Reklam

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumuna, giriş sınavı, İle 20 Bankacılık Uzman Yardımcısı (Bankacılık Alanı) alınacaktır.

Reklam

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, 20  Kamuya Bankacılık Personel Alımı, Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 4 Haziran 2022
Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, İçin Şarlar Nelerdir? 

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı 

 

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, Yazılı ve sözlü sınavın yapılacağı yer, tarih ve saatlerine ilişkin bilgiler Kurumun resmi internet
sitesinden (https://www.bddk.org.tr// ) duyurulacaktır. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
Adayların sınav sürecine ilişkin bilgileri e-Devlet üzerinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden takip etmesi gerekmektedir.  Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır. Giriş sınavının yazılı aşaması, 4 Haziran 2022
Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra oturumları halinde İstanbul’da (Marmara Üniversitesi Göztepe
Kampüsü) gerçekleştirilecektir.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, Genel Şartlar Nelerdir?

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı
1) Türk vatandaşı olmak.
2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm
olmamak.
4) Askerlik durumu itibarıyla; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.
5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 8’inci maddesinin birinci fıkrasında yer verilen;
a) 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre müflis olmaması, konkordato ilân etmiş
olmaması, uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırma başvurusunun tasdik edilmiş olmaması ya da hakkında
iflasın ertelenmesi kararı verilmiş olmaması,
b) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 71’inci maddesi uygulanan bankalarda veya bu Kanun’un
yürürlüğe girmesinden önce Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonuna (Fon) devredilmiş olan bankalarda nitelikli
paya sahip olmaması veya kontrolü elinde bulundurmaması,
c) Tasfiyeye tâbi tutulan bankerler ile iradî tasfiye haricinde tasfiyeye tâbi tutulan finansal
kuruluşlarda, faaliyet izni kaldırılan kalkınma ve yatırım bankalarında, ortaklarının temettü hariç ortaklık
hakları ile yönetim ve denetimi Fona intikal eden veya bankacılık yapma ve mevduat ve katılım fonu kabul
etme izin ve yetkileri kaldırılan kredi kuruluşlarında, Fona intikalinden veya bankacılık yapma ve mevduat
ve katılım fonu kabul etme izin ve yetkileri kaldırılmadan önce nitelikli paya sahip olmaması veya kontrolü
elinde bulundurmaması,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
MESLEK PERSONELİ GİRİŞ SINAVI İLANI 

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere affa uğramış olsalar bile mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ve
diğer kanunlar uyarınca ağır hapis veya beş yıldan fazla hapis, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ve diğer
kanunlar uyarınca üç yıldan fazla hapis cezasıyla cezalandırılmamış olması veya mülga 3182 sayılı Bankalar
Kanununun, bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 4389 sayılı Bankalar Kanununun, bu Kanunun ve 2499 sayılı
Sermaye Piyasası Kanununun ve ödünç para verme işleri hakkında mevzuatın hapis cezası gerektiren
hükümlerine muhalefet yahut mülga 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu veya diğer
kanunlar uyarınca basit veya nitelikli zimmet, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlar ile istimal ve istihlâk kaçakçılığı dışında kalan
kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama veya Devletin
şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile Devlet sırlarını açığa vurma, Devletin egemenlik alametlerine ve
organlarının saygınlığına karşı suçlar, Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, yabancı
devletlerle olan ilişkilere karşı suçlar, vergi kaçakçılığı suçlarından veya bu suçlara iştirakten hükümlü
bulunmaması, şartlarını taşımak.
7) 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun 26’ncı maddesinde yer alan “Bu Kanun’un 8’inci maddesinin
birinci fıkrasının (a), (b), (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şartları taşımayan kişiler, bankalarda genel müdür,
genel müdür yardımcısı veya imza yetkisini haiz görevli olarak çalıştırılamazlar. Bankalar, bu kimselerin
imza yetkilerini derhal kaldırmak zorundadırlar. Kurum denetimleri sonucunda, bu Kanun veya ilgili diğer
mevzuat hükümlerini ihlâl ettikleri ve bankanın emin bir şekilde çalışmasını tehlikeye düşürdükleri tespit
edilen ve haklarında kanunî kovuşturma talep edilen banka mensuplarının, imza yetkileri Kurul kararı ile
geçici olarak kaldırılır. Bu kimseler, Kurulun izni olmadıkça imza yetkisini haiz personel olarak hiçbir
bankada çalıştırılamazlar” hükmü kapsamında çalışması yasaklananlardan olmamak.
8) Arşiv araştırması ve/veya güvenlik soruşturmasında kamu hizmetine atanmasına engel bir durumu
bulunmamak.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, Özel Şartlar 

1) Ek-1’deki tabloda belirtilen öğrenim şartlarını taşımak.
2) Ek-2’deki tabloda yer alan; söz konusu yıllarda yapılmış olan KPSS Lisans sınavına girmiş olmak ve
başvurulacak alanlar için belirtilen puan türleri ve taban puanı şartlarını taşımak.
3) Sınavın yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, SINAV BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Adaylar başvurularını 5-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında saat 23:59:59’a kadar e-Devlet üzerinde
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecektir.
Yukarıda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adaylar; başvuracakları alan için belirlenmiş olan KPSS
puan türü ve/veya türlerinin herhangi birinden aldıkları en yüksek puan esas alınmak suretiyle, başvuran
adaylar içerisinde en yüksek puanı alan adaydan başlanarak bir sıralamaya tabi tutulur. Yapılan
sıralamada, Ek-2’deki tabloda belirtilen sayıda aday (alınması planlanan kadro sayısının 20 katı) arasına
girmiş olanlar yazılı sınava kabul edilirler. Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar da yazılı sınava
katılmaya hak kazanır.
Başvurular üzerinde yapılacak inceleme sonucu, yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylara ilişkin
Kurumun resmi internet sitesinde duyuru yayınlanacak ve adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer
Kapısı Platformu üzerinden ulaşabilecektir.

Reklam

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, SINAV KONULARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

A) Yazılı Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi
Yazılı sınav konularının dağılımı Ek-1’de yer alan tabloda belirtilmiştir.
Yazılı sınav aşamasında, her sınav konusu veya grubu 100 üzerinden değerlendirilir ve başarılı
sayılabilmek için her sınav konusundan veya grubundan en az 60 puan alınması ve sınav ortalamasının en
az 70 puan olması gerekir. Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan
başlanarak alınması planlanan kadro sayısının 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılır.
B) Sözlü Sınav Konuları ve Değerlendirilmesi
Sözlü sınavda adaylar;
a) Yazılı sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Sözlü sınav aşamasında başarılı sayılmak için, sınav ortalamasının en az 70 puan olması gerekir.
C) Giriş Sınavının Değerlendirilmesi
Giriş sınavının yazılı ve sözlü aşamasında başarılı olan adayların, yazılı ve sözlü sınav puanlarının
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle giriş sınavı başarı puanı tespit edilir.

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU 

https://www.bddk.org.tr// Büyükdere Caddesi, No:106 Şerbetçi İş Merkezi, Esentepe, Şişli/İSTANBUL
Tel: 0 (212) 214 52 09 – 58 76
Not: Giriş sınavına ilişkin gerekli görülen bilgilendirmeler, Kurumun resmi internet adresinden veya
gerek görülmesi halinde ilgililere iletişim adresleri üzerinden duyurulacaktır.  

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

BDDK Bankacılık Uzman Yardımcısı Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*