Reklam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı İlanı

ABB 125 itfaiye eri başvuru kılavuzunu yayınlandı. Başvurular 04-08 Ekim arası başlayacak. Kazanan adaylar sınava girecektir.

Reklam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı Antalya Büyükşehir Belediyesi 125 Personel Alım İlanı Yayınladı. ABB yaptığı açıklamada Erkek ve Kadınların başvurabileceğini açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye İtfaiye
Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri. KPSS türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen
boş kadrolara açıktan atama yoluyla itfaiye eri alınacaktır.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı için GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş itfaiye eri kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken
genel ve özel şartlar aşağıdadır.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI: İlan edilen itfaiye eri kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle
hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartların taşımak,

. BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

● İlan edilen itfaiye eri kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel
Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak kadroların karsısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda
olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması ve sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış
olmak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.
● Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmaları,
● İtfaiye teşkilatının ihtiyacına göre belirlenen, 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen en az (C) sınıfı
sürücü belgesine sahip olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER

Başvuru sırasında;
Sınava girmek isteyen adaylar https://www.antalya.bel.tr/  adresi üzerinden elektronik ortamda doldurarak imzalayacakları BAŞVURU FORMUNA
aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir.
● Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
● Diploma veya Mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik
edilebilir),
● Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),
● KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
● Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
● Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
● 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SURESİ

Adaylar, sözlü sınava katılabilmek için;
● 04.10.2021 tarihinden 08.10.2021 tarihi mesai bitimine kadar, yukarıda sayılan belgeler ile birlikte, sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo
ölçümünü yapmak üzere Gül veren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı
içerisinde yer alan İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı birimine şahsen müracaat ederek başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
● Posta ve mail yolu ile veya eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular, belediyemizce değerlendirmeye
alınmayacaktır.

Reklam

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI

1) T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının uyumunu kontrol etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına göre sıralanarak, en yüksek puanlı
adaydan başlamak üzere atama yapılacak boş kadro sayısının beş katı oranında aday sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır,
2) Sınava çağrılacak son sıradaki adayla aynı puana sahip olan diğer adaylar da sınava çağrılacaktır,
3) Sınava girmeye hak kazanan adayların, KPSS puanları ile hangi tarihte sözlü ve uygulamalı sınava gireceği 13.10.2021 tarihinde belediyemiz web
sayfası www.antalya.bel.tr adresinde ilan edilecek olup, adaylar sınav giriş belgelerine bu adres üzerinden erişebilecektir.
4) Bu belge sınava girişte ibraz edilecektir. Sınava katılma hakkı elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Memur Alımı için SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI

Sözlü ve uygulamalı sınav
18-22 Ekim, 25-27 Ekim, 1-5 Kasım tarihleri arasında Gül veren Mahallesi Hürriyet Caddesi Kepez/ANTALYA adresindeki Antalya Büyükşehir
Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığının yerleşkesinde yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını
kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi,

Başvuru Kılavuzuna Tıklayınız

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*