Reklam

BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 (on dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır 

  BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?  

  BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

Kıdemli Güvenlik Uzmanı, Kıdemli Ağ Uzmanı, Kıdemli Sistem Uzmanı, Güvenlik Uzmanı ,Ağ Uzmanı, Sistem Uzmanı, Alımlar Yapılacaktır. 

BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

A. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz
olmak,
d) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
e) (d) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı
için başvuru yapabilirler.)
f) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi
kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına
prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri
dikkate alınır.)
g) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
ğ) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,
h) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip
olmak, yoğun iş temposuna ayak uydurabilmek ve takım çalışmasına yatkın olmak,
ı) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş
bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş
veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
i) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırmasında kamu hizmetine atanmasına engel
bir durumu bulunmamak.

B. ÖZEL ŞARTLAR 

Reklam

Aşağıda yer alan özel şartlarda istenilen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler ile
sertifikalar “başvuru belgeleri” arasında sunulacak, istenilen bilgi ve tecrübeler ise başvuru
belgeleri arasında yer alan “teknik özgeçmiş” belgesinde sunulacaktır. Bilgi ve tecrübeler, teknik
özgeçmiş içinde başvurulan pozisyon için Özel Şartlar maddelerine karşılık gelecek şekilde
çalışılan hizmetler / projeler / teknolojiler / sistemler / ürünler / cihazlar vs. hakkında bilgi
verilmesi ya da ilgili maddeye ilişkin varsa alınan eğitim veya sertifika gibi belgelerin teknik
özgeçmiş ekinde sunulması suretiyle detaylandırılacaktır. Başvurulan pozisyona ait teknik
özgeçmiş, Kurum resmi internet sitesinden temin edilecek olup, doldurulduktan sonra
imzalanmak suretiyle sınav başvuru sistemine yüklenecektir.
I- Güvenlik Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı
olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs,
Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
c) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
ç) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark,
Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
f) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi
olmak,
Tercihen;
a) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,
b) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon
hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir
uygulamada aktif rol almak,
ç) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
II- Ağ Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına
Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını
belgelemek,
b) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar
anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
c) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ
(WAN), dış DNS ve alan adları yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin
yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
e) İstemci işletim sistemleri ve sunucu işletim sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
f) Sistemlerin performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapabilme ve
iyileştirmelere yönelik öneriler hazırlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ağ cihazlarının güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlayabilme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
ğ) Ağ altyapısı için operasyonel standartları belirleyebilme, mevcut süreç ve prosedürleri
geliştirebilme ve gerekli dokümantasyonları hazırlayabilme tecrübesine sahip olmak,
Tercihen;
a) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional
(CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
III- Sistem Uzmanı (4 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını
belgelemek,
b) Microsoft’un yetkili eğitim ortaklarından Windows Server 2012R2, Windows Server
2016, Active Directory ve Exchange (2010, 2013 veya 2016) veya bu sistemlerin güvenliği
hakkındaki eğitimlerden en az ikisini aldığını katılım sertifikası ile belgelemek,
c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory,
Exchange hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları
gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine
sahip olmak,
d) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi)
yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
f) Powershell scripti yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahibi olmak,
g) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp
kurabilme tecrübesine sahip olmak,
Tercihen;
a) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010,
2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Video konferans sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
IV- Kıdemli Güvenlik Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde sistem / ağ güvenliği, siber güvenlik veya bilgi güvenliği uzmanı
olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını belgelemek,
b) Check Point Certified Security Expert (CCSE) sertifikasına sahip olmak,
c) Firewall, Intrusion Prevention System (IPS), URL filtering, Mail Gateway, Antivirüs,
Sandbox-APT ve DoS/DDoS önleme cihazlarının kurulum, yapılandırma ve yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) NAT, QoS ve OTP (One Time Password) teknolojilerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
d) Sanal Özel Ağ (VPN), Geniş Alan Ağ (WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) Kurumsal log yönetimi, SIEM ve log korelasyonu sistemlerinin yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) Penetrasyon/Sızma testleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ağ üzerinde zafiyet tarama ve trafik analizi yapabilen (Nessus, AppScan, Wireshark,
Tcpdump, Nmap, Netcat gibi) yazılımların kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
h) Siber olaylara müdahale (SOME) faaliyetleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Teknik şartname oluşturma ve PoC çalışmalarının yürütülmesinde tecrübe sahibi
olmak,
i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede
proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
a) Certified Information Systems Security Professional (CISSP), Certified Ethical Hacker
(CEH) veya ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikalarından en
az birine sahip olmak,
b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı konusunda, sertifikasyon
hazırlık çalışmaları ve uygulamaları ile Bilgi Güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi ve risk
yönetimi konularında uygulama bilgisine sahip olmak ve sertifikanın başarı ile alındığı en az bir
uygulamada aktif rol almak
V- Kıdemli Ağ Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde ağ yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl ağ yönetimi uzmanı
olarak çalıştığını belgelemek,
b) Cisco Certified Network Associate (CCNA) veya Cisco Certified Network Professional
(CCNP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c) Cisco veya HP ağ cihazlarının ana omurga anahtarı (Backbone switch) ve kenar
anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ç) Yerel alan ağ (LAN), kablosuz yerel ağ (WLAN), sanal özel ağ (VPN), Geniş alan ağ
(WAN), dış DNS ve alan adları yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
d) Tunelling, Routing, Switching, DNS, DHCP, 802.11 a/b/g/n/ac, 802.1x teknolojilerinin
yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e) NAC (Network Access Control) uygulamalarının kurulumu ve yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
f) NAT, BGP, OSPF, VRF, MPLS, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
g) Ağ alt yapısındaki cihazların ve ağın durumunu yönetebilen network analiz araçlarının
kullanımında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede
proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
VI- Kıdemli Sistem Uzmanı (1 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının
3 Katına Kadar)
a) Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya milli güvenliği tehdit edebilecek ya da
kamu düzeninin bozulmasına yol açabilecek kritik türdeki verilerin bulunduğu kamu kurum ve
kuruluşlarında yahut en az 1000 (bin) iç veya 5.000 (beş bin) dış kullanıcısı bulunan özel
sektördeki sistem merkezlerinde sistem yönetimi uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalıştığını
belgelemek,
b) Windows Server 2012R2, Windows Server 2016, Active Directory ve Exchange (2010,
2013 veya 2016) sistemlerinin MCSA ve MCSE sertifikalarından en az ikisine sahip olmak,
c) Microsoft İşletim Sistemleri, Microsoft Domain Controller, Active Directory,
Exchange ve Windows Server Clustering, Site Management hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
ç) Sanallaştırma teknolojileri üzerine mimari tasarım yapabilme, kurulumları
gerçekleştirip yönetebilme, kısa orta ve uzun vade için kapasite planları çıkarabilme tecrübesine
sahip olmak,
d) Her katmanda etki alanı (domain) konsolidasyonu projelerinde bulunmuş olmak,
e) Veri ve disk yedekleme & kurtarma sistemlerinin (Netbackup, MS DPM gibi)
yönetiminde, e-posta arşivleme ve yedekleme teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
f) Sunucu servisleri seviyesinde mimari altyapı tasarımı yapıp işletebilme konusunda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
g) Ağ yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ğ) İleri seviyede Powershell scriptleri yazabilme ve GPO yönetebilme tecrübesine sahip
olmak,
h) Object Storage Yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
ı) Temel sunucu (web, mail, domain, DNS) servislerinin iş sürekliliğini tasarlayıp
kurabilme tecrübesine sahip olmak,
i) Proje yönetim birimleri ile ortak çalışabilecek, teknik liderlik yapabilecek seviyede
proje görev yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
a) Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,
b) NETAPP, EMC, HITACHI gibi depolama cihazlarını hizmet seviyelerine uygun
şekilde yönetebilmek,
c) ODM (Olağanüstü Durum Merkezi) sistemleri kurulum ve yönetiminde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
ç) Datacenter kurulumu ve yönetiminde, TIER sertifikasyonlandırma hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
d) Temel Linux servislerinin (BIND, Postfix, sendmail, vb) ve işletim sistemlerinin
kurulumu ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

 BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için Başvuru Tarihleri Ne Zaman? 

Adaylar, başvurularını 14/03/2022-03/04/2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar
Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden gerçekleştirecek olup şahsen
veya posta yoluyla yapılan başvurular ile yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşımayan
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar birden fazla sözleşmeli bilişim personeli
pozisyonu için başvuruda bulunabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

– SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI VE TARİHİ
Sınav sözlü sınav (mülakat) olarak tek aşamalı yapılacaktır.
Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini
(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde
adaylar sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınavda adaylara, mesleki bilgiler ile başvurulan pozisyon için özel şartlar
bölümünde belirtilen alanlardaki bilgi ve tecrübelerini ölçmeye yönelik sorular yöneltilecektir.
Sözlü sınav 09.05.2022 ile 13/05/2022 tarihleri arasında BDDK hizmet binasında
(Büyükdere Cad. No:106 Esentepe Şişli/İSTANBUL) yapılacak olup mülakat tarihinde erteleme
olması durumunda bu durum “www.bddk.org.tr” adresinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar
sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir

Reklam

BDDK Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı için BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*