleri (CMS)
hakkında en az 2 yıl çalışmış/proje geliştirmiş olmak,
3. Responsive/Adaptive tasarım geliştirme konusunda deneyim sahibi olmak.
4- Bilgi Güvenliği Uzmanı (Tam zamanlı- aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 Katına
kadar) (1 Kişi)
1. En az 2500 aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS, Zero day exploit,
VPN, IDS ve IPS gibi güvenlik ürünlerinin kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde,
Network veya Sistem Güvenliği konusunda kurum çalışanı veya bu kurumlarda
danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl sistem uzmanı, ağ uzmanı veya
bilgi güvenliği uzmanı olarak çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konuları ile Kurumsal Bilgi Güvenliği
politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabilmek,
3. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/Licensed
Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek.
4. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında iyi derecede bilgi ve
deneyim sahibi olmak,
5. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact,
Fortify, Checkmarx, vb.) en az birini ileri seviyede kullanabiliyor olmak,
6. SIEM/SOC yönetimi konusunda tecrübeli olmak, siber olayların tespiti noktasında
korelasyon yazabilecek bilgiye sahip olmak,
7. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
8. Checkpoint, Fortinet, Palo Alto vb. güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası hakkında
bilgi sahip olmak,
9. Temel güvenlik sistemlerinin (Load Balancer, WAF, Mail Gateway, Web Gateway, NAC,
DDos Protection, Antivirüs, DLP, EDR) hakkında bilgi sahibi olmak,
10. ISO 27001 BGYS Süreçleri, KVKK Kişisel Veri Güvenliği Rehberi, Cumhurbaşkanlığı
Dijital Dönüşüm Ofisi Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi ve ITILv3 süreçleri hakkında
bilgi sahibi olmak,
11. ITILv3 ve kod analizi konusunda bilgi sahibi olmak,

Tercihen;

1. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip olmak.
2. ISO/IEC 27001 – Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi Standardı Denetçi veya Baş Denetçi
sertifikasına sahip olmak.
3. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  GIAC Web Application Penetration Tester (GWAPT) sertifikasına sahip olmak.
4. Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak.
5. Palo Alto Networks Certified Network Security Engineer (PCNSE) sertifikasına sahip
olmak.
6. Fortinet Certified Network Security Professional sertifikasına sahip olmak.
7. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Cisco Certified Network Professional R&S (CCNP R&S), Cisco Certified Network
Professional – Security (CCNP Security) sertifikasına sahip olmak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

1. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Fotoğraflı Özgeçmiş,
2. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Son başvuru tarihi itibarıyla geçerliliği bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS veya dil
yeterliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen ve uluslararası
geçerliliği bulunan belge (Mevcut olması durumunda),
3. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,
4. Güncel programlama dillerinden en az iki tanesine ilişkin belge veya belgeler, (Transkript
belgesi de kabul edilecektir.)
5. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda özel şartlar kısmında belirtilen
mesleki tecrübeye ilişkin kaşe ve ıslak imza ile onaylanmış hizmet belgesi veya belgeler,
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal
güvenlik kurumlarına prim ödemek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak
geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.),
6. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Başvuruda bulunulan pozisyonda çalışıldığını gösterir belgenin kontrolü amacıyla
https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan barkodlu
belge,

7. Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Her bir pozisyon için özel şartlar kısmında istenilen sertifika ve belgeler (Sertifikalar
sınavla alınmış olmalıdır),
Adaylardan gerekli durumlarda; sisteme yüklenen belgelerin asılları istenilebilecektir.
  Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Özel şartlar altında yer alan bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki
üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların
başvurularının değerlendirilmeye alınabilmesi için e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer
Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı
mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama
yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların
doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama
şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve
belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate
alınmayacaktır.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, Adaylar başvurularını 26.07.2022 – 12.08.2022 tarihleri arasında saat 18:00’a kadar eDevlet üzerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden giriş yaparak, eDevlet üzerinde belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak
gerçekleştireceklerdir. Adaylar başvuru için gerekli belgeleri başvuru sisteminde belirtilen
yerlere “jpeg veya pdf formatında” yükleyeceklerdir.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi üzerinden başvuru
yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Bu duyuruda belirtilen esaslara uygun olmayan, posta yolu veya şahsen müracaat şeklinde
yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa
olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır. Adaylar belirtilen gruplarda yer alan
pozisyonlardan en fazla 2 (iki) tanesine başvurabilecektir.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

Reklam

3- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan 2020 veya 2021 yılında yapılan KPSS P3 puanının
yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır.) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (Yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz
etmeyenlerin puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puana sahip adaydan başlanarak ilan edilen her bir pozisyon için istihdam edileceği
belirtilen personel sayısının 5 (beş) katı kadar aday sözlü/uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların
tamamı sınava kabul edilecektir.

4- BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr/duyurular) ilan
edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Ayrıca, adaylar sınavlarına ilişkin bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

5- BAŞVURU SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Adaylar, başvuru sonuçlarına sonuçların açıklamasından itibaren 5 (beş) iş günü içinde
“İLETİŞİM BİLGİLERİ” bölümünde belirtilen adrese, elden iletilmek suretiyle yazılı olarak itiraz
edebilir. Süresinde yapılmayan itirazlar dikkate alınmayacaktır. İtirazlar, itiraz süresinin
bitiminden sonra değerlendirilerek sonuçlandırılacak ve ilgililere yazılı olarak bildirim
yapılacaktır.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Söz konusu itiraz/itirazlar neticesinde başvuru sonuçlarında değişiklik olması durumunda
başvuru sonuçları Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr) yeniden duyurulacak
olup adaylara ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Bu şekilde ilan edilen başvuru
sonuçları kesin olup ayrıca itirazda bulunulamayacaktır.

6- SINAV ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Başvuruların değerlendirilmesi sonucunda sıralamaya giren adaylar sözlü/uygulamalı sınava tabi
tutulacaktır.
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Sözlü/uygulamalı sınav konuları, başvuru pozisyonlarına göre değişiklik göstermektedir. Sınav
konuları her bir pozisyon için başvurulan pozisyona ait temel bilgileri ve pozisyon için ilan edilen
özel ve genel şartlar içerisinde yer alan bütün konuları kapsamaktadır.
Sınav tarihleri başvuruların sonuçlanmasını müteakip ayrıca duyurulacak olup sınav,
“İLETİŞİM BİLGİLERİ” bölümünde açık adres bilgileri belirtilen Bakanlığımız hizmet binasında
yapılacaktır. Adayların hangi gün ve saatte sınava katılacağını gösteren listeler Bakanlığımız resmi
web sayfasında (www.csgb.gov.tr) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından
ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Reklam

7- SINAV SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Adayların sınavda başarılı olmaları için sınavdan 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan
almaları şarttır.
Sözlü/uygulamalı sınavda başarılı olan adaylar, ilan edilen pozisyona göre en yüksek puandan
başlamak üzere sıralanır ve puan sırasına göre asıl ve yedek (asıl sayısı kadar) adaylar belirlenir.
Başarılı olan adaylara ait listeler Bakanlığımız resmi web sayfasında (www.csgb.gov.tr)
yayımlanacaktır. Listede adı bulunan asıl adayların; ilandan itibaren en geç 5 (beş) iş günü içinde
postalanmak suretiyle yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç 10 (on) iş
günü içerisinde sözleşme imzalamaları, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve istenilen
belgeleri teslim etmeleri gerekmektedir.
Kendilerine tebligat yapıldığı halde tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde
müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen sürede işe başlamayan veya
bu sürenin dolduğu gün itibarıyla 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen kabul
edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
Hakkından feragat edenlerin yerine yedek aday listesinde ilan edilmiş olan aday çağrılır. Bu
adayların işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

8- İŞE BAŞLAMA

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar; kanuni süre içerisinde sözleşme imzalamaları,
sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamaları ve başvuru şartlarında belirtilen belgeler ile birlikte
Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi, No:13 06520, Çankaya/Ankara adresinde bulunan
Bakanlığımız Personel Dairesi Başkanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

9- POZİSYONLARA GÖRE ALINACAK KİŞİ SAYISI VE ÜCRET TABLOSU

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4’üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücreti tavanı ile ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan
ücretinin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı

10- DİĞER HUSUSLAR

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları sonradan
anlaşılanları sınava girip başarılı olsalar dahi başarısız sayılacaklar ve sözleşme yapılmayacaktır.
Sözleşme imzalandıktan sonra işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birinin
taşınmadığının anlaşılması halinde sözleşmeleri feshedilecektir. Ayrıca gerçeğe aykırı beyanda
bulunanlar hakkında hukuki işlem başlatılacaktır.
Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında 03.06.2022 tarihli ve 31855 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yapılmasına Dair Yönetmelik
uyarınca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılacaktır.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı,  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Personel Dairesi Başkanlığı
Telefon: 0 (312) 296 76 58
Adres: Emek Mahallesi Naci Ayvalıoğlu Caddesi No:13 Pk: 06520 Çankaya / ANKARA

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*