Reklam

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı Yapacağını Açıkladı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır.

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, Üniversitemiz Birimlerinde istihdam edilmek üzere (giderleri özel bütçeden karşılanacaktır.) 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası ile 06.06.1978 tarihli ve 7/L5754 sayıh Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel
Çalıştırılmasına İlişkln Esaslarda yer alan Ek 2. maddenin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara 18 adet sözleşmeli personel alınacaktır,

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, Alınacak Unvanlar

 • teknisyen,
 • Teknisyen,
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,
 • Destek Personeli, (Şoför),
 • Destek Personeli, (Temizlikçi),

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı,

1-) Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, Teknisyen Hakkında Nitelikler

 • Yükseköğretim Kurumlarının Sahne lşık ve Ses Teknolojileri,
  Elektronik Teknolojisi veya Elektronik Haberleşme Teknoıojisi
  Önlisans programından mezun olmak.
  * 2020 KPSS/P93 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının Peyzaj ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği,
  Bitki Koruma veya Tarla Bitkileri Önlisans Programından mezun
  olmak.
  * 2020 KPSS/P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

2-) Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, Teknisyen Hakkında Nitelikler 

 • Orta öğretim Kurumlarının Elektrik veya Elektrik-Elektronik
  Teknolojileri bölümü mezun olmak.
  * 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
 • Orta öğretim Kurumlarının Makine Teknolojisi bölümü mezun
  olmak.
  * 2020 KPss/P94 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak.

3-) Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
  * 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. t Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış
  silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
  * LO/O6/20O4 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair
  Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak,
  * 24 saat esasına göre vardiyaiı ve iç/dış mek6nda çalışmasına engel
  durumu olmamak.

 

4-)Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı,  Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler 

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
  * 2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak.
  * E sınıfı sürücü belgesine veya Karayolları Trafik Yönetmeliğine
  L7.04.20LS tarihli ve 29329 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan
  değişiklik ile 1 ocak 2015 tarihi itibari i|e yeni tip D sınlfı sürücü
  belgesine sahip olmak,
  * Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve
  benzeri engelleri bulunmamak.

5-)Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı,  Destek Personeli (Temizlik) Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim (Lise ve dengi) mezunu olmak.
  2020 KPSS/P94 puan türünden 50 ve üzeri puan almış olmak. i Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, NOT: Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.
8alıkesir Üniversitesinin Balıkesir lll dışında teşkilatı bulunmadığından kazanan adaylar Balıkesir Merkez Kampüs veya görevlendirilecekleri
Üniversitemize bağlı birimlerin olduğu ilçede ikamet edecektir,

Reklam

BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

Genel Şartlar:
– 557 Sayılı Devlet Memur Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.
Özel Şartlar:
1- Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak ve belgelendirmek.(full listeye giren adayların atama
için bu belgeyi ibraz edecekleri zaman belgenin geçerlilik süresinin dolmamış olması gerekir.)
2′ Koruma ve Güvenlik Görevlisi LO!O6|2OO4 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak.
3_ Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler,
hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne
uygun olması.
& Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir ay
içerisinde feshedilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilecek olup, başvuruda bulunduğu pozisyonun pozisyon kodunu
belirteceklerdir, Birden fazla pozisyona başvuran adayların başvuruları ile pozisyon kodu belirtilmemiş başvuruları değerlendirmeye
alınmayacaktır.
Adaylar başvuruları ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren on beş gün içinde (son gün mesai saati bitimine kadar}
Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Çağış Yerleşkesi BAI|KESİR adresine şahsen veya posta yolu ile yapılacaktır.
Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Süresi içerisinde yapılmayan yada eksik belge ile yapılan başvurular ile faks ve internet
üzerinden yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır,

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1- Fotoğraflı başvuru formu.
2- Nüfus cüzdanı fotokopisi.
3- Diploma fotokopisi (Doğrulama kodu olan e-devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4- 2O2Oyılı KPSS sonuç belgesi.(Doğrulama Kodu bulunması gerekir.)
5_ Başvurulan unvanda isteniyor ise iş tecrübesini gösterir onaylı belge/ katlılım belgesi/ sertifika.
6- Daha önce çalışmış ise SGK prim günlerini gösterir belge.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçları

Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, sözleşme yapmaya
hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile teslim edilecek yer ve zaman başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on)
iş günü içerisinde Üniversitemizin http://www.balikesir.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet
tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır.
Her pozisyonun dört katı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde Veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
Arşiv araştırması olumsuz sonuçlanan ve/veya başvuru ve sözleşme işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik
evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak atamaları yapılmış olsa dahi
sözleşmeleri feshedilecektir.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
0 266 61214 ü) Dahili
Mail Adresi
101420-101432- 101455_101418
[email protected] balikesir.edu.tr

 

Balıkesir Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*