Reklam

Bakanlığa 422 Personel Alımı Duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel Alımı Olacağını İlanen Duyurdu. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Bakanlığa 422 Personel Alımı Duyurdu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 422 Sözleşmeli Personel Alımı Açıklandı.

1-Bakanlığa 422 Personel Alımı Hakkında Nitelikler Nelerdir? 

Bakanlığa 422 Personel Alımı Duyurdu

Reklam

A) Genel Açıklama 

Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) fıkrasına göre, 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası uyarınca istihdam
edilmek üzere, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle (422) adet sözleşmeli mühendis,
mimar, şehir plancısı ve büro personeli alınacaktır.

B) Başvurma, Genel ve Özel Şartları

1. BAŞVURMA GENEL ŞARTLARI
a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.
b. Kamu kurum ve kuruluşlarında başvuruda bulunacağı unvanda sözleşmeli olarak çalışmıyor olmak.
c. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93 puan türünden en az
70 puana sahip olmak.
d. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin; “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak.
e. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
f. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş veya
hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile;
· Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak.
· Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve
hayatın gizli alanına ve cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçları,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,
kaçakçılık ve fuhuş suçlarından mahkûm olmamak.
· Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, özel hayata ve hayatın gizli alanına, cinsel dokunulmazlığa
karşı suçlar ile uyuşturucu veya uyarıcı madde suçlarından dolayı hakkında devam etmekte olan bir
soruşturma veya kovuşturma bulunmamak.
g. Askerlik durumu itibariyle;
· Askerlikle ilgisi bulunmamak
· Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa
geçirilmiş olmak.
h. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 

2. Bakanlığa 422 Personel Alımı BAŞVURMA ÖZEL ŞARTLARI 

a. ÇEVRE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Çevre Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
b. İNŞAAT MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “İnşaat Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
c. MAKİNE MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Makine Mühendisliği, Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine ve Üretim Mühendisliği,
Makine ve Malzeme Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
d. HARİTA MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği, Jeodezi ve Haritacılık Mühendisliği, Harita
Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
e. ELEKTRİK MÜHENDİSİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Elektrik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik
Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
f. JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Jeoloji Mühendisliği, Hidrojeoloji Mühendisliği, Petrol ve Doğalgaz Jeolojisi”
bölümlerinden lisans mezunu olmak.
g. JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Jeofizik Mühendisliği” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
h. MİMAR: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki üniversitelerin
“Mimarlık” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
i. ŞEHİR PLANCISI: Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Şehir ve Bölge Planlama” bölümlerinden lisans mezunu olmak.
j. BÜRO PERSONELİ (Taşra): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “Emlak Yönetimi, Emlak ve Emlak Yönetimi, Gayrimenkul Yönetimi veya Gayrimenkul
Yönetimi ve Pazarlama” bölümlerinden ön lisans mezunu olmak.
k. BÜRO PERSONELİ (Merkez): Türkiye’deki veya denkliği YÖK tarafından onaylanmış yurtdışındaki
üniversitelerin “İşletme, İktisat, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri,
Uluslararası İlişkiler, Ekonomi” bölümlerinden lisans mezunu olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

C) Başvuru Şekli, Yeri, Süresi ve Diğer Hususlar

a. Başvurular 08 Şubat 2022 Salı günü başlayıp 21 Şubat 2022 Pazartesi günü saat 23:59:59’a kadar e-Devlet
üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı    https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/sf_IlanDetay.aspx?id=fcbb011b-5ff3-4885-8e6b-f6948ebd50c7  veya  (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale
gelecek olan sınav başvuru ekranını kullanarak gerçekleştireceklerdir. Şahsen veya posta yoluyla yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.
b. Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Alındı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
c. Adayların KPSS puanı, eğitim, mezun olduğu bölüm, askerlik, adli sicil kaydı ve kimliğine dair bilgileri
başvuru esnasında e-devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı temin edilerek
alınacağından, adaylardan bu aşamada belge istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata
mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları
gerekmektedir. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personelin bu ilanda ve ilgili mevzuatta belirtilen
şartları taşımadığının tespiti halinde, başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca başvuru
şartlarını taşımadığı daha sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri tazminatsız ve bildirimsiz
feshedilecektir.
d. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve
atamaları yapılmayacaktır.
e. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında Cumhuriyet
Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Atamaları yapılanların atamaları iptal edilecek ve
Bakanlığımız tarafından kendilerine bir ücret ödenmiş ise yasal faizi ile birlikte tahsil edilecektir.

 

D) Sınav Sonuçlarının İlanı ve Göreve Başlatma

Başarı sırasına göre her bir unvan için tespit edilen sayıda asil aday ve asil adayların 3 katı kadar yedek
adayın (yedek listede yer alan adayların hakları ilan tarihini takip eden 1 yıl için geçerli olup, daha
sonraki sınavlar için müktesep hak teşkil etmez.) isim listesi Kariyer Kapısı Platformu ile Bakanlığımız
https://www.csb.gov.tr   internet adresinde yayınlanacaktır.
İşe alınacak adaylar, sınav sonuçlarının kendilerine duyurulduğu tarihten itibaren istenilen belgeleri
tamamlayarak teslim etmek, işe başlamak üzere sözleşmelerini imzalamak için, belirlenecek süre
içerisinde Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğüne bizzat müracaat edecektir.

Bakanlığa 422 Personel Alımı İçin İLETİŞİM ADRESİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
Personel Genel Müdürlüğü
Mustafa Kemal Mahallesi 2082. Cadde No:52 Çankaya / ANKARA

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

422 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*