Reklam

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 25 adet sözleşmeli personel alınacaktır.   

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

Reklam

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri
sağlamak.
TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:
-Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar
ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri,
kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle silmek,
-Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak,
-Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz
tutmak, kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı
temizleyici malzeme ile temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek,
-Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi
ve kurulması işlerini yapmak,
-Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama,
sulama işlemlerini yürütmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak,
-Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek,
-Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş
ve işlemleri yürütmek,
-Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve
malzemelere azami özen göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve
yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR 

1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak.
5- Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak,
6- 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına, engel
olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili engeli bulunmamak.
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri
halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler.
8- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak.
10- Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS(P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSS (P93) ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır.
Başvuran adayların 60 (atmış) ve üzeri puana sahip olması gerekmektedir. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Yeri/Adresi:
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat
Beştepe Mah. 192090 Nolu Cad.6/1 27010 Şahinbey/GAZİANTEP
Başvuru Tarihleri:
1-Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. (Başlama: 13/07/2022-Bitiş:
27/07/2022 tarihi mesai bitimi)
2-Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru
formunu tam ve eksiksiz doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen veya posta ile yapmaları gerekmektedir.
3-Fax veya internet (mail) kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak
başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
4- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
5-Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir.

Reklam

Müracaat İçin İstenen Belgeler 

1- Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı Başvuru formu ( Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
2- 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
3- Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge
4- Nüfus Cüzdanı fotokopisi
5- Fotoğraf (1 adet)
6- Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
7- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
8- Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir)
9- S-9 ilan nolu kadrolar için Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı fotokopisi.
* Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak
başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır.
BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
KPSS puan sıralaması sonrasında asıl ve yedek adayların (Yedek aday; kadro sayısının 2 (iki) katı
kadar belirlenecektir.) isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki 5 (beş) iş günü içerisinde www.gibtu.edu.tr
adresinde yayınlanacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvuran olmadığı takdirde veya aranan
şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların
https://www.gibtu.edu.tr/personel adresinde yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün içerisinde işe başlamaları
için gerekli evrakları tamamlayarak şahsen Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir. İşe
başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin https://www.gibtu.edu.tr/personel
adresinden takip edilmesi gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybederler. Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda
bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme
yapılmış olsa dahi fesih edilir.
*İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.
Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, İLETİŞİM :
Adres Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat Beştepe Mah.
192090 Nolu Cad. 6/1 27010- Şahinbey/GAZİANTEP
Telefon: (0342) 909 75 00 Dahili:1607 ve 1608 Faks: (0850) 258 98 01
e-posta: [email protected] 

Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*