Belediye Başkanlığı Bünyesine Memur ve Zabıta Alınacak

Belediye Başkanlığı Bünyesinde, İlk Defa Memur Alımları Yapılacaktır.

İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği ile zabıta ve memur alımı yapılacaktır.
KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yapılacaktır.

Memur ve Zabıta Alımı ! Kadın/ Erkek Başvuru Yapabilirler. 

belediyeye zabıta alımı erkek bayan

# ADAYLARIN BAŞVURU GENEL ŞARTLARI :  

# Türk vatandaşı olmak,
# Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
# Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
# Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
# Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
# İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak,

ADAYLARIN BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR:

# İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibarı ile öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış
olmak,
# Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak.
# Zabıta memuru kadrolarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta
Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru
yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla
erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan
kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg’dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri
belediyemizce yapılacaktır.)
Zabıta Memuru kadrolarına başvuru yapacaklar için sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını
doldurmamış olmak.
# 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER :  

belediyeye memur alımı erkek bayan

 

Başvuru sırasında; 

Adaylar Başvuru Formunu belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nden
veya www.aksehir.bel.tr internet adresinden temin ederek doldurduktan sonra imzalamak
suretiyle BAŞVURU FORMUNA aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
# Nüfus cüzdanı veya Kimlik Kartı fotokopisi, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla fotokopisi
İdaremizce onaylanabilir)
# Diploma veya Mezuniyet Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, (Aslı ibraz edilmek
kaydıyla fotokopisi İdaremizce onaylanabilir)
# Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği, (Aslı
ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir.)
# KPSS sonuç belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan Doğrulama Kodlu (barkotlu)
Bilgisayar Çıktısı,
# Erkek Adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
# Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
# Son 6 ay içerisinde çekilmiş 3 adet biyometrik veya vesikalık fotoğraf, (1 adedi forma
yapıştırılacak)
# İstenilen kadrolar için sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı sureti, (aslı ibraz
edilmek kaydıyla fotokopisi belediyemizce onaylanabilir)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ : 

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;
# Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 29/11/2021-03/12/2021
tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (09:00-12:00 / 14:00-17:00 saatlerinde) Meydan Mahallesi
Cevdet Köksal Caddesi No:22 Akşehir/KONYA adresindeki Akşehir Belediye Başkanlığı 1 nolu
Ek Hizmet Binasında bulunan İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne Şahsen veya iadeli
taahhütlü posta yolu ile müracaatlarını yapabileceklerdir. (Geciken postalardan belediyemiz
sorumlu olmayacaktır.)
# Elektronik ortamda, Belediyemizin insankaynaklari@aksehir.bel.tr mail adresine
yapabileceklerdir.
# Zabıta memuru kadrolarına başvurular şahsen yapılacak olup adaylar yukarıda
belirtilen tarihlerde boy ve kilo ölçümü yapmak üzere Akşehir Belediye Başkanlığı İnsan
Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne istenilen belgelerle birlikte şahsen müracaat ederek
başvurularını yapacaklardır.
# Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.
Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
Şahsen yapılacak başvurularda HES (hayat eve sığar) kodu sorgulaması yapılacaktır

# Sınava girmeye hak kazanan adaylar, başvuruların değerlendirilmesini müteakip KPSS
puanları ile sınav yeri ve zamanını 10/12/2021 günü belediyemizin (www.aksehir.bel.tr) resmi
internet sayfasında ilan edilecektir  

17 Memur ve zabıta  Başvuru Kılavuzuna Bakmak  İçin Tıklayınız:

Görüş ve önerileriniz için bizlere yorum olarak bildirebilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.