Reklam

Boğaziçi Üniversitesi Büro Personeli Alımı

2022 KPSS (B) grubundan istihdam edilmek üzere, aşağıdaki tabloda belirtilen pozisyonlara toplam 4 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Boğaziçi Üniversitesi Büro Personeli Alımı 2022 KPSS (B) grubuna Göre Büro Personeli Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 31 Aralık 2022 14Ocak  2023 Arasında Başvuru Yapabilirsiniz.

Boğaziçi Üniversitesi Büro Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Boğaziçi Üniversitesi Büro Personeli Alımı

ARANAN ŞARTLAR

 

*Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor

olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

*Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,

Reklam

*Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak,

*Erkek adaylar için askerlikle ilişkisi bulunmamak,

*Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

*Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak,

*Görevini yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı ile engeli bulunmamak,

*Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam

edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde anılan kanun ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,

 

 BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

 1. Fotoğraflı Başvuru Formu (Üniversitemiz Web sayfasında yayımlanan form doldurulacaktır)
 2. Nüfus cüzdanı / T.C. kimlik kartı fotokopisi
 3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin onaylı fotokopisi (E-devlet çıktısı kabul edilecektir)
 4. Adli Sicil Belgesi
 5. Sertifika, Belge (Başvurulan pozisyonda yazıyorsa istenilecektir ve istenilen belgelerde yer alan adayların şartlarda belirtilen belge ve sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi eksikliği olmaması ve ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten önce sahip olması gerekmektedir. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul )
 6. SGK Hizmet Dökümü (E-Devlet çıktısı kabul edilecektir)
 7. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi
 8. 2022 KPSS Sınav Sonuç Belgesi

 

9 Sertifika/Belge (Sertifikaların geçerlilik süresi var ise dolmamış olması, üzerinde yanıltıcı bilgi ve bilgi eksikliği olmaması, ilanın Resmi Gazete ’de yayımlandığı tarihten önce sahip olunması gerekmektedir. Üzerinde tarih bilgisi yer almayan sertifikalar kabul edilmeyecektir.)

 1. Sağlık Raporu (Atanmaya hak kazanan adaylardan istenecek -Bir tanesi Psikiyatri olmak üzere Tam Teşekküllü Hastaneden alınmış heyet raporu)

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 • Adaylar tabloda belirtilen ilan numaralı pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecek olup birden fazla pozisyonlara yapılan başvurular ile usulüne uygun ve/veya zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuruda bulunacak adayların, bu ilanın Resmi Gazete’ de yayım tarihinden itibaren 15 gün içinde yukarıdaki belgeleri tamamlamak suretiyle; Üniversitemiz Hisar Kampüsü’ndeki başvuru noktasına şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Noter onaylı vekâletname ile yapılan başvurular kabul Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

*Başvuru tarihinden sonra yapılan müracaatlar ile istenilen belgeleri eksik getiren ve nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

*Başvurular incelendikten sonra, KPSS (B) grubu puan sırasına göre her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır.

*Asil adaylar güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasının olumlu gelmesi neticesinde göreve başlayacaktır.

*İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih

edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin

edilecektir.

 

SINAV, SINAV YERİ VE TARİHİ

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlıklı ek 2’nci maddesinin (c) bendi uyarınca Kurumumuzca sözlü sınav yapılacaktır. Adaylar başvuru sonuçlarını Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünden öğrenebileceklerdir. Sözlü giriş sınavı 18 Ocak – 19 Ocak 2023 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi, Güney Kampüs, Nafi Baba Binası, 34342 Bebek/ Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılacaktır. Adayların sözlü sınav tarihleri hakkında detaylı bilgi www.boun.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Adaylar sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere resmi kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport) bulunduracaktır. Kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Reklam

Giriş sınavına katılma hakkı elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

SINAV KONULARI VE PUANLARI

Sözlü giriş sınavı, adayların;

 

 1. Genel Kültür,
 2. C. Anayasası,
 3. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,
 4. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,
 5. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
 6. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
 7. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı yönlerinden değerlendirilerek ayrı ayrı puan verilmek suretiyle

gerçekleştirilir.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Adaylar, giriş sınavı komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle yukarıdaki fıkranın (a) bendi için 10 (on) puan,

Reklam

(b) bendi için 10 (on) puan, (c) bendi için 10 (on) puan, (d) bendi için 10 (on) puan diğer bentlerde yazılı özelliklerin her biri için 20 (yirmi)şer puan üzerinden değerlendirilir ve verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir. Bunun dışında sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE DUYURULMASI

 

Giriş sınavına ilişkin değerlendirmeler 100 (yüz) tam puan üzerinden yapılır. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, giriş sınavı komisyonu üyelerinin 100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş) olması şarttır.

Bu şekilde hesaplanan başarı puanı, giriş sınavı başarı sırasını belirler. Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen boş pozisyon sayısından fazla ise, en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak, ilan edilen pozisyon sayısı kadar aday asil olarak tespit edilir, komisyon gerek gördüğü takdirde başarı sıralamasına giren adaylardan yedek liste oluşturabilir. Giriş sınavında 70 (yetmiş) ve üzerinde puan almış olmak, asil ve yedek sıralamasına giremeyen adaylar için kazanılmış hak teşkil etmez. Sınav sonuçları açıklanırken kazanan adayların sözlü sınav notlarının aritmetik ortalamasının eşitliği durumunda KPSS puanı yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.

Herhangi bir nedenle ataması yapılamayan adayların yerine, başarılı sayılarak yedek sırası gelen adayların atanma hakları, ilan tarihini takip eden 6 (altı) ay için geçerlidir. Bu süre içerisinde atama yapılan pozisyonun herhangi bir nedenle boşalması halinde sınavı yedek olarak kazanan adaylar başvuru formlarında yazılı iletişim bilgilerinden herhangi biri ile bilgilendirilecek ayrıca Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.

Pozisyonlardan herhangi birine yeterli başvuru alınamaması ya da yapılacak sınavlar sonucunda yeterli sayıda başarılı aday olmaması halinde, bahsi geçen pozisyona aranan nitelikleri tuttuğu takdirde diğer pozisyona başvuran adaylardan alım yapılabilecektir.

Giriş sınavı sonuçları Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır. İlgililere ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İTİRAZ

Giriş sınavı sonuçlarına itirazlar, sonuçların Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulmasından itibaren 3 (üç) gün içinde Yazı İşleri Şube Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile şahsen yapılabilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminin ardından komisyon tarafından 5 (beş) gün içerisinde sonuçlandırılır ve Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinden ilan edilir. İtiraz sonuçları ayrıca tebliğ edilmeyecektir.

DİĞER HUSUSLAR

Giriş sınavı sonucuna göre atanmaya hak kazanan adaylardan istenilen belgeler, göreve başlama ve sınav ile ilgili diğer bilgiler Üniversitemize ait www.boun.edu.tr adresli internet sitesinin “Duyurular” başlıklı bölümünde duyurulacaktır.

İlan edilen pozisyona atanmaya hak kazananlar ihtiyaç duyulması halinde Üniversitemizin farklı kampüs ve birimlerinde görevlendirilecektir.

Üniversitemiz ilanın herhangi bir aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilanın hiçbir aşamasında ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Başvuru saatleri;

Hafta içi 08.30 – 16.30

Hafta sonu başvuru alınmayacaktır.

(Son başvuru tarihi 14.01.2023 16.30)

Personel Alım İlanı

Başvuru Formu

İlanen duyurulur.

Boğaziçi Üniversitesi 34342 Bebek/İstanbul

Tel: 0212 359 4430 

Başvuru Kılavuzuna BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*