Reklam

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı 82 Bilişim Uzman Yardımcılığı Açıkladı

Reklam

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu merkez teşkilatı hizmet birimlerine yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak giriş sınavı ile Bilişim Uzman Yardımcısı alınacaktır. 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecektir.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı için Meslek Dalları Nelerdir?  

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı

ALAN/BÖLÜM ADET
Hukuk alanında, hukuk fakültesi mezunlarından
Sosyal bilimler alanında, en az dört yıllık lisans öğrenimi veren fakülte ve yüksek
okulların; siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakülteleri
veya bölümleri mezunlarından
Mühendislik alanında, elektronik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme
fakülteleri veya bölümleri mezunlarından
Mühendislik alanında, bilgisayar mühendisliği bölümleri mezunlarından
Mühendislik alanında, endüstri mühendisliği bölümleri mezunlarından
Matematik bölümü mezunlarından Alımı Yapılacaktır.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı, SINAVA KATILMA ŞARTLARI 

Yapılacak olan giriş sınavına katılabilmek için;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
taşımak,
b) En az dört yıllık lisans öğrenimi veren, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat
ve işletme fakülteleri veya bölümleri, hukuk fakültesi ve mühendislik alanında elektrikelektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, endüstri ve bilgisayar mühendisliği ile
matematik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
içindeki veya yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,
c) 2022 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak
(01/01/1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar).
ç) Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinde en az 50 puan ya
da dil yeterliği bakımından denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir
sınavdan eşdeğer puan almış olmak,
d) 2020 ve 2021 yılında A Grubu kadrolar için yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında
(KPSS), alanlara göre aşağıda belirtilen puan türlerinden en az 70 puan almış olmak kaydıyla,
başvuru yapanlar arasında alanlar itibarıyla yüksek puandan düşük puana doğru yapılan sıralama
sonucunda;
• Hukuk alanında KPSSP4,
• Sosyal Bilimler alanında KPSSP48,
• Mühendislik ve Matematik alanlarında KPSSP2
puan türlerinden aldığı puan ile başvurduğu alanın 20 katı sayıda aday arasına girmiş olmak
gerekmektedir.

Reklam

Alanlar itibariyle son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da giriş sınavına
girmeye hak kazanır.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı, SINAVA BAŞVURU VE BAŞVURU BELGELERİ NELERDİR?

Başvurular, sadece e-Devlet (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu/Kariyer Kapısı) ve
Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ internet adresi üzerinden elektronik
ortamda yapılacak olup, 1 Nisan 2022 Cuma günü başlayıp 13 Nisan 2022 Çarşamba günü saat
23.59’da sona erecektir.
Sadece Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapılan başvurular geçerli
olup ilanda belirtilen şartlara uygun olmayan başvurular ile Kurumumuza elden, posta veya eposta yoluyla yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.
Alım yapılacak bölümlere eş değerliliği bulunan veya yurt dışındaki üniversitelerin
denkliği kabul edilen bölümlerinden mezun olan adayların başvurularının değerlendirilmeye
alınabilmesi için Kariyer Kapısına yapılan başvuru sırasında “Ek Dosya” aşaması altında bulunan
“Eşdeğerlik/Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı eklemeleri zorunludur.
Giriş sınavını kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz. Bu adayların atamaları yapılmış
olsa dahi iptal edilecek ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
Ayrıca, bu şekilde Kurumu yanıltanlar kamu görevlisi ise durumları çalıştıkları kurumlarına
bildirilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı ,SINAV VE DEĞERLENDİRME  

Yazılı sınava katılacak adaylar Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. İlanda yer
alan adaylar önce yazılı sınava alınacaktır. Yazılı sınav, 14 – 15 Mayıs 2022 tarihlerinde
Ankara’da (Başvuruların bitimine müteakip Kurumumuz web sayfasında sınav yeri ve saati
yayınlanacaktır) yapılacaktır.
Yazılı sınava katılan adaylar arasında en yüksek puandan başlamak üzere öğrenim alanları
itibarıyla yapılacak sıralamada, atama yapılacak boş kadro sayısının 4 katı aday başarılı kabul
edilerek sözlü sınava girmeye hak kazanacaktır. Alanlar itibarıyla son sıradaki adaylarla aynı
puana sahip olan adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir. Bunlara ayrıca elektronik posta veya kısa mesaj
yoluyla bildirim yapılır.
Adayların yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olabilmeleri için en az 70 puan almaları
şarttır. Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olanların yazılı ve sözlü notlarının aritmetik ortalaması
alınarak adayların giriş sınavı puanı ve başvuru alanları itibarıyla başarı sırası belirlenir.
Duyuruda yer alan boş kadro sayısı kadar aday başarılı olmuş kabul edilecektir. Giriş sınavında
başarılı olmak kaydıyla öğrenim alanları itibarıyla boş kadro sayısının en fazla yarısı kadar da
yedek aday belirlenir.
Sınav sonuçları ve başarılı olan adaylardan atama için istenecek gerekli belgeler,
Kurumun resmi internet sitesinde ilan edilir ve adaylara elektronik posta veya kısa mesaj yoluyla
iletilir. Ayrıca asıl ve yedek listelerde yer alan adaylara posta yoluyla tebligat yapılır.

Reklam

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı, SINAV KONULARI NELERDİR?

Bilişim Uzman Yardımcılığı yazılı sınav konuları

Advertisement. Scroll to continue reading.

• Hukuk alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C. Anayasası,
İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç Hükümleri, Şahsın
Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak Hukuku), Ceza
Hukuku, Uluslararası Hukuk ve Elektronik Haberleşme Hukuku konularından
• Sosyal bilimler alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Anayasa Hukuku ve T.C.
Anayasası, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku (Genel Esaslar), Medeni Hukuk (Başlangıç
Hükümleri, Şahsın Hukuku), Ticaret Hukuku (Ticari İşletme, Şirketler Hukuku ve Kıymetli Evrak
Hukuku), Ceza Hukuku, Uluslararası Hukuk, Elektronik Haberleşme Hukuku, Makro İktisat,
Mikro İktisat, Türkiye Ekonomisi, Para-Banka, Kamu Maliyesi, Maliye Politikası, Vergi Hukuku,
Bütçe ve Türk Vergi Sistemi, Genel Muhasebe, Tek Düzen Muhasebe Sistemi, Bütçeleme ve
Mali Tablolar Analizi konularından,
• Bilgisayar Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Bilgisayar
Programlama, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve Algoritmalar, İnternet ve
Bilgi Güvenliği, İşletim Sistemleri, Yazılım Mühendisliği, Matematik ve Mühendislik
Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık Tasarımı ve Bilgisayar
Mimarisi konularından,
• Elektronik, Elektrik-Elektronik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği alanında; Genel
Kültür ve Genel Yetenek, Veri Tabanı Yönetimi, Bilgisayar Ağları, Veri Yapıları ve
Algoritmalar, İnternet ve Bilgi Güvenliği, Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Sayısal
Mantık Tasarımı, Sinyaller ve Sistemler, Haberleşme, Mikro İşlemciler, Genel İstatistik, Olasılık
Hesapları konularından,
• Endüstri Mühendisliği alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Doğrusal
Programlama, Benzetim Sistemleri, Veri Tabanı Yönetimi, Veri Yapıları ve Algoritmalar,
İnternet ve Bilgi Güvenliği, İş Etüdü, Üretim Sistemleri Planlama, Kalite Planlama ve Kontrol,
Matematik ve Mühendislik Uygulamaları, Genel İstatistik, Olasılık Hesapları, Sayısal Mantık
Tasarımı ve Yöneylem Araştırması konularından,
• Matematik alanında; Genel Kültür ve Genel Yetenek, Lineer Cebir, Genel İstatistik,
Olasılık Hesapları, Diferansiyel Denklemler, Analitik Geometri, Soyut Cebir, Nümerik Analiz,
Diferansiyel Geometri, Genel Topoloji, Fonksiyon Analizi, Kompleks Analiz, Kısmi Türevli
Denklemler, Reel Analiz, Metrik Uzaylar, Zaman Skalası, Fark Denklemleri, Matematiksel
Düşünce, Kodlama ve Şifreleme (kriptografi) konularından
oluşacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı ,DİĞER HUSUSLAR NELERDİR? 

Sınava katılma şartlarını taşımadığı daha sonra tespit edilenler sınava alınmazlar.
Bunlardan sınava girmiş olanların sınavları geçersiz sayılır, atamaları yapılmış olsa dahi iptal
edilir.
Adayların sınav esnasında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ya da pasaport bulundurması
gerekmektedir. Yanında bunlardan herhangi biri bulunmayanlar sınava alınmazlar.
Sınav sürecine ilişkin gerekli bilgilendirmeler ve ilanlar Kurumun resmi internet sitesi
üzerinden (https://www.btk.gov.tr/ ) yapılacaktır. Adayların sınava ilişkin gelişmeleri Kurumun resmi
internet sitesinden takip etmeleri gerekmektedir.  

Bilişim Uzman Yardımcılığı Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*