Reklam

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı Olacağı İlan Üzerinden Duyuruldu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

 

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Üniversitemiz birimlerinde (tüm ilçeler dâhil)
görevlendirilmek üzere 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 9 (dokuz) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.

İlan Başvuru Başlama Tarihi : 09 Eylül 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 23 Eylül 2022 Cuma

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK), Hakkında Nitelikler

 • KPSSP94 (60 puan ve üzeri)
 • KADIN / ERKEK
 • Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına
  engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri
  bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe
  birimlerinde kapalı ve açık alanda vardiyalı
  olarak temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak
  üzere.
 • Lise ve Dengi okul mezunu olmak. Görevini devamlı yapmasına
  engel olabilecek herhangi bir sağlık ve benzeri engelleri
  bulunmamak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
 • Üniversitemizin Merkez ve İlçe
  birimlerinde kapalı ve açık alanda vardiyalı
  olarak temizlik hizmetlerinde çalıştırılmak
  üzere.

2-) BÜRO PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSSP93 (60 puan ve üzeri)
 • KADIN/ERKEK
 • Lisans mezunu olmak. Satınalma Uzmanlığı Belgesine sahip olmak
  (barkodlu, e-devletten alınabilen).
 • Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış olmak.
  Mali iş ve işlemler yapan birimlerde
  istihdam edilmek üzere.

3-) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSSP93 (60 puan ve üzeri)
 • KADIN
 • Önlisans mezunu olmak. Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını
  doldurmamış olmak. Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi
  dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
  olmak. 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak. Vardiyalı
  çalışmaya engel hali bulunmamak. Görevin yapılmasına engel
  olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. Boyu
  165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2
  rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15 den fazla 13 den az olmaması
  (Örn; boy uzunluğu 165 cm ise kilosu en fazla 65+15=80 ve en az 65-
  13=52 kg olmalıdır). Yerleştirmeye hak kazanan adaylar bu durumu
  sağlık kurulu raporuyla belgelendireceklerdir.
  Üniversitemiz Yenişehir Meslek
  Yüksekokulunda görevlendirilmek üzere

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1) Başvuracak adaylarda 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2) 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. Lisans Mezunları için 2020 KPSS P3, Önlisans Mezunları için 2020 KPSS P93 ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS P94 Puanı esas
alınacaktır.

Reklam

3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış, yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile
bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak.
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, tecilli veya muaf olmak.
5) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alıyor olmamak.
6) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla unvanının gerektirdiği işlerde çalışmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak. Yerleşmeye hak kazanan
adaylardan tam teşekküllü hastaneden alınacak sağlık raporu istenecek olup sağlık kurulu raporu doğrultusunda adayın atanacağı kadro unvanının gerektirdiği işlerde çalışamayacak
durumda olması halinde ataması iptal edilecektir.
7) Başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde adaylar lisans, önlisans, ortaöğretim diploması puan üstünlüğü (diploma puanları eşit olduğu takdirde
mezuniyet tarihi önce olan, mezuniyet tarihlerinin de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir) ile alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

8) Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’ li olarak çalışıyor olmamak.

9) Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca Kamu kurumlarında istihdam edilenler, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların, Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1. maddesi “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi (Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç) halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve
kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme uygun olmayanlar atanmaya hak kazansalar dahi atamaları
yapılmayacaktır.
10) Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3.maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır. Söz konusu sonucun
olumlu gelmesi halinde atamaları yapılacaktır.

11) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
12) Başvuru bitim tarihi itibariyle tüm pozisyonlar için 30 (otuz) yaşını doldurmamış olmak.
13) Tüm kadro unvanları için KPSS sınav puanının asgari 60 (altmış) olması gerekmektedir. 60 puanın altındaki başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ YER VE ZAMANI

1) Başvuru işlemleri Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı İdari Personel Şube Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır.

Reklam

2) Adayların bu ilanın Resmi Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 (On beş) gün içerisinde başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

Reklam

3) Başvurulan pozisyon için aranan özel nitelikler bulunması halinde; istenen evrakların başvuru süresi içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. İlan tarihinden sonra alınan
sertifika ve kurs bitirme belgeleri başvurularda kabul edilmeyecektir.
4) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Teslim edilen tüm belgelerin ilgili kurumlardan doğrulaması yapılacaktır.

a) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir

b) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verdiği/beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenlerin başvuruları iptal edilecektir. Kendilerine bir ödeme yapılmış ise yasal faizi
ile tazmin edilecektir .
5) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecektir. Birden fazla pozisyona başvuranların başvuruları iptal edilecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazanan adayların isim listesi Bursa Uludağ
Üniversitesi web sayfası (www.uludag.edu.tr) adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebligat mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Değerlendirme KPSS puan sıralamasına göre yapılacağından, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibari ile önce mezun olmuş olan, diploma tarihlerinin
de aynı olması halinde yaşı küçük olan aday tercih edilecektir.

3) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmamaları, feragat etmeleri veya belirtilen şartları taşımadıklarının tespit edilmesi halinde, yerlerine, ilan edilen yedek adaylar
sırası ile çağırılarak atamaları yapılacaktır. Konu ile ilgili yapılan duyurular web sayfamızdan (www.uludag.edu.tr ve http://personel.uludag.edu.tr) takip edilebilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Atanmaya hak kazanan yedek adayların asil adayların taşıdıkları şartları yerine getirmeleri gerekmektedir.
5) Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

İlan Başvuru Başlama Tarihi : 09 Eylül 2022 Cuma
İlan Başvuru Bitiş Tarihi : 23 Eylül 2022 Cuma

Bursa Uludağ Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Yorumlar 3

 1. Cabbar says:

  Vatanim için ölmeye hazırim

 2. Cabbar says:

  VATANİM İÇİN HERŞEYİ GÖZE ALARAK BAŞVURUMU YAPTİM NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*