Reklam

BDDK Personel Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Ana ve Danışma Hizmet Birimlerine Toplam 153 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu

Reklam

BDDK Personel Alımı, Yapılacaktır. 

BDDK Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

BDDK Personel Alımı, BDDK (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna), BDDK Personel Alımı Yapılacağına Duyurdu giriş sınavı sonuçları esas alınarak Kurum ana ve danışma hizmet
birimlerinde (İstanbul) istihdam ettirmek (edilmek) üzere; Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk
Alanları), Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı, BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim Alanı) ile Destek Hizmetleri Daire
Başkanlığı bünyesinde yer alan İnsan Kaynakları, Kurul İşleri ve Kararlar, Eğitim, Mali İşler ve İdari İşler
Müdürlüklerinde (İstanbul) olmak üzere BDDK Uzman Yardımcısı unvanlarında toplam 153 meslek personeli alacak.

BDDK Personel Alımı, Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere 2 (iki) aşamadan oluşacak. Giriş sınavının yazılı olan aşaması, Bankacılık
Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), BDDK Uzman Yardımcısı ve BDDK Uzman Yardımcısı (İletişim
Alanı) kadroları için 4 Aralık 2021 Cumartesi günü, Bankalar Yeminli Murakıp Yardımcısı kadroları için ise 4-5 Aralık
2021 Cumartesi – Pazar günlerinde olmak kaydıyla; sabah ve öğleden sonra oturumlar halinde İstanbul’da yapılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler kurumun resmi internet sitesi olan
(www.bddk.org.tr) üzerinden duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır. Adayların sınav sürecine
ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden takip etmesi gerekmektedir.

BDDK Personel Alımı Yapılacağına Duyurdu

 BDDK Personel Alımı, Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık, Bilişim ve Hukuk Alanları), 

Reklam

BDDK Personel Alımı, BDDK Uzman Yardımcısı ve BDDK Uzman Yardımcısı alımı Yapılacaktır.

BDDK Personel Alımı
BDDK Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

BDDK Personel Alımı,BAŞVURU ŞARTLARI (GENEL ŞARTLAR) HAKKINDA DETAYLAR:

BDDK Personel Alımı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
BDDK Personel Alımı, Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına
gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, zimmet, irtikap, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak
– 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26. maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8. maddesinin 1. fıkrasının (a), (b), (c) ve
(d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür, genel müdür yardımcısı veya imza
yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu tarz kimselerin imza yetkilerini derhal kaldırmak
zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer mevzuat hükümlerini ihlal ettikleri ve bankanın
emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit edilen ve haklarında kanuni kovuşturma talep edilen banka
mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza
yetkisini haiz personel olarak hiçbir bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak
– Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel herhangi bir durumu bulunmamak
– 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8. maddesinin 1. (birinci) fıkrasında yer verilen;
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilan etmiş olmaması, uzlaşma sureti
ile yeniden yapılandırma başvurusunun onaylanmış olmaması ya da hakkında iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71. maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun’un yürürlüğe girmesinden önce
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli paya sahip olmaması veya
kontrolü elinde bulundurmaması
c) Tasfiyeye tabi tutulan bankerler ile iraiî tasfiye haricinde tasfiyeye tabi tutulan finansal kuruluşlarda, faaliyet
izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık hakları ile yönetim ve denetimi
Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi
kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri
kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması
d) BDDK Personel Alımı, Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar
doğrultusunca (uyarınca) ağır hapis veya 5 (beş) yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer kanunlar
uyarınca 3 (üç) yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar Kanunu’nun,
bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı Sermaye Piyasası
Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren hükümlerine muhalefet yahut mülga
765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet,
zimmet, irtikap, dolandırıcılık, sahtecilik, rüşvet, hırsızlık, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz
kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmi ihale ve alım satımlara
fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma,
Devletin egemenlik alametlerine ve organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk,
yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmaması, şartlarını taşımak

Reklam

BDDK Personel Alımı, BAŞVURU ŞARTLARI (ÖZEL ŞARTLAR) HAKKINDA DETAYLAR:

BDDK Personel Alımı, Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak (uygun olmak)
– Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve başvurulacak
alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak
– Bankacılık Uzman Yardımcısı (Hukuk Alanı) için 15 Kasım 2021 tarihi itibari ile avukatlık ruhsatına sahip olmak
(Bu şartta belirtilen avukatlık ruhsatının aslı veya onaylı örneği, sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar
tarafından en geç sözlü sınav tarihinde Kuruma teslim edilecektir)
– Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının 1. (birinci) günü itibari ile 35 yaşını doldurmamış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

BDDK (BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU) İLETİŞİM BİLGİLERİ:

İnternet Site Adresi: www.bddk.org.tr
Adres: Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli / İSTANBUL
Telefon: 0212 214 52 09 – 58 76

Advertisement. Scroll to continue reading.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*