Belediye Memur Alımı Yapılacağı Açıklandı

Belediye Başkanlığı'na Boş Kadrolara Açıktan Atama Yoluyla 17 Memur Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Belediye Memur Alımı Yapılacağı Açıklandı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek (ettirilmek)
üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliğiyle Belediye Zabıta Yönetmeliği”
hükümlerine göre aşağıda unvanı, derecesi, sınıfı, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer
şartları taşımak kaydı ile belirtilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile memurlar alınacaktır.

Belediye Memur Alımı Akşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde Yapılacağı Açıklandı

Belediye Memur Alımı

BAŞVURULARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin
(A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
– Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
– İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURULARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR:

– İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili
olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan
türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
– Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinin (A) fıkrasında
belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta
memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak
kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile
kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır)
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
– Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak
– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında
belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Adaylar Başvuru Formunu belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden veya https://www.aksehir.bel.tr/ internet
adresinden temin ederek doldurduktan sonra imzalamak suretiyle BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

– Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
– Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti (Aslı ibraz edilmek şartı kaydı ile
fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
– Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu (barkotlu) Bilgisayar Çıktısı
– Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
– Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
– İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (aslı ibraz edilmek kaydı ile
fotokopisi belediyemizce onaylanabilir)
– Hangi kadroya müracaat edeceğine dair başvuru dilekçesi (Adaylar şartlarını sağladığı yalnızca bir kadroya
başvuru yapma hakkına sahip olacaklardır)

Zabıta memuru kadroları hariç olmak üzere belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yolu ile
yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar belediyemize ibraz edilmesi
gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)

Belediye Memur Alımı İÇİN BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için:

– Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021 tarihleri arasında saat 17:00’a
kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki
Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya
iadeli taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir (Geciken postalardan belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
– Elektronik ortamda, belediyemizin insankaynaklari@aksehir.bel.tr mail adresine yapabileceklerdir
– Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda belirtilen tarihlerde boy ve kilo
ölçümü yapmak üzere Akşehir Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte
şahsen müracaat ederek başvurularını yapacaklardır
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır

NOT: Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Şahsen
yapılacak başvurularda HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ: 

 

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*