Reklam

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesine 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 38 (otuz sekiz) adet sözleşmeli personel alınacaktır. 

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Meslek Dalları Nelerdir?  

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

 

Büro Personeli Alımı 

Yükseköğretim Kurumlarının
Muhasebe, Bilgisayar Destekli
Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve
Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları ön lisans programlarının
birinden mezun olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yükseköğretim Kurumlarının İnsan
Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan
Kaynakları Yönetimi ön lisans
programlarının birinden veya Büro
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik,
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı,
Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve
Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici
Asistanlığı ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.

Reklam

Temizlik, Basit bakım ve onarım ,dağıtım ve taşıma için personel Alımı

1-Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
2-Görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Reklam

Bahçe bakımı ve düzenlenmesi için Personel Alımı 

1- Ortaöğretim Kurumlarının herhangi
bir alanından mezun olmak.
2-Görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
3- Cinsiyeti erkek olmak.
4- 35 yaşını doldurmamış olmak

Hemşire Alımı 

Yükseköğretim Kurumlarının
Hemşirelik lisans programından mezun
olmak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Personel Alımı 

1-Yükseköğretim Kurumlarının
Güvenlik ve Koruma, Savunma ve
Güvenlik, Kamu Güvenlik ve Asayişin
Sağlanması veya Özel Güvenlik ve
Koruma ön lisans programından mezun
olmak.

2-Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
süresi dolmamış silahlı/silahsız özel
güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip
olmak.

3- 10/06/2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel
Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10
uncu maddesinde yer alan şartları
taşımak ve vardiyalı çalışmaya engel
durumu bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4- Görevini devamlı yapmasına engel
olabilecek psikiyatrik hastalığı
bulunmamak, bedensel özürlü olmamak,
şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı,
uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri
engeller bulunmamak.

5- Boyu 170 cm ‘den kısa olmamak
.
6- Cinsiyeti erkek olmak
.
7- 35 yaşını doldurmamış olmak

Tekniker personel Alımı 

1-Yükseköğretim Kurumlarının
Elektronik, Elektrik
-Elektronik,
Endüstriyel Elektronik, Elektronik
Teknolojisi, Elektrik ve Elektronik
Teknolojisi, Elektrik
-Elektronik
Teknikerliği ön lisans programlarının
birinden mezun olmak.  2- 35 yaşını doldurmamış olmak

1-Yükseköğretim Kurumlarının
Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar
Teknolojisi, Bilgisayar Teknolojisi ve
Programlama, Bilişim Sistemleri ve
Teknolojileri, Bilgi İşlem, Bilgi
Teknolojileri, Bilgisayar, Bilgi ve
İletişim Teknolojileri ön lisans
programlarının birinden mezun olmak .2- 35 yaşını doldurmamış olmak

1-Yükseköğretim Kurumlarının Makine
veya Uçak Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak.  2- 35 yaşını doldurmamış olmak

Teknisyen personel Alımı 

1- Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat
Teknolojisi ve İklimlendirme Alanı ve
Dallarından mezun olmak.
2-İklimlendirme alanında en az iki yıl
çalıştığını SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek.
3- 35 yaşını doldurmamış olmak.

1-Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat
Teknolojisi Alanı mezunu olmak.
2-İnşaat Teknolojisi alanında en az iki
yıl çalıştığını SGK hizmet dökümü ile
belgelendirmek.
3- 35 yaşını doldurmamış olmak

1- Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat
Teknolojisi Alanı mezunu olmak.
2- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

1- Ortaöğretim Kurumlarının Makine
Teknolojisi Alanı mezunu olmak.
2- 35 yaşını doldurmamış olmak.

Psikolog Personel Alımı

Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji
lisans programından mezun olmak.

Sosyal Çalışmacı Personel Alımı 

Yükseköğretim Kurumlarının Sosyal
Hizmet, Sosyal Hizmetler, Sosyal
Çalışmalar lisans programlarının
birinden mezun olmak.

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde belirtilen
genel şartlar aranır.
a-) Türk Vatandaşı olmak,
b-) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c-) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan
dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık,
dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak.
d-) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya askerlik yükümlülüğü
bulunmamak.
e-) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına
engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2- Başvuracak adaylardan Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS(B) grubu KPSS (P93) puanı ve Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B)
grubu KPSS (P94) puan türlerinden en az 60 ve üzeri puan almak.
3- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesinin “Bu şekilde istihdam
edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince halen kamu kurumunda 657
sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 (B) maddesine göre sözleşmeli personel olarak çalışanlar
Üniversitemiz ilanına aynı unvanda başvuru yapamaz Ancak ilgili mevzuat gereğince usule uygun olarak
istifa edip 1 (bir) yıllık süre şartına tabi tutulmadan istihdam edilebilecek olanlar bu durumu
belgelendirmek koşulu ile ilana başvuru yapabileceklerdir. Aksi takdirde bu maddeye aykırı durumu tespit
edilenlerin atamaları yapılmayacaktır. (Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İSTENEN BELGELER NELERDİR?

1) Fotoğraflı Başvuru Formu (Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Personel Daire
Başkanlığının web adresinde ilan edilecek olan Başvuru Formu bilgisayar ortamında eksiksiz
doldurulacaktır)
2) 2020 KPSS (B) Sınav Sonuç Belgesi (Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol edilecektir.)
3) Mezuniyet Belgesi (Diploma ön ve arka yüzü fotokopisi veya e-Devletten alınan kare kodlu çıktısı
kabul edilir)
4) Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
5) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
6) Nüfus Cüzdanı / T.C. Kimlik Kartı fotokopisi
7) Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adaylardan özel güvenlik kimlik kartının aslı
veya aslı gibidir onaylı fotokopisi. (Özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.) (Özel güvenlik kimlik
kartının belge teslim tarihinden itibaren en az 6 ay geçerlilik süresi olmak.)
8) Alanında çalışma şartı istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümü. (EDevlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından alınan barkodlu belge)
* Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra evraklarının aslının ibrazı istenecektir.

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ   

Adaylar,  https://www.atu.edu.tr/ ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde (mesai saati bitimine kadar) istenilen belgeler ile birlikte Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen
veya aşağıda belirtilen adrese posta ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Sadece bir unvan için başvuru
yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu, birden fazla unvan için başvuru yapıldığı veya istenilen
belgeleri tam olarak ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, sözleşmeleri yapılmış olsa dahi
iptal edilecek ve hakkında yasal işlem yapılacaktır. Postadaki gecikmeler süresi içinde yapılmayan
başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar ulaşması
gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
Başvuru Yeri: Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Balcalı Mah. Çatalan Cad. No:201/1 01250 Sarıçam / ADANA

Reklam

ATÜ Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.  

 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*