Reklam

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı

KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla 10 memur alınacaktır.

Reklam

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı,  Kamuya Memur Alımı 10 Adet Memur Alımı Yapacağını Duyurdu. Başvurular 12/12/2022 – 16/12/2022 tarihleri arasında

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur
kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda
belirtilmiştir. 

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünün yukarıda belirtilen boş memur
kadro unvanları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda
belirtilmiştir. 

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı İlan edilen boş memur kadro unvanlarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara
sahip olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve akıl hastalığı bulunmamak.
e) İlan edilen kadro unvanları için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

Reklam

2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI
a) Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı İlan edilen kadro unvanları için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu
öğreni larak Lisans 2022-KPSSP3 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından
(KPSS) alım yapılacak kadro unvanları karşısında belirtilen puan türünden, belirtilen asgari
KPSS puanını almış olmak,
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak, 

Advertisement. Scroll to continue reading.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı Başvuru sırasında;
Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Kurumumuzun
https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru internet adresinden temin edilecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca
onaylanmak üzere fotokopisi.
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden
alınacak barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca
tasdik edilebilir).
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilebilir).
ç) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
d) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı.
e) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı.
f) Son altı ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
g) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan
edilen yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri Kurumumuzca tasdik edilecektir.) 

Reklam

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 12/12/2022 – 16/12/2022
tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-12:00 / 13:00-17:00) şahsen veya iadeli
taahhütlü posta yoluyla Sırameşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D Blok No:6/3
Osmangazi/BURSA yerleşkesinde bulunan başvuru bürosuna müracaatlarını
yapabileceklerdir.
Adaylar başvuru belgelerini
a) Elektronik ortamda başvuru belgeleri, başvuru tarihleri içerisinde Belediyemiz
https://www.buski.gov.tr/Memur/MemurBasvuru adresine eklenecektir.
b) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
c) Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirilmeye alınmayacaktır. 

5- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, BAŞVURUSU KABUL
EDİLENLERİN İLANI
a) Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar
KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak
her bir unvan için boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü sınava çağrılacaktır.
b) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava
çağrılacaktır.
c) Sınava girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile sınav yeri ve zamanı
başvuruların değerlendirilmesini müteakip 28/12/2022 tarihinde Kurumumuzun
www.buski.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir.
ç) Başvuruları kabul edilip sınava çağrılan adaylara Kurumumuzca düzenlenen ve adayların
kimlik bilgileri ile sınav yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi’’ gönderilecektir.
Bu belge, sınava girişte ibraz edilecektir.
d) Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
e) Sınav giriş belgeleri sınava girmeye hak kazanan adaylara başvuru formunun iletişim
bilgileri bölümünde belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Başvuru formunda belirtilmiş
olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, hatalı adres bildirimleri başvuranın
sorumluluğundadır.
f) Hatalı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler veya postanın
ulaşmamasından Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü sorumlu
tutulamayacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı Sözlü Sınav;
Sözlü sınav 11/01/2023 tarihinde Sıra meşeler Mahallesi Avrupa Konseyi Bulvarı D
Blok No:6/3 Osmangazi /BURSA yerleşkesinde yapılacaktır.
Sözlü sınav aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan
ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaklardır.
Sözlü Sınav Konuları:
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
ç) Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat konuları ile Kadro unvanına ilişkin mesleki ve
Uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar. 

7- SINAV DEĞERLENDİRME – SONUÇLARA İTİRAZ:
Sınavda Değerlendirme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk İlkeleri ve İnkılap
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli İdareler ile ilgili temel mevzuat
konularında 15’er puan, kadro unvanına ilişkin mesleki ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin
ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. Sınavda
başarılı sayılmak için sınav kurulu üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az
60 olması şarttır.
Adayların atamaya esas başarı puanı; Kurumumuz tarafından yapılan sözlü sınav
puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve
Kurumumuzun internet sitesinde ilan edilecektir.
Adayların atamaya esas başarı puanlarının aynı olması halinde KPSS puanı yüksek
olana öncelik tanınır. En yüksek başarı puanından başlamak üzere atama yapılacak kadro
sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek
aday listeleri Kurumumuzun internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıca
yazılı tebligat yapılacaktır.
Sınav Kurulu; Sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenlerin
bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.
Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve bunların atamaları
yapılmaz. Bu gibi durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal
edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır.
Sınav sonuçlarına, başarı listesinin Kurumumuzun internet adresinde ilanından
itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, sınav kurulu tarafından yedi
gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.
İlan olunur.

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresine Memur Alımı

Duyuruya İlişkin Dosyaları İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*