Reklam

Aydın Koçarlı Belediyesine Memur Alımı

Aydın ili Koçarlı Belediye Başkanlığına boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

Reklam

Aydın Koçarlı Belediyesine Memur Alımı, Açıklandı.  Başvurular 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri  arasında) Yapılacaktır. 

 Koçarlı Belediyesine Memur Alımı İçin  Şartlar Nelerdir? 

Koçarlı Belediyesine Memur Alımı 

Aydın Koçarlı Belediyesine Memur Alımı

Koçarlı Belediyesine Memur Alımı, Adayların Nitelikleri Nelerdir? 

Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım
veya Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
programlarından mezun olmak. En az B
Sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Reklam

Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım,
Halkla İlişkiler ve Reklamcılık, Kamu
Yönetimi, İşletme, Türk Dili Edebiyatı
Öğretmeliği veya Türk Dili ve Edebiyatı,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları,
Türk Halk Bilimi bölümlerinden mezun
olmak. En az B Sınıfı sürücü belgesine
sahip olmak

İşletme Yönetimi veya İnsan Kaynakları
Yönetimi önlisans programlarının
birinden mezun olmak. En az B Sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak

V.H.K.İ. Memur Alımı Adayların Nitelikleri Nelerdir?   

Advertisement. Scroll to continue reading.

Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Kamu Yönetimi veya
İşletme programlarından mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar
sertifikasına sahip olmak veya mezun
olduğu okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek. En az B Sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.

Reklam

Bilgisayar İşletmeni Memur Alımı Alımı Adayların Nitelikleri Nelerdir?    

Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin İşletme veya Kamu
Yönetimi programlarından mezun olmak.
Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar
sertifikasına sahip olmak veya mezun
olduğu okulda bilgisayar dersi
gördüğünü belgelemek. En az B Sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Bilgisayar İşletmeni Ne  iş Yapar?  Bilgisayar işletmeni, kamu kurumlarında kullanılan bilgisayar ve teknik ekipmanın bakım ve onarımını gerçekleştirir. Meslek profesyonelleri atama ile göreve gelir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Eğitmen Memur Alımı Alımı Adayların Nitelikleri 

Lisans düzeyinde eğitim veren
Fakültelerin Türk Dili Edebiyatı
Öğretmeliği veya Türk Dili ve Edebiyatı,
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatı,
Türk Halk Bilimi bölümlerinden mezun
olmak. Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik
Formasyon Eğitimi almış olduğunu
belgelemek. En az B Sınıfı sürücü
belgesine sahip olmak

Koçarlı Belediyesine Memur Alımı, için BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?

İlan edilen memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip
olmaları gerekmektedir.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen
bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,
zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli
iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik
çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
f) İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

Koçarlı Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR? 

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve
bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak
unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden asgari KPSS puanını almış olmak.
b) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle
çıkarılmış olmamak.
c) 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen tablonun
nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
d) V.H.K.İ.ve Bilgisayar İşletmeni kadrosu için, MEB onaylı Bilgisayar sertifikasına sahip
olmak veya mezun olduğu okuldan Bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek.

e) Eğitmen Kadrosu için, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik
Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek.

Reklam

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER NELERDİR? 

Başvuru sırasında
Koçarlı Belediyesine Memur Alımı, Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

https://www.kocarli.bel.tr/duyurular
temin edilecektir. Başvurular 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri Arasında
Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir.
a) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
b) Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-Devlet’ten alınan
kare kodlu öğrenim belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
c) Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz
edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
d) KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin web sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar
çıktısı,
e) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
f) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
g) Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
h) 3 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)
i) Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe, (Her aday eğitim durumuna göre ilan edilen
yalnızca bir kadroya başvuru yapacaktır.)
j) Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda
bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce
tasdik edilebilir),
k) Eğitmen Kadrosu için, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca kabul edilen Pedagojik
Formasyon Eğitimi almış olduğunu belgelemek. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir),
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda
fotokopisi gönderilen belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi
gerekmektedir. (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilecektir.)

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ  

Başvuru Formu, Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından VEYA https://www.kocarli.bel.tr/duyurular Başvuru sırasında
Kurumumuzdan veya Belediyemizin internet sayfasından 

Koçarlı Belediyesine Memur Alımı, Adaylar, yazılı sınava katılabilmek için
a) Yukarıda sayılan başvuru belgelerini, 13.04.2022 ile 15.04.2022 tarihleri (mesai
günlerinde saat 09.30-16.30 arasında) Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D
Koçarlı/AYDIN adresindeki Koçarlı Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim
etmeleri gerekmektedir.
b) Elektronik ortamda, Belediyemizin [email protected] mail adresine,

c) Şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile Koçarlı Belediye Başkanlığı, Yazı İşleri
Müdürlüğü, Orta mahalle Cumhuriyet Meydanı No:6D Koçarlı/AYDIN adresine
gönderebileceklerdir.
d) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate
alınmayacaktır.
e) Eksik bilgi ve belgelerle yada nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır

Koçarlı Belediyesine Memur Alımı,  İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*