Reklam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

“Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması ile aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, Büro Personeli, Temizlik Personeli, Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı,  Belirtilen pozisyonlara 22 sözleşmeli personel alınacaktır. 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı için Meslek Dalları Nelerdir?  

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, Büro Personeli Alımı 

ARANAN NİTELİKLER 

 Yükseköğretim Kurumlarının Adalet ön lisans programından veya Adalet Meslek
Yüksekokulundan mezun olmak.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe, Kamu Yönetimi lisans
programlarının birinden mezun olmak.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 70 ve üzeri puan almış olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

Yükseköğretim Kurumlarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İş Sağlığı ve Güvenliği, Acil Durum
ve Afet Yönetimi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yükseköğretim Kurumlarının Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) veya İngiliz Dili ve Edebiyatı
bölümünden mezun olmak.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P3) 60 ve üzeri puan almış olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan
veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Reklam

 Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve
Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici
Asistanlığı önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 70 ve üzeri puan almış olmak.
 Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, Temizlik Personel Alımı ,

ARANAN NİTELİKLER 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Erkek olmak.  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.  2020 Kamu Personeli Seçme Sınavına girmiş olmak.  Başvuru bitim tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını bitirmemiş olmak.  Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.  İç ve dış mekanlarda temizlik hizmeti, peyzaj bakım, budama, sulama, çim biçme gibi hizmetler
yapılacaktır.
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.  İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, Koruma Güvenlik Görevlisi Alımı 

ARANAN NİTELİKLER  

Erkek olmak.  Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun olmak.  2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P93) 40 ve üzeri puan almış olmak.  Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.  En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
olmak.
 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.  Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.  İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir.

Erkek olmak.  Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.  2020 Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS P94) 40 ve üzeri puan almış olmak.  Başvuru bitim tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.  En az 2 (iki) yıl güvenlik görevlisi olarak çalıştığını Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesinde sayılan şartlara haiz
olmak.
 170 cm den kısa olmamak ve bunu belgelendirmek.
Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibariyle
geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.(son başvuru tarihi
itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı)
 Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak.  Güvenlik görevini yapmaya engel sağlık sorunu bulunmamak.  İhtiyaca binaen Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerde görevlendirilecektir

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına
ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
5. Askerlik durumu itibarıyla;
a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6. 53’üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için
2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
9. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
10. İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonra ve ilanın ilk başvuru tarihinden önce adayda bulunması gerekmektedir.
11. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar
hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması.
12. Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay içerisinde
feshedilecektir.
13. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
14. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

İlan Başvuru Tarihleri: 16/03/2022– 30/03/2022 tarihleri arası (mesai saatleri içinde)
Başvuru Sonuçlarının Açıklanma Tarihi:13/04/2022
Başvuru Şekli: http://www.bilecik.edu.tr/   den ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen belgelerle birlikte başvurular şahsen Üniversitemiz Yazı
İşleri ve Belge Yönetimi Şube Müdürlüğüne yapılacak olup posta, e-posta vb. kanalardan yapılacak başvurular değerlendirilmeyecektir. Süresi içinde yapılmayan ve
eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecek olup son başvuru tarihi mesai bitimine (mesai bitimi 17.00) kadar Üniversitemiz Yazı İşleri ve Belge Yönetimi Şube
Müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir. Son başvuru tarihi mesai bitiminden sonra getirilecek başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı için  BAŞVURU KILAVUZU

Sözleşmeli Personel Başvuru Süreci  için tıklayınız.

Reklam

Sözleşmeli Personel Alım İlanı için tıklayınız.

Müracaat Formu için tıklayınız.

Çalışan Adayı Açık Rıza Metni için tıklayınız.

Çalışan Adayı Aydınlatma Metni için tıklayınız.

Adres: Pelitözü Mah. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı No:27 11100 Merkez/BİLECİK 

Reklam

Telefon: 0228 214 11 11 

E-tebligat: 35476-96741-22941 

Belgegeçer: 0228 214 10 17 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Eposta: [email protected] 

KEP: [email protected] 

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*