Reklam

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatına 25 İşaret Dili Tercümanı Alımı Yapılacağı Duyuruldu.

Reklam

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına aşağıda belirtilen unvan ve sayıda işaret dili tercümanı pozisyonu için mesleki uygulama sınavı ile 25 sözleşmeli personel alınacaktır.  Adaylar başvurularını 03/10/2022-21./10/2022 tarihleri arasında

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı İçin Hangi İller ‘de Alınacaktır. 

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

I- ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER:
A) Genel Şartlar:
a) 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5) ve (7)
numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,
b) Son müracaat tarihi itibariyle en az ortaöğretim mezunu olmak,
c) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya
hak kazanmamış olmak,
ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak,

d) Son müracaat tarihi itibariyle Türk İşaret Dili Sisteminin Oluşturulması ve Uygulanmasına
Yönelik Usul ve Esasların Belirlenmesine İlişkin Yönetmelik kapsamında alınmış işaret dili
tercümanlığı yapacak seviyede işaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifika sahibi olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev
yapmakta iken, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.
(Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışanlar, öğrenim durumu itibariyle ihraz edilen
sözleşmeli bir unvana ilişkin bir pozisyona atanmak suretiyle unvan değişikliği yapanlar ile eş veya
sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi
bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon
bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi
birine bağlı olarak yer değişikliği yapamayanlar bir yıllık bekleme süresine tabi değildir)

B) Özel Şartlar:
1) İşaret Dili Tercümanı (4/B) pozisyonuna atanabilmek için;
a) Türk İşaret Dili Yeterlilik sınavından (TİDYES) en az 60 ve üzeri puan almış olmak,

 BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Başvuru Şekli ve Süresi:
a) Adaylar başvurularını 03/10/2022-21./10/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Aile ve
Sosyal Hizmetler Bakanlığı – Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Duyuruda belirtilen
süre içinde elektronik ortamda yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b) Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş
ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Başvuru İçin Gerekli Belgeler 

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı Başvuruda adaylardan istenecek bilgi ve belgeler şunlardır:
a) Bir adet vesikalık fotoğraf, (Sistem kimlik belgesindeki fotoğrafı otomatik getirecektir.
getirecektir. Fotoğrafı bulunmayanlar ise başvuru sırasında sisteme yükleyecektir. Sisteme yüklenecek
vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz tamamen görünür şekilde ön cepheden çekilmiş ve adayın
kolaylıkla tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. )
b) İşaret dili bildiğini gösterir belge veya sertifikası Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer
Kapısı üzerinden sisteme yüklenecektir.
c) TİDYES sonuç belgesi Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı üzerinden sisteme
yüklenecektir.
ç) Adres bildirimi, sağlık durumları, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin beyanları.
d) İşaret dili tercümanı olarak görev yapmasına ilişkin engeli bulunmamak.
C- Başvuruların Değerlendirilmesi:
a) Başvuru yapan adayların, TİDYES puan üstünlüğü esas alınarak sıralanması sonucunda,
alınacak personel sayısının 3 (üç) katı kadar aday uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır

Reklam

b) Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile aynı TİDYES puanına sahip olan adaylar da sınava
katılmaya hak kazanacaktır.
c) Sınava katılmaya hak kazanan adaylar, sınavın yeri, günü ve saatine ilişkin bilgileri
Bakanlığın resmi internet sayfasında (www.aile.gov.tr) ve Kariyer Kapısı İşe Alım Platformunda
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) görüntüleyebilecek olup ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.

SINAV VE SINAV KONULARI
A) ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı Sınav:
a) Sınav, mesleki uygulama sınavı olarak Ankara’da yapılacaktır.
b) Sınava katılmayı hak kazandığı halde sınava katılmayan adaylar başarısız sayılarak
değerlendirmeye alınmayacaktır.
c) Sınav aşamasında sınav komisyonu tarafından tutulacak tutanak haricinde sesli veya
görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
ç) Adaylar sınava gelirken yanlarında geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport)
bulunduracaklardır.
d) Kariyer Kapısı, Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
üzerinden yapılan başvuru formu (Sözlü sınava katılacak adayların Başvuru formunun çıktısını ıslak
imzalı bir şekilde sözlü sınav günü yanlarında getirmeleri gerekmektedir.)
e) Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren bir yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin
hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil
etmez.

 Sınav Konuları
a) ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı İşaret dili tercümanlığı bilgi düzeyi, (Yazılı, Görsel Çeviri uygulaması) (50 Puan)
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 Puan)
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 Puan)
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 Puan)
d) Genel yetenek ve genel kültürü, (10 Puan)
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 Puan)
Yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.
f) Sınav komisyonu üyelerinin her bir adaya vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması
alınarak sözlü sınav puanı belirlenecektir. Sınavda başarılı sayılmak için, sözlü sınav puanının en
az 70 (yetmiş) olması şarttır.
g) Sınav puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı
kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
ğ) Sınav puanları eşit olan adayların bulunması halinde, TİDYES puanı yüksek olan aday,
eşitlik halinde doğum tarihi önce olan aday, bunda da eşitlik olması halinde mezuniyet tarihi önce olan
aday üst sırada yer alacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

TERCİH, YERLEŞTİRME VE ATAMA:
ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı Tercih ve Yerleştirme:
a) Adaylar başvuru esnasında tercihlerini yapacak olup, sınav sonucunda asil sırada yer alan
adayların, sistem tarafından yerleştirmeleri yapılacaktır.
A- Atama
a) Yerleştirme işlemleri sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar, istenilen belgelerini
duyurulan süre içinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğüne bizzat, kargo
ya da posta yolu ile ileteceklerdir.

Reklam

b) Adaylardan atama işlemlerinin yapılması için kendilerine bildirilen süre içinde geçerli bir
mazereti olmadığı halde başvuruda bulunmayanlar ile gerekli şartları taşımadığı sonradan
anlaşılanların atama işlemleri yapılmayacaktır.
c) Ataması yapıldığı halde süresi içinde göreve başlamayan adayların ataması iptal edilecek
olup, bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

 DİĞER HUSUSLAR:
a) ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı Sözleşmeli Personel alımı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler https://www.aile.gov.tr/
ve/veya www.aile.gov.tr/pdbs web adresleri ile Kariyer Kapısı İşe Alım
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet adresi üzerinden yayımlanacaktır. Sınav ile ilgili
yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat
yapılmayacaktır.
b) Adayların başvuru sırasında sisteme, aktif olarak kullandıkları telefon numarası ve eposta adresini kaydetmeleri ve belirli aralıklarla kontrol ederek duyuru ve bilgilendirmeleri
takip etmeleri önem arz etmektedir.
İlan olunur. 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BİLGİ İÇİN:
www.aile.gov.tr , https://aile.gov.tr/pdbs
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü
Adres: Eskişehir Yolu Söğütözü Mahallesi 2177 Sokak No: 10/A kat 4 Çankaya / ANKARA
Tel : (312) 705 52 12, (312) 705 52 15, (312) 705 52 86, (312) 705 52 39

ASHB İşaret Dili Tercümanı Alımı Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*