Belediye Başkanlığı, Açık Bulunan Kadrolara Memur Alımları Yapacak

Niğde Bahçeli Belediye Başkanlığı, 2 Farklı Alanda Memur Alımları Yapılacağını Duyurdu !

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak Niğde ili Bahçeli Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek
üzere; “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği” hükümlerine göre aşağıda unvanı,
sınıfı, adedi, derecesi, nitelikleri, KPSS taban puanı, KPSS puan türü ve diğer şartları taşımak sureti ile (kaydıyla)
belirtilen boş kadrolara açıktan atama yolu ile memur alımları yapılacaktır.

tablo1

BAŞVURULARDA GEREKEN GENEL ŞARTLAR:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak olan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48.
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi (bile); kasten işlenen bir suçtan dolayı
1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile, devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, sahtecilik, dolandırıcılık,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
ç) Erkek adaylar için askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
e) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak

BAŞVURULARDA GEREKEN ÖZEL ŞARTLAR:

a) İlan edilen memur kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenim ile ilgili
olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karşısındaki puan türlerinden,
belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar kurumumuzdan veya www.info@bahceli.bel.tr resmi internet adresi üzerinden temin
edecekleri başvuru formuna aşağıdaki belgeleri ekleyecektir:

a) Nüfus cüzdanı aslı veya aslı ibraz edilmek kaydıyla kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
b) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan barkotlu bilgisayar çıktısı
c) Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla
suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
d) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak barkotlu
mezuniyet belgesi (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri kurumumuzca tasdik edilebilir)
e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
g) Son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 5 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak). Belirtilen başvuru
tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurular da fotokopisi gönderilen belgelerin aslının
sınav tarihine kadar Kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
Belediyemizce tasdik edilecektir)

4- BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;

– Adaylar başvuru esnasında istenilen belgeler ile 08/12/2021–10/12/2021 tarihleri arasında müracaatları yapılacaktır
– Elektronik ortamda, Belediyemiz http://www.info@bahceli.bel.tr internet adresine gönderilebilecektir
– Şahsen veya posta yoluyla Bahçeli Beldesi Cumhuriyet Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Caddesi No 16 BOR / NİĞDE
adresine mesai saatleri içinde müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır

SINAV YERİ VE SINAV ZAMANI DETAYLAR:

Ayniyat memuru ve ambar memuru alımı için sözlü sınav yapılacak olup, 27/12/2021 tarihinde saat 10:30’da başlamak
üzere, Başkanlığımız Hizmet Binasındaki adresinde yapılacaktır. Sözlü sınav gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün
devam edilecektir. Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve / veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.