Reklam

Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı

KPSS (B) grubu (KPSSP93) puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda başvuru şartları belirtilen pozisyonlara toplam 3 (üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Destek Personeli Alımı,3 ADET Kamu Üniversitesine Destek personel Alımları Yapılacağı Duyuruldu. Ön Lisans personel Alımı  Ön Lisans iş ilanı !

Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

 

1.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
– Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Şahsen yapılacak başvurularda başvuru için istenilen belgeler Üniversitemiz Genel
Sekreterliğine bağlı yazı işlerine teslim edilmesi gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen
gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak
başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek zorunludur.)
– Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnızbağ Yerleşkesi 24002
Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak sadece [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

2. BAŞVURU ŞARTLARI
2.1. Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu
durumu belgelemeleri istenecektir.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis
cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak ve KPSSP93 alanında ilanda belirtilen taban puan ve üstünde bir puana sahip olmak.
3. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Başvurular https://personel.ebyu.edu.tr/01-09-2022-tarihli-sozlesmeli-personel-alim-ilani/?_ga=2.178498605.886575809.1662049293-2087018211.1662049293 – Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.)
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
e-Devlet üzerinden alınan Adli Sicil Belgesi,
e-Devlet üzerinden alınan İkametgâh Belgesi,
e-Devlet üzerinden son 15 gün içerisinde alınan Askerlik Durum Belgesi,
– e-Devlet üzerinden alınan Nüfus Cüzdanı Sureti veya kimlik belgesinin ön yüzünün fotokopisi,
– e-Devlet üzerinden alınan SGK Tescil ve Hizmet Döküm Belgesi, (varsa)
– e-Devlet üzerinden alınan Mezun Belgesi, (Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını
gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.)
– Sertifika/belge istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti, (onaysız olarak gönderilen belgelerde başvuru geçersiz sayılacaktır.)
4. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
– Binali Yıldırım Üniversitesine Personel Alımı Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen “Sözleşmeli
personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden
istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili
belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenmelidir.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen
adayların başvuruları iptal edilecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine
bağlı olarak yeni görevler ekleme hakkını saklı tutar.
– Mezun olduğu program, tercih etmiş olduğunuz sözleşmeli pozisyon için aranan nitelikler ile uyumlu değilse yapmış olduğunuz başvuru kabul
edilmeyecektir. Başvurunuzu yaparken bu durumu göz önünde bulundurunuz.
– Eksik belge ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.
5. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
a) Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları
taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) (P93 puanı) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle (7315 sayılı Kanun uyarınca
yaptırılacak arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla) yerleştirme işlemi yapılacaktır.
b) Puan eşitliği halinde mezuniyet tarihi önce olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
c) İlan edilen personel sayısının beş katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat
ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
ç)Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı  KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleşmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar
yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
d) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
e) Üniversitemiz tarafından yerleştirilenlere ayrıca göreve başlama işlemleri için herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Üniversite web sayfasından
yapılan bütün duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
f) Üniversitemiz ihtiyaca bağlı olarak eğitim-öğretimin verildiği il merkezi veya ilçelerdeki birimler arasında kurum içi görevlendirme hakkına sahiptir.
g) İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

1. BAŞVURU TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
1. Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi 01.09.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 01.09.2022 
Son Başvuru Tarihi 16.09.2022 (Mesai Bitimi)
Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 23.09.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://ebyu.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Binali Yıldırım Üniversitesi Personel Alımı Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*