Reklam

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'ne, Çeşitli Kadrolarda İstihdam Edilmek Üzere 49 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacak

Reklam

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı, Teknisyen Büro Personeli  Güvenlik Görevlisi Destek personeli Alımı Yapılacak 

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren (konulan) “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan
Ek 2. maddenin (B) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak suretiyle” üniversitemize bağlı birimlerimizde istihdam edilmek üzere, aşağıda açıklana pozisyonlara
sözleşmeli personel alımları yapılacaktır:

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı
tablo2
Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı
tablo4
tablo5
tablo6

Reklam

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı, Teknisyen Büro Personeli  Güvenlik Görevlisi Destek personeli Alımı  Şartları

 

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak
– Askerlik durumu itibarı ile;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
– 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93
puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
– Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak
– Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında
istihdam edilemezler” hükmüne uygun olması
– İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce
adayda bulunması gerekmektedir
– Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilir
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz
– Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen
adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet etmek zorundadır. (Başvuru esnasında
ikametin hangi ilde olduğu önemli olmayıp bu şart atanmaya hak kazanan adaylar için geçerli olacaktır)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı

Reklam

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI, İSTENİLEN BELGELER:

İlan Başvuru Tarihi: 27.10.2021 (mesai başlangıcı 08.00)
İlan Bitiş Tarihi: 12.11.2021 (mesai bitimi 17.00)
NOT: Hafta sonu ve bayram tatilinde başvuru alınmayacaktır

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı, Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi: 26.11.2021

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuru Şekli: https://www.bilecik.edu.tr/ adresinden ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgeler
ile birlikte başvurular şahsen veya posta yolu ile Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne
yapılacak olup İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılan başvuru kabul edilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve
eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihi mesai bitimine
(mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğü’ne ulaşması gerekmektedir.
Postadaki gecikmelerden dolayı Yazı İşleri ve Belge Şube Müdürlüğü’ne son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra
ulaşacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

NOT: Adayların KPSS puan türü, yılı ve puanı ÖSYM web servisleri aracılığı ile alınacak olup tercih edilen pozisyonda
belirlenen KPSS puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı, ÖN BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

Bilecik Üniversitesi Destek Personeli Alımı, Müracaat formu bu adresinden temin edilecektir. İlan numarası ve unvanı belirtilmek zorundadır)
– Mezuniyet Belgesi, (Başvuru esnasında fotokopi ve e-devlet üzerinden alınan belge kabul edilecektir)
– 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi ön yüzü (Net ve okunur olmalıdır)
– 07 No’lu İlan için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit
Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), YÖKDİL veya eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulunca
kabul edilen bir sınavın sonuç belgesi
– 10, 11 ve 12 No’lu İlanlar için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel
güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy uzunluğunu gösterir onaylı belge
– “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” uyarınca hazırlanan Çalışan Adayı Açık Rıza Metni ve Aydınlatma Metni
(Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir. Çalışan Adayı Açık Rıza Metni” ve “Aydınlatma Metni” nin adayın
bilgilendiğine, onay verip vermediğine dair Üniversitemize gönderilmesi gerekmektedir. “Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu’nun 7. maddesi uyarınca; açık rıza vermeniz halinde başvuru sürecinde tarafımıza iletmiş olduğunuz belgeler ile
edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz herhangi bir hukuksal süreçle ilgili
olarak müracaat tarihi itibarı ile 1 (bir) yıl süreli olarak; açık rıza verilmemesi halinde başvuru sürecinde
tarafımıza iletmiş olduğunuz belgelerle edindiğimiz bilgiler, her türlü genel ve özel nitelikli kişisel verileriniz
herhangi bir hukuksal süreçle ilgili olarak müracaat tarihi itibarıyla 70 (yetmiş) gün süreli olarak saklanacak olup
bu süreç sonunda BŞEÜ Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Veri Saklama ve İmha Politikası’nda Md. 5.3’te
Kişisel Verilerin Yok Edilmesinde belirtilen yöntemlerle yok edilecektir)
– Özel şartlarda istenen diğer belgeler (Barkodlu SGK Hizmet Dökümü, Sertifika v.s.)
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, yerleştirme işlemi
yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizleri
ile birlikte tazmin edilecektir

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Büro Personeli, Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Teknisyen pozisyonlarına ilanın son başvuru tarihi itibarıyla 35
yaşını bitirmemiş yani 12.11.1986 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir.
– Destek Personeli (Temizlik) pozisyonuna ilanın son başvuru tarihi itibari ile 40 yaşını bitirmemiş yani
12.11.1981 ve sonrası doğumlular başvurabilecektir

Reklam

CALIŞAN ADAYI AÇIK RIZA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ:
CALIŞAN ADAYI AYDINLATMA METNİ İÇİN TIKLAYINIZ:
MÜRACAAT FORMU İÇİN TIKLAYINIZ:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL BAŞVURU SÜRECİ İÇİN TIKLAYINIZ:
DİĞER DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMURALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*