Reklam

Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı

Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılmak üzere, Sözleşmeli 140 personel alımı Yapılacağı duyuruldu.

Reklam

Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, kamu personel alımı, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?   

A. GENEL ŞARTLAR:

1.Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak,
2. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, İlan başvuru tarihinin son günü itibarıyla en az 18 yaşını tamamlamış olmak,
3. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
4. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmüne uygun olmak,
5.Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak,
6.Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,  Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi bünyesindeki pozisyonlar için 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve bağlı mevzuatta tanımlanmış olan çok tehlikeli işyerinde çalışmaya mâni olmamak,
7.Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,  Vardiyalı çalışmaya engel durumu bulunmamak,
8. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Başvuru yapılan pozisyonlara ilişkin ilan niteliklerinde istenilen sertifika ve deneyim belgelerini ibraz etmek, (İlan tarihinden sonra alınan sertifika ve belgeler geçerli sayılmayacaktır),
9.Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmaları
nedeniyle KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.
10. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu sınavlarından Lisans mezunları için KPSS/P3, Önlisans mezunları için KPSS/P93 ve Ortaöğretim (Lise) mezunları için KPSS/P94 puanı esas alınacak olup,

EN AZ “50” (ELLİ) TABAN PUAN ŞARTI ARANMAKTADIR.

B. BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ ve ZAMANI

Başvuru yapacak adayların, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmında bulunan Başvuru Formunu indirerek eksiksiz bir şekilde doldurması, istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmî Gazete’
de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektörlük Binası Zemin Kat Sözleşmeli Personel Başvuru Ofisine şahsen başvuru yapmaları
gerekmektedir. Posta yolu ile gönderilen başvurular geçersiz sayılacağı için işleme alınmayacak ve işleme alınmayan başvurular ile ilgili adaylara ayrıca bilgilendirme yapılmayacaktır.
Mazereti sebebiyle şahsen başvuruya gelemeyecek olanlar adına, noterden başvuruya esas vekalet verilmesi suretiyle yakınlarının şahsen başvuru yapmalarına olanak sağlanacaktır.
Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması
dikkate alınarak en geç 10 (on) iş günü içinde http://www.adu.edu.tr/ web adresinde yayımlanacaktır. Adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
B.1 ÖNEMLİ NOT:
1. Başvuru Formunun eksiksiz bir şekilde doldurulması gerekmektedir. Doldurulması gereken alanlarda eksiklik olması durumunda (pozisyon, başvuru kodu vb.) adayların başvuruları geçersiz
sayılacaktır.
2. Başvuru esnasında görevli personelin, başvuruda bulunan adayın başvuru formu ve evraklarını kontrol etme yetkisi bulunmamakta olduğundan, teslim edilen başvuru formu ve evrakların eksiksiz
olması adayın sorumluluğundadır.
3. Başvuru sırasında ibraz edilen sertifika ve deneyim belgeleri, ilgili pozisyonun aranılan nitelikler kısmında belirtilen sertifika ve deneyim belgelerinden farklı isim ve içerikte olması; ayrıca tarihsiz
veya ilan yayım tarihinden sonraki bir tarihte alınmış olması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır.

C. BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLECEK BELGELER

1. Başvuru Formu, (İlan başvuru tarihleri içinde, http://www.adu.edu.tr/ web adresinde “Duyurular” kısmından temin edilecektir)
2. Diploma veya mezuniyet belgesinin fotokopisi ya da barkodlu e-Devlet çıktısı,
3. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
4. KPSS (B) grubu puanını gösterir barkodlu ÖSYM sonuç belgesi,
5. Aşağıdaki tabloda başvuru yapılacak pozisyon koduna ilişkin aranılan nitelikler bölümünde istenilen sertifika ve belgeler, (SGK dökümü ve çalıştığı kurum/kuruluşlardan alınacak kaşe ve ıslak imzalı onaylanmış
hizmet belgesi/görev belgesi),
6. 1 adet fotoğraf (Son 6 ayda çekilmiş olacak ve başvuru formuna yapıştırılacak).

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1-) BİOLOG, Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Biyoloji, Tıbbi Biyolojik Bilimler, Biyoloji Bilimleri ve Biyomühendislik, Moleküler Biyoloji, Moleküler
  Biyoloji ve Genetik, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji lisans programlarının birinden mezun
  olmak.

2-) HEMŞİRE, Hakkında Nitelikler

 • LİSANS / Lise
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hemşirelikte Araştırma, Solunum Sistemi Hastalıkları ve
  Hemşirelik, Genel Cerrahi Hemşireliği, Anestezi ve Reaminasyon, Afet Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Çocuk Acil Servisinde en az 1 yıl çalışmış olmak şartıyla
  toplamda en az 3 yıl deneyime sahip olmak. Pandemi ve Yeni Normal Döneme Uyum, Fitoterapi, Sterilizasyon Dezenfeksiyon, NLP
  Teknikleri, İleri Yaşam Desteği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yüksek Lisans yapmış olmak.
  Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Ruh Sağlığı Hastalıkları ve Hemşirelik, İş Yeri
  Hemşireliği, Spinal Kord Travmalı Hastalarda Otonom Disrefleksi, Oryantasyon Eğitimi Planlama ve İçerik Belirleme ve Dental İmplant
  Uygulamaları sertifikalarına sahip olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hasta Hakları ve Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Kalite
  Yönetimi, Sağlık Kurumlarında Yönetim Uzmanlığı, Covid-19 Korunma ve Hijyen, Fitoterapi sertifikalarına sahip olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Koroner Yoğun
  Bakım Servislerinde çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 2 yıl deneyime sahip olmak. Temel İlkyardım, Hasta ve Yaşlı Bakımı, İlaçlar ve
  İlaç Uygulamaları, Pediatri Hemşireliği ve Kardiyo Pulmoner Resüsitasyon belgelerine sahip olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Metabolik Asidoz/Alkoloz, Transport Ventilatör, Mekanik
  Ventilasyon, Çocuklarda Yaşam Desteği ve Hava Yolu Uygulamaları sertifikalarına sahip olmak.
 • – Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Lisans programından mezun olmak. Hastanelerin Yenidoğan Servisinde deneyime sahip olmanın
  yanında, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Pediatri Yoğun Bakım Hemşireliği, EKG İnceleme ve Yorumlama, Acil Servis ve Sahada
  Hasta Yönetimi ve Afet Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Sahada Hasta Yönetimi, İşyeri Hemşireliği, Evde Sağlık Hizmetleri, Acil Serviste Hasta Yönetimi, İlaç Bilgisi ve Güvenli İlaç Uygulamaları
  sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Hijyen ve Sanitasyon, Doğuma Hazırlık, Temel İlk Yardım, Hasta ve Yaşlı Bakımı, Neonatal Resüsitasyon, Sağlık Hizmetlerinde İletişim
  sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Kemik İliği Transplantasyon Hemşireliği deneyimine sahip olmak. Koroner Yoğun Bakım, Genel Yoğun Bakım, Enfeksiyon Hemşireliği,
  Mekanik Ventalisyon Eğitimi, Organ Nakil Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 3 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Kemoterapi Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Eğitim Hemşireliği
  sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Sağlık Hukuku, Defibrilasyon Uygulamaları, Doğum Ağrısı Yönteminde Kullanılan Nonfarmakolojik Yöntemler, Transport Ventilatör, Kan
  Gazı Değerlendirmesi sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında deneyime sahip olmanın yanında, Onkoloji
  Hemşireliği, Organ Nakli Hemşireliği, Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Kemoterapi Hemşireliği sertifikalarına sahip
  olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmak. Sağlık Bakanlığı
  onaylı Acil Obstetrik Bakım ve Yenidoğan İşitme Tarama belgelerine sahip olmanın yanında Yenidoğan Yoğun Bakım Hemşireliği,
  Enfeksiyondan Korunma, Acil Sağlık Sistemi sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Kök Hücre Nakli Hemşireliği, Onkoloji Hemşireliği, Organ Nakli
  Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği, Acil Serviste ve Sahada Hasta Yönetimi sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Acil Tıp Teknisyenliği alanı mezunu olmak. Sağlık Kuruluşlarında en az 6 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Okul Sağlığı Hemşireliği ve İş Yeri Hemşireliği belgelerine sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 2 yıl deneyime sahip olmak. All on
  Four Tedavi Konsepti, Paleo Tipi Beslenme, Pesketaryenlik, SGK Yabancı Sigortalar ve Özel Sağlık Sigorta Süreçleri, Down Sendromlu
  Çocuklarda Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sistemine Etkileri sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında deneyime sahip olmanın yanında, Onkoloji
  Hemşireliği, Hematolojik Hastalıklar ve Hemşirelik, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği, Temel Yaşam Desteği, Sinüs Lifting
  sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 7 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Spinal Kord Travmalı Hastalarda Otonom Disrefleksi, Kişilik Bozuklukları ve Gündelik Yaşamdaki İzdüşümleri, Çocuklarda Patolojik
  Rahatsızlıklar, Klinik Eğitimde Gösterim Beceresi “Demonstrasyon”, Kas ve İskelet Sistemi sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Obezite Cerrahisi Alanında Sağlık Kuruluşlarında deneyime sahip olmak.
  Genel Yoğun Bakım Hemşireliği, Ameliyathane Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği, Doğru Emzirme Teknikleri ve Uluslararası Mama
  Kodu, Yeni Doğan Yoğun Bakım Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Acil Servisinde Hemşire olarak en az 5 yıl deneyime sahip
  olmanın yanında, Ameliyathane Basamakları, Cerrahi Alan Genel Yönetmelikleri, Jinekolojik Aciller ve Doğum, Diyabetik Ayak Bakımı ve
  Gestasyonel Diyabet sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. İş Yeri Hemşiresi olarak deneyime sahip olmanın yanında, Hasta ve Yaşlı
  Bakım Uzmanlığı, Eğitim Hemşireliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Temel İlk Yardım, Hijyen ve Sanitasyon, Klinik Destek
  Hizmetleri sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 5 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Hayvan Isırmalarında İlk Yardım, Göz, Kulak ve Buruna Yabancı Cisim Kaçmasında İlk Yardım, Boğulmalarda İlk Yardım, Kırık, Çıkık ve
  Burkulmalarda İlk Yardım, Yanık Donma ve Sıcak Çarpmalarında İlk Yardım sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 1 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Otomatik Eksternal Defibrilatör, Sağlık Hizmetlerinde İletişim, Doğuma Hazırlık, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Temel İlk Yardım
  sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Alanında Sağlık Kuruluşlarında en az 4 yıl deneyime sahip olmanın yanında,
  Servis Monitörü, Yoğun Bakım Monitörü, Defibrilatör Cihazı, Fetal Page Writer Cihazı, Fetal Monitör Cihazı kullanıcı eğitimi sertifikalarına
  sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Karma Servisinde mesleki deneyime sahip olmak. Sağlık
  Bakanlığı onaylı İlkyardımcı Belgesine sahip olmanın yanında EKG Okuma, Hemiplejik Hastalarda Donuk Omuz, Genel Cerrahi Hemşireliği,
  İş Yeri Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik Alanından mezun olmak. Hastanelerin Yoğun Bakım Servisinde en az 5 yıl mesleki deneyime sahip
  olmanın yanında, Doğuma Hazırlık ve Bebek Bakımı, Paleo Tipi Beslenme, Spesifik Alan Eğitim Hemşireliği, Down Sendromlu Çocuklarda
  Rijit Bantlamanın Kas İskelet Sistemine Etkileri, Covid 19 Vakalarında Resüsitasyon sertifikalarına sahip olmak.

3-) LABORANT, Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • – Tıbbi Laboratuvar Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En Az 3 yıl Flebotomist olarak çalışmış olmak şartıyla toplamda 5 yıl deneyime sahip
  olmak. En az 5 adet tıbbi laboratuvar cihazı kullanıcı eğitim sertifikasına sahip olmak.

4-) SAĞLIK TEKNİKERİ, Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • – Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Ameliyathane Hemşireliği, Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon, Vaka Yönetimi, EKG Okuma
  ve Spinal Kord Travmalı Hastalarda Otonom Disrefleksi sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde Sterilizasyon Yetkilisi olarak çalışmış olmanın yanında Temel İlkyardım,
  Hasta Hakları ve Güvenliği, Sağlık Kurumlarında Kalite Yönetimi, Sağlık Hizmetlerinde İletişim ve Hasta Kayıt Kabul sertifikalarına sahip
  olmak.
 • – Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde En Az 1 Yıl Deneyime sahip olmanın yanında Kök Hücre Nakli Hemşireliği,
  Organ Nakli Hemşireliği, Pediatrik Vakalarda Resüsitasyon, Adli Olgulara Yaklaşım ve Covid 19 Vakalarında Resüsitasyon sertifikalarına
  sahip olmak.
 • – Ameliyathane Hizmetleri Önlisans mezunu olmak. Hastanelerde Deneyime sahip olmanın yanında Ameliyathane Hemşireliği, Sterilizasyon
  ve Dezenfeksiyon, Anestezi ve Reanimasyon, Organ Nakli Hemşireliği, Genel Cerrahi Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. En az 4 Yıl deneyime sahip olmanın yanında Diksiyon, Girişimcilik, Topluluk Önünde
  Konuşma, Liderlik, Hitabet, Vücut Dili, Etkili İletişim sertifikalarına sahip olmak.
 • – İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. Mesleki deneyime sahip olmanın yanında Ambulans Şoförlüğü, Acil Kurtarma Teknikleri eğitim
  belgelerine ve Pandemi Sorumlusu Eğitimi, Çocuklarda Yaşam Desteği, Kronik Yaralar, Yara Yönetimi ve Yara Türleri, Doğum Ağrısı
  Yönteminde Nonfarmakolojik Yöntemler sertifikalarına sahip olmak.
 • – İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. İlgili alanda en az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında toplamda 5 yıl deneyime sahip
  olmak. İleri Yaşam Desteği, Hastabaşı Monitörü-Yoğun Bakım Ventilatörü- Defibrilatör-Taşınabilir Ventilatör, Neonatal Resüsitasyon, Online
  Pediatrik Acilleri Tanıma ve Tedavileri, Online Vakalarla Kritik Travma Olgularına Yaklaşım sertifikalarına sahip olmak.
 • – İlk ve Acil Yardım Önlisans mezunu olmak. İlgili alanda en az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında toplamda 6 yıl deneyime sahip
  olmak. Temel Yaşam Desteği, Adli Olgulara Yaklaşım, İlk Yardım, İş Yeri Hemşireliği, Afet Hemşireliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Anestezi veya Anestezi Teknikerliği Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
 • – Elektronörofizyoloji Önlisans mezunu olmak.

5-) RÖNTGEN TEKNİSYENİ, Hakkında Nitelikler 

 • ÖNLİSANS
 • – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Alanında mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Travma Hastalarında Radyolojik
  Yaklaşım, Bilgisayarlı Tomografi Uygulamalarında Artefakt Oluşumu ve Giderilmesi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Uygulamalı MR ve
  Temel İş Sağlığı ve Güvenliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. Tıbbi Dokümantasyon, Temel İlk Yardım, Covid-19 Korunma ve Hijyen, Anatomi ve
  Fizyoloji, Sağlık Hizmetlerinde İletişim sertifikalarına sahip olmak.
 • – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En az 3 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, MR Güvenliği, Uygulamalı
  MRG, İleri MR Uygulamaları, Genel Radyografi, Uygulamalı Bilgisayarlı Tomografi, Radyolojide İş Sağlığı Güvenliği, Hasta ve Çalışanlara
  Yönelik Radyasyon Güvenliği ve Korunma ve Temel Kullanıcı MR Eğitimi sertifikalarına sahip olmak
 • – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak. En az 5 yıl mesleki deneyime sahip olmanın yanında, Temel İlk Yardım ve Tıbbi
  Görüntüleme Teknikleri sertifikalarına sahip olmak.
 • – Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Önlisans mezunu olmak.

6-) BÜRO PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • LİSANS
 • – Tarih Bölümü Lisans mezunu olmak. Kamu kurumlarında Proje Koordinatörü olup, veri girişlerinde de çalışmış olmak şartıyla toplamda en
  az 1 yıl deneyime sahip olmak. Bilgisayar İşletmenliği, Performans Yönetim Sistemi, İnsan Kaynakları Planlaması, Liderlik Becerileri ile
  Sürdürülebilir Yüksek Performans sertifikalarına sahip olmak.
 • – Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Lisans mezunu olmak. Öğretmenlik Pedagojik Formasyon Programını tamamlamış olmak. Alanında en az 4
  yıl öğretmenlik deneyimine sahip olmak. Öğrenci Koçluğu ve Eğitim Danışmanlığı, Diksiyon, Vücut Dili, Etkili İletişim ve Bilgisayar
  İşletmenliği sertifikalarına sahip olmak.
 • – Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Lisans mezunu olmak. Sosyal Hizmet Uzmanı veya Sosyal Destek Hizmetleri Elemanı olarak
  toplamda en az 1 yıl deneyime sahip olmak. Bağımlılıkla Mücadele, Kolaylaştırıcılık ve Çocuk/Gençlerin Psikososyal Dayanıklılığı, Aile
  Danışmanlığı, MMPI Uygulayıcı Eğitim ve Çocuklarda Resim Yorumlama belgelerine sahip olmak.
 • – İslami İlimler Lisans mezun olmak. Büro Personeli olarak deneyime sahip olmanın yanında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uzmanlık
  Eğitimi, F Klavye, Halkla İlişkiler ve Büro Yönetimi, Protokol Yönetimi ve Sosyal Davranışlar, Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip
  olmak.
 • – Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Lisans mezunu olmak. Eğitim Yönetimi, Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanında tezli yüksek lisans
  yapmış olmak. Halk Eğitim Merkezlerinde Çocuk Gelişim Branşında Usta Öğretici olarak çalışmış olmak şartıyla alanında toplamda 2 yıl
  deneyime sahip olmak. Masal Anlatıcılığı ve Çocuk Resim Analizi, Masal Terapisi, Oyun Terapisi ve Çocuklarda Sınır ve Mahremiyet
  belgelerine sahip olmak.
 • – Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Lisans mezunu olmak. Büro Personeli olarak deneyim sahibi olmanın yanında, Fotoğraf Eğitimi,
  Bilgisayar Destekli Reklam ve Tasarım, Grafik ve Fotoğraf, Büro Yönetimi ve Sekreterlik ve Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarına sahip
  olmak.
 • – İşletme Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Alanında Deneyim Sahibi Olmak. Bilgisayarlı Muhasebe, Maliyet
  ve Yönetim Muhasebesi, Temel Pazarlama Yönetimi, İleri Excel Geliştirme ve KOSGEB Girişimcilik sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ekonometri Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Ekonometri Alanında Deneyim Sahibi Olmak. Bilgisayar İşletmenliği, KVKK Uzmanlık,
  Protokol Yönetimi ve Sosyal Davranış Kuralları, İşe Alım ve Mülakat Teknikleri ve Stratejik Yönetim sertifikalarına sahip olmak.
 • – Ortaöğretim mezunu olmak. Kamu kurumlarında Büro Personeli olarak da çalışmış olmak şartıyla toplamda en az 10 yıl deneyime sahip
  olmak. Etkili İletişim, Ön Büro Hizmetleri, İş Hayatında Etkili Yazışma Teknikleri, Bilgisayar İşletmenliği ve Toplantı Yönetimi sertifikalarına
  sahip olmak.

7-) KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ, Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • – Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden
  mezun olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
  son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve
  başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış
  olması gerekir.),
  – 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
  – Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,
  10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
  – Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen
  ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
  – Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran
  adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
 • – Özel Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin Sağlanması önlisans programlarının birinden
  mezun olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış
  olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip
  olmak ve başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik
  süresinin dolmamış olması gerekir.),
  – 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
  – Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,
  10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
  – Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen
  ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
  – Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.
  Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
 • – Ortaöğretim mezunu olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
  son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve
  başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış
  olması gerekir.),
  – 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
  – Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,
  10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
  – Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen
  ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
  – Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.
  Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  – Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 1 yıl deneyime sahip olmak.(Meslek kodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek)
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
  son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve
  başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış
  olması gerekir.),
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
  – Erkek adaylarda en az 1.75 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,
  10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen
  ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
  – Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.
  Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
 • – Ortaöğretim mezunu olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak,
  son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve
  başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin dolmamış
  olması gerekir.),
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,  01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
  – Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,
  10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen
  ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
  – Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir. Başvuran
  adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  – 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
  – 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 14. Maddesinde belirtilen Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış
  olmak, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartına/eğitim sertifikasına sahip olmak ve
  başvuru esnasında ibraz etmek. (Asıl listeye giren adayların atama için bu belgeyi ibraz edecekleri tarihte belgenin geçerlilik süresinin
  dolmamış olması gerekir.),
  – Koruma ve Güvenlik Görevlisi olarak en az 2 yıl deneyime sahip olmak.(Meslek kodlu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek). Silahlı
  Özel Güvenlik Görevlisi Eğitimi, X-Ray Cihazı Kullanımı, CTX 9400 Cihazı Kullanımı, Sivil Havacılık Güvenliği, Çalışanların İş Sağlığı ve
  Güvenliği sertifikaları ile B Sınıfı Sürücü Belgesine sahip olmak.
  – 01.01.1987 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
  – Kadın adaylarda en az 1.65 cm boyunda olmak. (Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla,
  10’dan az olmadığının, başvuru esnasında herhangi bir sağlık kuruluşundan onaylı olarak belgelendirilmesi gerekmektedir).
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Kazanan adayların, gerek duyulması halinde tarafımızdan yeniden boy/kilo ölçümü yapılacaktır. Adayın yapılan ölçümleri ile ibraz edilen
  ölçümleri arasında farklılık olması halinde haklarını kaybetmiş sayılacaklardır.
  – Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel bedenen, aklen ve ruhen sağlık sorununun olmaması gerekmektedir.
  Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (Atanmaya hak kazanan adaylardan alınacak sağlık raporu ile belgelendirmeleri istenecektir)

😎 DESTEK PERSONELİ (Hasta Bakımı ve Temizliği), Hakkında Nitelikler

 • LİSE
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Hasta Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Hasta Bakımı ve Temizliği görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

9-) DESTEK PERSONELİ (İç ve Dış Mekan Temizliği), Hakkında Nitelikler

 • LİSE
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  – Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  – 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.

10-) DESTEK PERSONELİ (Haberleşme Hizmetleri), Hakkında Nitelikler

 • LİSE
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Haberleşme Sistemleri dalı mezunu olmak.
  – Alanında Deneyime Sahip Olmak.
  – 01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak

11-) DESTEK PERSONELİ (Elektrik Bakım Onarım), Hakkında Nitelikler

 • LİSE / ÖNLİSANS
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim Elektrik-Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dalı mezunu olmak.
  – Alanında deneyime sahip olmak.
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,  01.01.1990 tarihi ve sonrası doğumlu olmak.
 • – Elektrik veya Elektrik Teknolojisi Önlisans programından mezun olmak.

12-) DESTEK PERSONELİ (Şoförlük Dağıtım ve Taşıma), Hakkında Nitelikler

 • LİSE
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Ortaöğretim mezunu olmak.
  – Şoförlük görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,
  Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, D Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak. (Eski E sınıfı sürücü belgesi),

13-) DESTEK PERSONELİ (Kaynakçı), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Kaynak Teknolojisi, Kaynakçılık Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

14-) DESTEK PERSONELİ (Harita Kadastro), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Harita, Harita Kadastro, Harita ve Maden Ölçme, Harita Teknikerliği, Harita ve Kadastro önlisans programlarının birinden mezun olmak.

15-) DESTEK PERSONELİ (Isıtma ve Soğutma Hizmetleri), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve
  Soğutma Teknolojisi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

16-) DESTEK PERSONELİ (Sıhhi Tesisat Bakım Onarım), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Doğalgaz, Isıtma ve Sıhhi Tesisat Teknolojisi, Sıhhi Tesisat ve Doğalgaz, Doğalgaz ve Isıtma, Doğal Gaz ve Isıtma, Doğalgaz ve Boru
  Hatları Teknolojisi, Gaz ve Tesisatı Teknolojisi, Doğalgaz ve Tesisatı Teknolojisi Önlisans programlarının birinden mezun olmak.

17-) DESTEK PERSONELİ (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi), Hakkında Nitelikler

 • ÖNLİSANS
 • Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim, Bahçe Tarımı Önlisans programlarının birinden mezun olmak.
  – Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak,

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Başvuru sonunda, sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar, ilgili alanlarda 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) Grubu puan sıralaması esas alınarak belirlenecek olup herhangi bir yazılı ve/veya sözlü sınav
uygulanmayacaktır.
2. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi önce olan adaya öncelik tanınır.
3. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi, işe başlamaları için gerekli belgeler ile bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, asıl ve yedek aday listesinin ilan edildiği tarihte Üniversitemiz
http://www.adu.edu.tr/ web sayfasında duyurusu yapılacaktır.
4. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Başvurulan pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, İşe başlamak için gerekli evrakları zamanında teslim etmeyen veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen asıl kazananların yerine, ilan edilen yedek kazananlar sırası ile çağırılacaktır.
6. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, söz konusu sonucun olumlu olması halinde sözleşme yapılacaktır.
7. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi
ile birlikte tazmin edilecektir.
8. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, İlana ilişkin bütün duyurular Üniversitemiz http://www.adu.edu.tr/ web adresinden yapılacak olup, ilgililere başka bir şekilde tebliğ yapılmayacaktır.
9. Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Reklam

Aydın Adnan Menderes 140 Personel Alımı,

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*