Reklam

Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 29 (yirmidokuz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, üniversite 29 sözleşmeli personel Alımı, Duyuruldu.

 

Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı

Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

A. GENEL ŞARTLAR
1) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSS (B) Grubundan Lisans mezunları için P3 puan türünden, Önlisans mezunları için P93 ve
Ortaöğretim mezunları için P94 puan türünden en az 50 puan almış olmak.
3) Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak.
4) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek sağlık problemi ve akıl hastalığı bulunmamak.
5) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile
Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
6) 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu” gereğince sözleşme
yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime
geçilecektir.

7) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışanların, başvuruda bulunmak istedikleri sözleşmeli pozisyon unvanı
ile halen görev yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyon unvanının aynı olmaması,
8) Kamu kurum ve kuruluşlarında herhangi bir 4/B sözleşmeli pozisyonda çalışmakta iken sözleşmesi feshedilen adayların, fesihten önce görev
yaptıkları 4/B sözleşmeli personel pozisyonuyla aynı unvanlı pozisyona başvuruda bulunmaları halinde, son müracaat tarihi itibariyle bir yıllık bekleme
süresini tamamlamış olmaları gerekmektedir.
9) İstihdam edilecek personel hizmet ihtiyaçlarına göre Üniversitemizin ilçeler dahil farklı yerleşkelerinde görevlendirilecektir.
B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR
Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
1) En az ortaöğretim mezunu olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
3) 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,
4) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.
5) 170 cm’den kısa boylu olmamak (Herhangi bir sağlık kuruluşundan boy ve kilo gösterir Resmi belge niteliği taşıyan belge alınacaktır.)
6) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 15’den az olmamak, (Örneğin; 180 cm boyunda olan
bir adayın kilosunun 80+15=95’ten fazla, 80-15=65’ten az olmaması gerekmektedir.)
7) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede
sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamak,
8) Ülkenin her yerinde 24 saat esasına göre vardiyalı ve/veya dış mekânda çalışmasına ve seyahat etmesine engel bir durumunun olmaması (Bu
pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır),
9) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak, MEB veya alındığı Üniversiteden onaylı, ilgili sertifikalara sahip
olmak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan türlerinden
belirtilen asgari KPSS puanı almış olmak.
DİĞER UNVANLAR
1) Aranan şartlar alanında yer alan mezuniyet, sertifika ve tecrübe şartını sağlıyor olmak.
2) Son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvuru Formu (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

3) Hizmet Dökümü e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/sgk-tescil-ve-hizmet-dokumu adresinden alınan Barkodlu Hizmet Belgesi ya da Barkodlu
kurum isimlerini gösterir sigorta tescil dökümü ile birlikte – Barkodlu Belge Oluştur tuşuna basılarak alınması gerekmektedir.)
4) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
5 KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Askerlik durum belgesi (e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu),
7) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir),
8) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık beyanı (Sağlık beyanı örneği internet sayfamızdan temin edilecektir) –
Sağlık raporuna gerek yoktur.
9) Koruma ve Güvenlik Personeli kadrosuna başvuran adayların Özel Güvenlik Kimlik Kartı fotokopisi ve herhangi bir sağlık kuruluşundan ilan
tarihinden sonra almış oldukları boy/kilo gösterir belge
10) Destek Personeli (Elektrik, Sıhhi Tesisat, Boya-Badana), Tekniker ve Teknisyen kadrosuna başvuran adayların tecrübe süresinin tespitinde eDevletten alınan hizmet dökümü kullanılacak olup, tecrübenin tespiti için ilgili meslek kodundan sigorta yatmış olması gerekmektedir. Meslek kodunun
girilmemiş olması durumunda sigorta dökümünde yer alan resmi veya özel kuruluşlardan alınmış imzalı iş deneyim belgesinin eklenmesi gerekmektedir.
11) Büro Personeli(Kalite Yönetimi) kadrosu için talep edilen sertifika fotokopisi.

Advertisement. Scroll to continue reading.

D. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

 1. Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı,  Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde https://www.bayburt.edu.tr/ internet sitesinde bulunan
  başvuru formunun eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurularak imzalı şekilde yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 15/06/2022 – 29/06/2022 (dâhil) tarihleri
  arasında Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığında (Dede Korkut Külliyesi 21 Şubat Caddesi Trabzon Yolu Üzeri İdari Birimler Binası
  69000/BAYBURT) olacak şekilde şahsen ve elden teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
  başvuruları kabul edilmeyecektir.
  2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki unvan için yapılan başvuru da
  geçersiz sayılacaktır.
  3) Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
  4) Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi
  yapılmaz. Sözleşme yapılmış olsa dahi fesih edilir. Bu kişiler hiçbir hak talebinde bulunamaz.
  E. Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, SONUÇ
  1) Başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından tüm başvurular KPSS puanlarına göre değerlendirilecektir.
  2) KPSS puanı aynı olan adaylar olması durumunda doğum tarihi daha sonra olan adaya öncelik verilir.
  3) Atanmaya hak kazanan asıl ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 10 (on) iş günü içerisinde web sayfamızda duyurulacaktır.

4) Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5) Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz Personel
Daire Başkanlığı’nın https://www.bayburt.edu.tr/tr/personel internet adresinden takip edebileceklerdir.
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan puan üstünlüğüne
göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’na şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama
hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
8) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
9) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitemiz Personel Daire
Başkanlığı’na yapılacaktır.
İtirazlar, en fazla 10 (on) iş günü içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden
itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile eposta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar asılları gelene kadar dikkate alınmayacaktır.
10) Yerleşmeye hak kazanan adaylardan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak kaydıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır. Sözleşmede belirtilen
şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince
sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe
kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, Detaylı Bilgi İçin:
Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığı
Telefon: 0 458 211 11 53 / 1178
Faks : 0 458 211 11 90
E-posta: [email protected]  

Bayburt Üniversitesine 29 Personel Alımı, İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*