Reklam

Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

Bodrum Belediye Başkanlığı bünyesinde (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.

Reklam

Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında boş bulunan Müfettiş
Yardımcısı kadrosuna 9. dereceden beş (5) adet Müfettiş Yardımcısı alınacaktır.  Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 22/09/2022- 03/10/2022 tarihleri arasında

Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı

BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
Bodrum Belediye Başkanlığının boş bulunan Müfettiş Yardımcısı kadroları için
22/10/2022 tarihinde Ankara’da yapılacak yazılı sınav başvurularında uyulması gereken genel ve
özel şartlar aşağıda belirtilmiştir. 

1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı İlan edilen Müfettiş Yardımcısı kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıda belirtilen genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1.1. Türk vatandaşı olmak,
1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
1.3. Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış
olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
1.4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış, erteletmiş olmak veya askerlikle ilişiği
bulunmamak,
1.5. Müfettiş olarak görevini yerine getirmesini engelleyecek herhangi bir sağlık problemi
bulunmamak,
1.6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Reklam

2. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
2.Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı 1. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, işletme, iktisat, siyasal bilgiler, iktisadi
ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve
yurtdışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
2.2. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 ve 2021 yılında
yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu KPSS P48 puan türünden asgari 80
(seksen) ve daha üzeri puan almış bulunmak,
2.3. 01/01/2022 tarihi itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1987 ve sonraki
doğumlular),
2.4. Karakter, sicil, ifade ve temsil yeteneği, tutum ve davranış yönünden müfettişlik
yapabilecek niteliklere sahip bulunmak,
2.5. Herhangi bir kuruma hizmet taahhüdü altında bulunmamak, (Sözlü sınava girmeye
hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.)
2.6. Bu sınava daha önce en fazla bir defa katılmış olmak,
2.7. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3. SINAV BAŞVURU ŞEKLİ VE İSTENİLEN BELGELER:
3.1. Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Bodrum Belediye Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı 22/09/2022-
03/10/2022 tarihleri arasında e-Devlet sisteminde Bodrum Belediyesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım ve “Kariyer Kapısı” (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden
yapılacaktır.
Adaylar başvuru esnasında e-Devlet üzerinde;
3.2. Yükseköğrenim Belgesi veya Geçici Mezuniyet Belgesi e-Devlet üzerinde otomatik
olarak temin edilecek olup, ayrıca sisteme yüklenmeyecektir.
3.3. Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini başvurusu
sırasında PDF ya da JPEG formatında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan “Denklik
Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. YAZILI SINAVA GİRECEKLERİN BELİRLENMESİ, SINAV GİRİŞ BELGESİ VE
İLANI:
4.1. Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı sınava, ilan edilen beş (5) kişilik boş kadro sayısının 20 katı sayıdaki toplam
100 aday çağrılacaktır. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuruların
sayısının 100 kişiden fazla olması halinde, KPSS puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere
ilk 100 aday giriş sınavına alınacaktır. 100’üncü sıradaki aday ile tam olarak eşit puan alan aday
veya adayların bulunması halinde bu aday veya adaylar da yazılı sınava alınacaktır.
4.2. Yazılı sınava katılabilme koşullarını taşıyan adaylar 14/10/2022 tarihinde
(https://www.bodrum.bel.tr/) internet adresinde duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini
Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
4.3. Müfettiş Yardımcısı Giriş Sınavına katılacaklara (http://gaziodm.gazi.edu.tr/)
tarafından sınav yeri ve tarihini belirten “Sınav Giriş Belgesi” 17/10/2022 tarihinden itibaren
adayların erişimine açılacaktır. Sınava ancak bu belge ve geçerli bir kimlik belgesi (T.C Nüfus
Cüzdanı/Kimlik Kartı, T.C. kimlik nosu yazılı olan ehliyet veya geçerli pasaport) gösterilmesi
suretiyle girilebilecektir.
4.4. İlanda belirtilen koşulları taşımayan başvurular ile (https://isealimkariyerkapisi.
cbiko.gov.tr) adres haricinde posta veya e-posta yolu ile yapılacak başvurular işleme
alınmayacaktır.

Reklam

5. SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI:
5.1. Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınav; yazılı (çoktan seçmeli test usulüne göre 5 (beş) seçenekli) ve sözlü olmak
üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav; Bodrum Belediye Başkanlığı ve Gazi Üniversitesi arasında
yapılan protokole göre Gazi Üniversitesi tarafından 22.10.2022 tarihinde iki oturum olacak
şekilde gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve
Yabancı Dil sınav grupları için 40’ar soru sorulacaktır. Yanlış yanıt doğru yanıtı götürmeyecektir.
Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri
Alan Tarih Saat
1.Oturum Hukuk-İktisat-İngilizce 22/10/2022 10:00 – 12:30 (150 Dakika)
2.Oturum Maliye-Muhasebe 22/10/2022 14:30 – 16:30 (120 Dakika)
5.2. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı
olduğundan sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
5.3. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav
grupları için 40’ar soru sorulacak şekilde toplam 200 soru sorulacaktır. Sınav iki (2) oturumdan
oluşacaktır. (Bknz: Tablo 1: Sınav Oturumları ve Saat Dilimleri)

6. YAZILI SINAVIN KONULARI:
6.1. Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Hukuk
a) Anayasa Hukuku (Genel Esaslar ve Temel Hak ve Hürriyetler),
b) İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı, İdari Teşkilat),
c) Ceza Hukuku (Genel Esaslar ve Memur Suçları,
ç) Medeni Hukuk (Genel Esaslar ve Ayni Haklar),
d) Borçlar Hukuku (Genel Esaslar),
e) Ticaret Hukuku (Genel Esaslar),
f) Ceza Muhakemeleri Usulü Hukuku (Genel Esaslar),
g) Mahalli İdareler Hukuku (10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanunu, 03.07.2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu, 26.05.1981 tarihli ve 2464 sayılı
Belediye Gelirleri Kanunu, 22.02.2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu),
ğ) Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı (5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
ile bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler),
h) İhale Mevzuatı (Genel Esaslar),
ı) İmar Mevzuatı (Genel Esaslar),
i) İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (4857 sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve
Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve bu Kanuna bağlı çıkarılan ikincil düzenlemeler),
j) Avrupa Birliği Müktesebatı (Genel olarak AB’nin kuruluşu, yapısı, organları ve yerel
yönetimlerle ilgili temel bilgi),
6.2. İktisat
a) İktisat Teorisi (Makro ve Mikro İktisat),
b) Para, Banka, Kredi ve Finansal Yönetim,
c) Uluslararası İktisadi İlişkiler ve Teşekküller,
ç) Türkiye Ekonomisi,
6.3. Maliye
a) Genel Maliye Teorisi ve Maliye Politikaları,
b) Kamu Maliyesi,
c) Bütçe,
ç) Türk Vergi Sistemi (Genel Esaslar),
6.4. Muhasebe
a) Genel Muhasebe,
b) Mali Tablolar Analizi,
6.5 Yabancı Dil
a) İngilizce

Advertisement. Scroll to continue reading.

7. SINAV DEĞERLENDİRME-SONUÇLARA İTİRAZ:
7.1.Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı  Giriş sınavı; yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Yazılı sınav çoktan seçmeli
olacaktır. Yazılı sınavda başarılı olamayan adaylar sözlü sınava katılmaya hak
kazanamayacaklardır. Giriş sınavında tam not yazılı sınav gruplarından ayrı ayrı, sözlü sınavda
tek olmak üzere 100’dür. Yazılı sınavda başarılı sayılmak için yabancı dil dışındaki yazılı sınav
gruplarından alınan puanlardan her birinin 60’dan ve genel ortalamasının da 70’den az olmaması
gerekir.
7.2. Yabancı dil tam notu 100 puan olup yazılı sınavda başarılı sayılabilmek için notun
50’den aşağı olmaması gerekir. Yabancı dil notu ayrıca yazılı sınav notunun genel ortalamasına
dahil edilmeyecektir.
7.3. Yazılı sınavda adaylara Hukuk, İktisat, Maliye, Muhasebe ve Yabancı Dil sınav
grupları için soru değeri 2,5 puan olmak üzere toplam 200 soru sorulacaktır.
7.4. Giriş sınavı puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü sınav puanı ile yazılı
sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak hesaplanır. Adayların başarı dereceleri tespit
edilirken, giriş sınav puanlarının eşit olması halinde, yazılı sınav puanı yüksek olan aday; yazılı
sınav puanlarının eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan aday; KPSS puanlarının eşit
olması halinde yabancı dil notu yüksek olan aday öncelik kazanır.
7.5. Giriş sınavından 70 ve üzeri puan almış olmak, atama yapılacak kadro sayısının
dışında kalan adaylar için kazanılmış hak sayılmaz.
7.6. Yazılı sınava ilişkin soru ve cevap anahtarı kurumumuz tarafından 24-27/10/2022
tarihlerinde web (https://www.bodrum.bel.tr/) sayfasından duyurulacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç
bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. Adayların sınavla ilgili itiraz ve
bilgilendirilmelerine ilişkin tüm işlemler GAZİ ÜNİVERSİTESİ tarafından yapılacaktır. Adaylar,
sınav soruları ve uygulanmasına ilişkin itirazlarını 24-28/10/2022 tarihlerinde, sınav sonuçlarına
ilişkin itirazlarını ise 08-14/11/2022 tarihlerinde saat 17:00’ye kadar https://gaziodm.gazi.edu.tr/
adresi üzerinden yapacaktır. Usulüne uygun yapılmayan ve süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar
dikkate alınmayacaktır.
7.7. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ve adayın T.C. kimlik numarası, imza ve
adresi olmayan dilekçeler ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
7.8. Sınav Kurulu; sınav sonunda personel alımı için ilana çıktığı kadrolardan, başarı
puanlarını düşük bulduğu veya yeterli bulmadığı takdirde sınav duyurusunda ilan edilenleri alıp
almama hakkına sahiptir.

8. SÖZLÜ SINAVIN YAPILIŞ ŞEKLİ VE KONULARI:
8.1. Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Yazılı sınavda başarılı olan adayların isimleri 08/11/2022 tarihinde kurumumuz
genel ağ sayfası (https://www.bodrum.bel.tr/) ve (http://gaziodm.gazi.edu.tr/) adreslerinde
duyurulacaktır. Sınav sonucunun ilanı tebliğ niteliğinde olduğundan adaylara ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
8.2. Sözlü sınava, yazılı sınava ilişkin itiraz süreçleri tamamlandıktan sonra, yazılı
sınavdan en yüksek notu alan adaydan başlamak üzere ilana çıkılan boş kadronun en fazla beş (5)
katına kadar yirmibeş (25) aday davet edilecektir. Davet edilecek en son sıradaki adayla aynı
puandaki adaylar da sözlü sınava davet edilecektir. Sözlü sınava katılacak adaylar 29/11/2022
tarihinde kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bodrum.bel.tr/ duyurulacaktır. Ayrıca
adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir. İlan tebliğ
niteliğinde olduğundan, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8.3. Müfettiş Yardımcısı kadroları için yapılacak sözlü sınav 06/12/2022 Salı günü saat
09:30’da Bodrum Belediyesi Çarşı Mahallesi Belediye Meydanı No: 1 Bodrum/MUĞLA
adresinde yapılacaktır.
8.4. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylardan hizmet taahhüdü altında
bulunmadığına dair imzalı beyan alınacaktır.
8.5. Sözlü sınavda, adayların; genel olarak alan bilgi düzeyi ile zeka, intikal sürati, ifade
kabiliyeti, muhakeme gücü, liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve mesleğe uygunluğu, özgüveni,
ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, genel yetenek ve genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere
açıklığı gibi şahsi nitelikleri değerlendirilecektir.
8.6. Sözlü sınavda başarılı sayılmak için sınav kurulu başkan ve üyelerinin her birinin
100 tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının 70’ten az olmaması gerekir.
8.7. Sözlü sınavı kazanan asil ve asil aday sayısı kadar yedek adayların listesi,
kurumumuz genel ağ sayfasında (https://www.bodrum.bel.tr/) 12/12/2022 tarihinde ilan edilecek
ve giriş sınavında başarılı olan adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç
bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyecektir.
8.8. Personel alım işleminin diğer aşamaları yapılacak sınava ve sonuçlarına bağlı
olduğundan sözlü sınava katılmamaya yönelik olarak hiçbir mazeret kabul edilmeyecektir. Sınava
girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
8.9. Sözlü sınavı kazanan aday, ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde atama için gerekli
belgeler ile birlikte Teftiş Kurulu Müdürlüğü’ne müracaat etmediği takdirde hakkını kaybeder.
Yerlerine yedek listedeki adaylardan sıra ile atama yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

9. DİĞER HUSUSLAR:
9.1 Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı Sınavı kazanan adaylardan atamaya esas teşkil etmek üzere istenilecek belgeler için
kurumumuzun genel ağ sayfasında 12/12/2022 tarihinde (https://www.bodrum.bel.tr/) ayrıca bir
ilan yayımlanacaktır.
9.2 Başvuru aşamasında veya sonrasında gerçeğe aykırı veya eksik beyanda bulundukları
tespit edilenlerin tüm işlemleri iptal edilerek ilgililer hakkında Türk Ceza Kanunu’nun hükümleri
uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.
İlan Olunur.

Belediye Başkanlığına Müfettiş Yardımcısı Alımı ,Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*