Reklam

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesine Farklı Meslek Dallarından 100 Personel Alımı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel
Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Hastanesi’nde 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlarda Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel
Müdürlüğü’nün Açıktan Alım İzni ile toplam 27 (yirmi) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi
yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliğinde görev yapacak Hastane Hizmetlisi) (Hastabakıcı),
 • SAĞLIK TEKNİKERİ (Ameliyathane Teknikeri),
 • AVUKAT,
 • BÜRO PERSONELİ,
 • KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ,
 • DİYETİSYEN,
 • PSİKOLOG,
 • SAĞLIK TEKNİKERİ,
 • MÜHENDİS,
 • KÜTÜPHANECİ,
 • TEKNİKER,
 • TEKNİSYEN,
 • DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR),
 • DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN),
 • DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK),
 • DESTEK PERSONELİ (BAKIM ONARIM),

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliğinde görev yapacak Hastane Hizmetlisi) (Hastabakıcı), Hakkında Nitelikler

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı,

 • ERKEK
 • KPSS (P94-LİSE)
 • Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Hasta ve Yaşlı Hizmetleri alanının
  Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya
  da sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire
  Yardımcılığı ve Sağlık Bakım Teknisyenliği dallarından
  birinden mezun olmak.
 • 2020 KPSS P94 puan türünden 65 (altmışbeş) ve üzeri puan
  almış olmak.
 • Hasta ve yaşlı bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık
  sorunu olmamak
 • Üniversite Hastanesi’nde vardiyalı sistemde çalışmaya engel
  durumu olmamak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış
  olmak.

2-) SAĞLIK TEKNİKERİ (Ameliyathane Teknikeri) Hakkında Nitelikler

 • KADIN / ERKEK
 • KPSS (P93- ÖNLİSANS)
 • Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği, Ameliyathane
  Hizmetleri, Cerrahi ön lisans programlarının birinden mezun
  olmak.
 • Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru yapacak aday/ memur Bursa Uludağ Üniversitesi
  Hastanesi Merkezi Sterilizasyon Ünitesi bünyesinde görev
  yapacaktır.
 • 2020 KPSS P93 puan türünden 65 (altmış beş) ve üzeri puan
  almış olmak.
 • Başvuru bitim tarihi itibariyle 30 (otuz) yaşından gün almamış
  olmak.

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen genel şartlar aranır.
2) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşından gün almamış
olmak.
3) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4)Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı,  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak. Yerleşmeye hak kazanan adayların başvuruları şahsen alınacağından, askerlik ile ilişiği
bulunduğu tespit edilen ve Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve
başlayamayacak olan adayların başvuruları iptal edilecektir.
5)Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı,  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor
olmamak.
6) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak
kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ile gece nöbeti tutmasına ve
vardiyalı çalışmasına engel olabilecek durumu bulunmadığını tam teşekküllü bir sağlık
kuruluşundan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmek. (Atamaya hak kazanma durumunda
adaylardan Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.)
7)Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı,  Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak.
8) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına
İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1.Maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile
belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince
başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
9) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
10) Kurumumuzca belirlenecek olan göreve başlama tarihinde göreve başlamalarına engel
bulunan ve göreve başlayamayacak durumda olan adayların başvuruları yerleşmeye hak
kazansalar bile iptal edilecektir.
11) Adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacaktır. Sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde feshedilecektir.
12) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Sağlık Teknikeri (Ameliyathane Teknikeri) unvanı başvurusu yapan aday/memurun
görev yeri hastanemiz Merkezi Sterilizasyon Ünitesi olacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
(Hastane) İnsan Kaynakları Birimi’ne şahsen yapılacaktır. Posta veya diğer kanallardan yapılacak
olan başvurular kabul edilmeyecektir.
2)Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (on beş) gün
içerisinde başvuru işlemini tamamlamaları gerekmektedir.
3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların
başvuru esnasında eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.
4) Başvuru esnasında teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması
yapılacaktır.
a) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen
adayların başvuruları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
b) Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan
tespit edilenlerin atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine
herhangi bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
5) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla
pozisyona başvurduğu tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir.
6) Başvuru işlemlerinin tamamlanması akabinde adayların mezuniyet
belgeleri/diplomaları kontrol edilecektir. Başvurulan pozisyona uygun olmaması durumunda
başvuru işlemi değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ESNASINDA TESLİM EDİLMESİ GEREKEN BELGELER

1) Dilekçe
2) İş Başvuru Formu
3) KPSS Sınav Sonuç Belgesi (2020 yılı KPSS (B) grubu lise mezunları için P94, ön lisans
mezunları için P93 puanı esas alınacaktır)
4) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
5) Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı veya Onaylı Sureti (e-Devlet
üzerinden alınan kare kodlu belge de kabul edilecektir)
6) SGK Hizmet Dökümü
7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
8) Askerlik Durum Belgesi (Erkek Adaylar İçin) (e-Devlet üzerinden alınan belge kabul
edilecektir)
9) 1 adet Fotoğraf (İş Başvuru Formuna yapıştırılacaktır)

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ
Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat
mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından adayların KPSS
puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma
tarihlerinin de aynı olması halinde diploma notu yüksek olan aday tercih edilecektir.
3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri
veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar
sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan
takip edilebilecektir.
4) Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine
getirmeleri gerekmektedir.
5) Atanmaya hak kazanan adayların göreve başlatılabilmeleri için ilan tarihinden itibaren
10 gün içerisinde Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan
Kaynakları Birimi’ne şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.
6) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümler uygulanır.

İletişim

Adres: Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Görükle
Kampusu 16059 Nilüfer/BURSA
E-mail adresi: [email protected]
NOT: Süresi içinde yapılmayan başvurulardan ve eksik belgeli dosyalardan Kurumumuz
sorumlu olmayacaktır.
İlan Başvuru Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 22 Temmuz 2022 Cuma

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere
Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil) görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlarda toplam 73 (yetmiş üç) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

3-) AVUKAT Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri),
 • Hukuk lisans programından mezun olmak. Avukatlık Ruhsatı sahibi
  olmak. Avukatlık Ruhsatı aldıktan sonra en az 2 yıl mesleği ile ilgili fiilen
  çalışmış olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Hukuk Müşavirliğinde çalıştırılmak üzere

4-Büro Personeli Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri),
 • Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finansal Yönetim,
  Muhasebe ve Finans Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  İşletme, Çalışma Ekonomisi, İktisat, Ekonometri ve Maliye lisans
  programlarının birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30
  yaşını doldurmamış olmak.
 • Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici
  Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve
  Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarının birinden mezun olmak. Son
  başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Muhasebe, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve
  Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans
  programlarının birinden mezun olmak. Muhasebede Web Tabanlı
  Program Kullanma Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikası veya Maliyet
  ve Yönetim Muhasebesi Geliştirme ve Uyum Eğitimi Sertifikasına sahip
  olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  büro hizmetlerinde vardiyalı olarak çalıştırılmak
  üzere Rektörlük tarafından görevlendirilecek
  olup, ilgili birim amirinin tanımlayacağı
  görevleri yapmak üzere çalıştırılacaktır.

5-) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler

 • ERKEK
 • KPSSP93 (60 puan ve üzeri)
 • Ön lisans mezunu olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. Vardiyalı çalışmaya
  engel hali bulunmamak. Askerliğini yapmış olmak ve görevin
  yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli
  bulunmamak. Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm
  cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla 13 den
  az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en fazla 70+15=85 ve
  en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu
  durumu sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.
 • Ön lisans mezunu olmak, işitme engellilerle iletişimi sağlamaya yönelik
  İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi Sertifikasına sahip olmak. Son
  başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak. Son başvuru tarihi
  itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi
  kimlik kartına sahip olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
  Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları
  taşımak. Vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak. Askerliğini yapmış
  olmak ve görevin yapılmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile
  ilgili engeli bulunmamak. Boyu 170 cm’den kısa olmamak ve boy
  uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15
  den fazla 13 den az olmaması (Örn; boy uzunluğu 170 cm ise kilosu en
  fazla 70+15=85 ve en az 70-13=57 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak
  kazanan adaylar bu durumu sağlık kurulu raporuyla
  belgelendireceklerdir
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  kapalı ve açık alanda vardiyalı olarak
  çalıştırılmak üzere.

6-) Diyetisyen Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde çalıştırılmak üzere.

7-) PSİKOLOG Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Psikoloji lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde çalıştırılmak üzere.

😎 Sağlık Teknikeri Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP93 (60 puan ve üzeri)
 • Laborant ve Veteriner Sağlık, Veteriner Sağlık Teknikerliği ön lisans
  programlarının birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30
  yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.
 • Radyoloji, Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden
  mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

9-) Mühendis Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Çevre Mühendisliği lisans programından mezun olmak. Son başvuru
  tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  çalıştırılmak üzere.

10-) KÜTÜPHANECİ Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Bilgi ve Belge Yönetimi, Dokümantasyon ve Enformasyon, Arşivcilik,
  Kütüphanecilik, Kütüphanecilik ve Bilgi Çalışmaları lisans programlarının
  birinden mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  çalıştırılmak üzere.

11-) Tekniker Hakkında Nitelikler

 • KADIN/ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Gıda Kalite ve Sağlık Kontrol, Gıda Kalitesi ve Sağlık Kontrolü, Gıda
  Kalite Kontrolü ve Analizi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
  Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak. Son başvuru
  tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • inşaat Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak. Son başvuru
  tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Makine ön lisans programından mezun olmak. Son başvuru tarihi
  itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.

12-) Teknisyen Hakkında Nitelikler

 • ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı ve
  Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve
  Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

13-) DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) Hakkında Nitelikler

 • ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Lise ve Dengi okul mezunu olmak. C ve D sınıfı sürücü belgesine ve
  SRC2 ve/veya SRC4 belgesine sahip olmak. (Eski sürücü belgesi olarak
  E sınıfı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık
  ve benzeri engelleri bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
 • Rektörlüğümüz İç Hizmetler Müdürlüğü
  emrinde vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

14-) DESTEK PERSONELİ (BAHÇIVAN) Hakkında Nitelikler

 • ERKEK
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Tarım Alanı ve Dallarından mezun olmak.
  Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

15-) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK) Hakkında Nitelikler

 • Kadın / Erkek
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına engel
  olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak. Son
  başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına engel
  olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri bulunmamak. Son
  başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  kapalı ve açık alanda vardiyalı olarak temizlik
  hizmetlerinde çalıştırılmak üzere.

16-) DESTEK PERSONELİ (BAKIM ONARIM) Hakkında Nitelikler

 • Erkek
 • KPSSP3 (60 puan ve üzeri)
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Mobilya ve İç Mekan Tasarımı Alanı ve
  Dallarından mezun olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin Grafik ve Fotoğraf Alanı ve Dalları veya
  Matbaa Teknolojisi Alanı – Reprodüksiyon ve Klişe Dalından mezun
  olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Mesleki ve Teknik Liselerin İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dallarından (Kagir
  Yapı Sıva Badana ve Boyacılık Bölümü) mezun olmak. Son başvuru
  tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe birimlerinde
  vardiyalı olarak çalıştırılmak üzere.

 

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır,
2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim
mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas alınacaktır.
3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları
adli sicilden çıkarılmış olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak. (Koruma ve Güvenlik Görevlisi adayları için yapmış olmak.)
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
6) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı
bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın
atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
7) Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma
puanları eşit olduğu takdirde mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.
8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.
9) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler,
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu
kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında
yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması
yapılacaktır. Söz konusu sonucun olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.
11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
12) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
13) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Tüm kadro unvanları için KPSS sınav puanının asgari 60 (altmış) olması gerekmektedir. 60 puanın altındaki başvurular değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.
2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.
3) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlanın
bitiminden sonra alınan sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.
4)Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı,  Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.
a) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
b) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir
ödeme yapılmış ise yasal faizi ile tazmin edilecektir.
5) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan
adayların isim listesi Bursa Uludağ Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere
ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2)Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce
mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.
3) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde,
yerlerine, ilan edilen yedek adaylar sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.
4) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
5) Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
İlan Başvuru Başlama Tarihi : 01 Temmuz 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 22 Temmuz 2022 Cuma

 

Bursa Uludağ Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*